Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouwbeleid

[Regeling vervallen per 01-05-2007.]
Geldend van 01-05-2006 t/m 30-04-2007

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 april 2006, nr. TRCJZ/2006/1347, Directie Juridische Zaken, omtrent de wijze van openbaarmaking van de subsidiegegevens van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouwbeleid)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Wob: Wet openbaarheid van bestuur;

 • b. ministerie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • c. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2007]

 • 1 De minister neemt jaarlijks een besluit tot actieve openbaarmaking van gegevens over de verlening in Nederland van subsidies in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

 • 2 Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en geplaatst op de website van het ministerie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2007]

 • 1 De openbaar te maken gegevens worden ontleend aan de boekhoudkundige informatie die aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verstrekt, genoemd in verordening nr. 1663/95/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 juli 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening nr. 729/70/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen aangaande de procedure inzake de goedkeuring van de rekeningen van het EOGFL, afdeling Garantie (PbEG L 158).

 • 2 De gegevens die voor actieve openbaarmaking in aanmerking komen zijn:

  • a. naam;

  • b. adres;

  • c. postcode en woonplaats;

  • d. subsidiebedrag dat is uitgekeerd dan wel ingehouden;

  • e. regeling of boekhoudkundige post waarop de subsidie betrekking heeft;

  • f. betaaldatum;

  • g. betaalorgaan.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2007]

 • 1 De gegevens worden eerst openbaar gemaakt nadat een termijn van 4 weken na de bekendmaking van het besluit is verstreken.

 • 2 De gegevens worden openbaar gemaakt door plaatsing daarvan op de website van het ministerie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina