Besluit tot vaststelling modellen en vergoeding dekcertificaat schapen (PVV) 2006

[Regeling vervallen per 16-09-2007.]
Geldend van 14-05-2006 t/m 15-09-2007

Besluit van de voorzitter namens het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 27 april 2006 tot vaststelling van modellen van en de vergoeding voor het dekcertificaat uit hoofde van Verordening fokken van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2004 (Besluit tot vaststelling modellen en vergoeding dekcertificaat schapen (PVV) 2006)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 5, tweede lid, en artikel 6 van de Verordening fokken van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2004;

Besluit:

Artikel 3

[Vervallen per 16-09-2007]

Als model van het certificaat als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de verordening, te noemen dekcertificaat laboratoria, geldt in geval van toepassing van artikel 2 van het besluit het model zoals opgenomen in Bijlage I.

Artikel 4

[Vervallen per 16-09-2007]

Als model van het certificaat als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de verordening, te noemen dekcertificaat stamboeken, geldt in geval van toepassing van artikel 3 van het besluit het model zoals opgenomen in Bijlage II.

Artikel 5

[Vervallen per 16-09-2007]

Als model van het certificaat als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de verordening, te noemen dekcertificaat, geldt in geval van toepassing van artikel 4 van het besluit het model zoals opgenomen in Bijlage III.

Artikel 6

[Vervallen per 16-09-2007]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot vaststelling modellen en vergoeding dekcertificaat schapen (PVV) 2006.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 27 april 2006

Namens het bestuur

J.J. Ramekers

,

voorzitter

Bijlage I. bij Besluit tot vaststelling modellen en vergoeding dekcertificaat schapen (PVV) 2006

[Vervallen per 16-09-2007]

Dekcertificaat laboratoria

[Vervallen per 16-09-2007]

Dit certificaat is afgegeven op grond van de Verordening fokken van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2004 en het Besluit certificeren van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2006.

Aanvrager:

<NAAM>

 

<ADRES>

 

<WOONPLAATS>

Dier:

<Ubn-volgnummer>

Genotype:

<ARR/ARR>

Datum afgifte:

<DATUM>

De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees,

Voor deze:

De directeur van de Gezondheidsdienst voor dieren b.v..

Handtekening

Naam

Bijlage II. bij Besluit tot vaststelling modellen en vergoeding dekcertificaat schapen (PVV) 2006

[Vervallen per 16-09-2007]

Dekcertificaat stamboeken

[Vervallen per 16-09-2007]

Dit certificaat is afgegeven op grond van de Verordening fokken van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2004 en het Besluit certificeren van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2006.

Aanvrager:

<NAAM>

 

<ADRES>

 

<WOONPLAATS>

Dier:

<Ubn-volgnummer>

Genotype:

<..../....>

Ras:

..............

Erkend Fokprogramma:

JA/NEE/NVT

Indien geen sprake is van ARR/ARR mag deze ram uitsluitend worden ingezet binnen het erkende fokprogramma van dat ras.

Dekcertificaat geldig tot: <DATUM>

De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees,

Voor deze:

De voorzitter van (de naam van de uitgevende instantie)

Handtekening

Naam

Bijlage III. bij Besluit tot vaststelling modellen en vergoeding dekcertificaat schapen (PVV) 2006

[Vervallen per 16-09-2007]

Dekcertificaat

[Vervallen per 16-09-2007]

Dit certificaat is afgegeven op grond van de Verordening fokken van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2004 en het Besluit certificeren van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2006.

Aanvrager:

<NAAM>

 

<ADRES>

 

<WOONPLAATS>

Dier:

<Ubn-volgnummer>

Genotype:

<ARR/ARR>

Type onderzoek:

afstammingsonderzoek

Geldig tot:

<DATUM>/NVT

Datum afgifte:

<DATUM>

De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees,

Voor deze:

De directeur van de Gezondheidsdienst voor dieren b.v..

Handtekening

Naam

Terug naar begin van de pagina