Instellingsbesluit Commissie Experimenten Open Bestel Hoger Onderwijs

[Regeling vervallen per 01-02-2010.]
Geldend van 04-11-2007 t/m 31-01-2010

Instellingsbesluit Commissie Experimenten Open Bestel Hoger Onderwijs

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-02-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. staatssecretaris: de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • b. commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2.

 • c. experimenten: de experimenten waarbij thans niet-bekostigde opleidingen tijdelijk en onder voorwaarden worden toegelaten tot het bekostigde bestel voor hoger onderwijs. Het betreft experimenten van het type ‘Open uitnodiging binnen door de overheid bepaalde kaders’ en experimenten van het type ‘Small Business en Retailmanagement’ (hbo-bachelor), in Kamerstukken II 2004/05, 29 981, nr 3, aangeduid als experimenten 1 en 2.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-02-2010]

 • 1 Er is een Commissie Experimenten Open Bestel Hoger Onderwijs.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. Het uitzetten en begeleiden van het onderzoek naar de experimenten;

  • b. Het beoordelen van voorstellen voor toe te laten opleidingen in het kader van de experimenten op grond van een toetsingskader;

  • c. Het monitoren van de voortgang van de experimenten.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 01-02-2010]

De commissie wordt ingesteld met ingang van heden en wordt opgeheven per 1 februari 2010.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 01-02-2010]

De commissie verstrekt aan de staatssecretaris desgevraagd de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 01-02-2010]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. dr. F. de Vijlder, tevens voorzitter;

  • b. prof.dr. E.C. van Damme;

  • c. prof.dr. M.J.W. van Twist;

  • d. prof.dr. M.C. van der Wende.

 • 2 De commissie wordt bijgestaan door een secretaris van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 3 De benoeming van de leden geschiedt voor de duur van de commissie.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-02-2010]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast binnen de kaders van dit instellingsbesluit.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voorzover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder – op persoonlijke titel – ambtelijke deskundigen.

 • 3 De commissie doet een voorstel aan de staatssecretaris voor een onderzoeksbureau dat het wetenschappelijk onderzoek bij de experimenten zal uitvoeren. Het te selecteren bureau wordt op grond van een offerteprocedure gekozen uit de bureaus die deel uitmaken van de raamovereenkomst beleidsgerichte onderzoeksopdrachten OCW, perceel Onderwijs.

Artikel 7. Rapportage

[Vervallen per 01-02-2010]

De commissie brengt omstreeks de onderstaande data de volgende rapportages uit:

 • april 2006: beoordeling van het toetsingskader;

 • juni 2006: voorstel voor keuze onderzoeksbureau;

 • november 2006: beoordeling van eerste cohort toe te laten experimenten en beoordeling onderzoeksopzet;

 • juni 2007: tussenrapportage over de voortgang van de experimenten en het onderzoek daarnaar;

 • oktober 2007: beoordeling van het tweede cohort toe te laten experimenten;

 • juni 2008: tussenrapportage over de voortgang van de experimenten en het onderzoek naar de experimenten;

 • juni 2009: tussenrapportage over de voortgang van de experimenten en het onderzoek naar de experimenten;

 • januari 2010: eindrapportage van de commissie, die als tussenrapportage over het onderzoek naar de Tweede Kamer zal worden gezonden.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 01-02-2010]

De voorzitter en andere leden van de commissie, voor zover geen ambtenaar, ontvangen per vergadering een beloning op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen, waarbij de commissie als zware commissie in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 wordt aangemerkt.

Artikel 9. Kosten van de commissie

[Vervallen per 01-02-2010]

De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de staatssecretaris. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

 • a. de kosten voor vergaderingen;

 • b. de kosten voor publicatie van rapportages;

 • c. de kosten voor het onderzoeksbureau.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 01-02-2010]

De commissie biedt de staatssecretaris een eindrapportage aan waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten van de commissie.

Artikel 11. Geheimhouding

[Vervallen per 01-02-2010]

 • 1 De commissie neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die in het kader van dit besluit bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

 • 2 De commissie zorgt ervoor dat door een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de commissie, geheimhouding in acht wordt genomen ten aanzien van alle informatie die in het kader van dit besluit bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

Artikel 12. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-02-2010]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 13. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-02-2010]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Hoger Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-02-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 18 januari 2006.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 februari 2010.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-02-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Experimenten Open Bestel Hoger Onderwijs.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina