Subsidieregeling voorlichtingsbeleid Tweede Wereldoorlog

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 29-04-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 april 2006, nr. OHW-U-2676714, houdende de regels inzake de verstrekking van subsidies op het terrein van het voorlichtingsbeleid Tweede Wereldoorlog (Subsidieregeling voorlichtingsbeleid Tweede Wereldoorlog)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 10 van de Welzijnswet 1994;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. projectsubsidie: subsidie met een incidenteel karakter in de kosten van de activiteiten zoals opgenomen in het projectplan als bedoeld in artikel 11, derde lid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling is van toepassing op de verstrekking door de minister van projectsubsidies voor activiteiten die betrekking hebben op voorlichting in het kader van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Een projectsubsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Subsidie wordt slechts verstrekt indien:

 • a. naar het oordeel van de minister mag worden verwacht dat de met de subsidiëring beoogde doeleinden zullen worden bereikt;

 • b. de aanvrager naar het oordeel van de minister de behoefte aan subsidie heeft aangetoond;

 • c. de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat de financiële middelen met inbegrip van subsidie voldoende zullen zijn om de voorgenomen activiteiten uit te voeren.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De minister kan projectsubsidies verstrekken voor activiteiten die betrekking hebben op voorlichting in het kader van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog.

 • 2 Projectsubsidies worden slechts verstrekt voorzover de minister van oordeel is dat de verstrekking past in het bekend gemaakte beleid.

 • 3 De minister maakt eenmaal per vijf jaar de hoofdlijnen van zijn subsidiebeleid met betrekking tot het in het eerste lid bedoelde terrein voor de daarop volgende periode van vijf jaar bekend aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 • 4 Bij tussentijdse wijziging van de hoofdlijnen van het subsidiebeleid doet de minister daarvan mededeling aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De minister kan een subsidieplafond vaststellen.

 • 2 De minister geeft bij de verdeling van het beschikbare bedrag die aanvragen voorrang waarvan de inwilliging in vergelijking met andere aanvragen naar verwachting van meer belang is voor het beleid en meer zal bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van de subsidie.

 • 3 Een besluit tot vaststelling van een subsidieplafond wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

De minister kan projectsubsidies verlenen voor een periode van maximaal drie jaar, met dien verstande dat de duur van het project zich niet uitstrekt in een periode die ligt na 31 december van het einde van een periode van vijf jaar als bedoeld in artikel 5, derde lid.

§ 2. Aanvraag

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2007]

Een projectsubsidie kan worden aangevraagd door een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een natuurlijke persoon.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2007]

Een aanvraag voor een projectsubsidie wordt vóór de aanvang van de periode waarvoor subsidie wordt gevraagd ingediend.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De aanvraag van een projectsubsidie wordt onderbouwd met een projectplan en een begroting. De aanvraag wordt ingediend door middel van het formulier dat in bijlage 1 bij deze regeling is gevoegd.

 • 2 Indien de aanvrager van een projectsubsidie een privaatrechtelijke rechtspersoon is kan de minister hem verplichten een volledig en recent overzicht van zijn financiële toestand over te leggen.

 • 3 In het projectplan worden de aard en de omvang van de voorgenomen activiteiten beschreven. Daarbij wordt aangegeven welke doelstelling(en) de aanvrager met de activiteiten nastreeft en op welke wijze die zullen worden uitgevoerd.

 • 4 De begroting geeft inzicht in de baten en lasten van de activiteiten zoals opgenomen in het projectplan. De begroting is voorzien van een postgewijze toelichting. Baten en lasten die door middel van interne doorberekeningen worden toegerekend, worden bepaald op bedrijfseconomische en maatschappelijk aanvaardbare grondslagen. Voorzover hierin lasten zijn begrepen van materiële vaste activa, worden deze lasten op basis van aanschaffingsprijzen van die activa berekend.

 • 5 Voorzover de aanvrager voor dezelfde begrote uitgaven tevens subsidie of een andere financiële bijdrage heeft aangevraagd bij één of meer andere bestuursorganen of andere organisaties, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.

 • 6 Indien de aanvraag wordt ingediend door een privaatrechtelijke rechtspersoon wordt de aanvraag ondertekend door diegene die op grond van de statuten bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen, of door een persoon die daartoe gevolmachtigd is.

§ 3. Berekeningswijze

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een projectsubsidie bestaat uit het verschil tussen de met de gesubsidieerde activiteiten samenhangende werkelijke lasten en de met de gesubsidieerde activiteiten samenhangende werkelijke baten. De subsidie bedraagt niet meer dan het bij de subsidieverlening bepaalde maximum.

 • 2 Een projectsubsidie als bedoel in artikel 7, tweede lid, bestaat uit een bij de subsidievaststelling te bepalen bedrag.

§ 4. Subsidieverlening en bevoorschotting

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2007]

De minister geeft een beschikking:

 • a. vóór 1 mei van enig jaar, indien een aanvraag na 1 september van het voorafgaande jaar, maar vóór 1 februari van dat jaar is ingediend, dan wel

 • b. vóór 1 december van enig jaar indien een aanvraag na 1 februari maar vóór 1 september van dat jaar is ingediend.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De minister kan op een verleende projectsubsidie voorschotten verlenen.

 • 2 Voorschotten worden gelijkmatig over het aantal maanden, waarvoor de subsidie is aangevraagd, verstrekt. Gedurende het project bedragen de voorschotten in totaal niet meer dan 90% van het bedrag van de verleende projectsubsidie.

 • 3 Uiterlijk vier maanden na ontvangst van de volledige aanvraag voor de subsidievaststelling worden de voorschotten verhoogd tot het bedrag van de subsidiedeclaratie voor zover het bedrag van de subsidiedeclaratie niet hoger is dan het bedrag van de verleende projectsubsidie.

 • 4 De minister kan, indien hierom in de aanvraag wordt verzocht, afwijken van het bepaalde in het tweede lid.

§ 5. Verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2007]

De ontvanger van een projectsubsidie zorgt er voor dat:

 • a. de doeleinden gesteld in het projectplan op doelmatige wijze worden nagestreefd;

 • b. de werkzaamheden op een zodanige manier worden geregeld dat een goed beleid en beheer worden gevoerd;

 • c. het project in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving wordt uitgevoerd.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2007]

De ontvanger van een projectsubsidie zorgt er voor dat:

 • a. de administratie op overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd, en

 • b. te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde baten en lasten kunnen worden nagegaan.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2007]

De ontvanger van een projectsubsidie doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De ontvanger van een projectsubsidie stelt indien het project langer dan één jaar duurt tussentijds een evaluatie op en produceert ook tussentijds producten. De evaluatie geeft inzicht in de aard, duur en omvang van de in het kader van de subsidiëring verrichte activiteiten. Cijfers met betrekking tot de frequentie van activiteiten, de realistische schatting van het (beoogde) bereik en het feitelijk gerealiseerde bereik van de beoogde doelgroep(en) maken hier in ieder geval deel van uit. De tussentijdse evaluatie vergelijkt de verrichte activiteiten met de in het projectplan voorgenomen activiteiten in de periode vanaf de start van het project tot het moment van evaluatie.

 • 2 De ontvanger van een projectsubsidie stelt na afloop van de periode waarvoor subsidie is verleend een projectverslag op dat inzicht geeft in de aard, duur en omvang van de in het kader van de subsidiëring verrichte activiteiten. Het projectverslag vergelijkt de verrichte activiteiten met de in het projectplan voorgenomen activiteiten.

 • 3 Bij projectsubsidies als bedoeld in artikel 7, tweede lid, legt de subsidieontvanger na afloop van de periode waarvoor subsidie is verstrekt, een verklaring over, waaruit kan worden afgeleid dat de activiteit waarvoor subsidie is verstrekt is uitgevoerd.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Indien een gesubsidieerde activiteit leidt tot een publicatie, kan de minister bepalen dat de ontvanger van een projectsubsidie er zorg voor draagt dat bij de publicatie wordt aangegeven wie de uitvoerder en subsidiënt van het project zijn geweest.

 • 2 Indien een projectsubsidie gericht is of mede gericht is op de totstandkoming van een werk als bedoeld in artikel 10, onder 1°, van de Auteurswet 1912, draagt de subsidieontvanger er zorg voor auteursrechthebbende te zijn ter zake van dat werk.

 • 3 De ontvanger van een projectsubsidie vrijwaart de Staat der Nederlanden voor aanspraken van derden ter zake van alle schade die zij lijden ten gevolge van de door of vanwege de subsidieontvanger verrichte publicaties.

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2007]

De ontvanger van een projectsubsidie die aan derden goederen ter beschikking stelt of voor derden diensten verricht, brengt daarvoor een vergoeding in rekening die ten minste kostendekkend is, tenzij het derden betreft voor wie de gesubsidieerde activiteiten bestemd zijn.

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2007]

De ontvanger van een projectsubsidie werkt mee aan door of namens de minister ingesteld onderzoek dat erop gericht is de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van beleid.

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2007]

De minister kan bij de verlening van een projectsubsidie verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

§ 6. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Binnen vier maanden na afloop van de periode waarvoor subsidie is verleend, dient de subsidieontvanger een aanvraag in voor de subsidievaststelling.

 • 2 De aanvraag voor de subsidievaststelling gaat vergezeld van:

 • 3 De aanvraag wordt ingediend door middel van het formulier dat als bijlage 2 bij deze regeling is gevoegd.

 • 4 Indien de aanvraag wordt ingediend door een privaatrechtelijke rechtspersoon wordt de aanvraag ondertekend door diegene die op grond van de statuten bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen, of door een persoon die daartoe gevolmachtigd is.

 • 5 De minister kan ontheffing verlenen van de in het eerste lid genoemde aanvraagtermijn.

Artikel 24

[Vervallen per 01-01-2007]

De subsidiedeclaratie geeft een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de aanwending en de besteding van de subsidie door de subsidieontvanger en geeft de nodige informatie om de subsidie vast te stellen. De subsidiedeclaratie sluit aan op de indeling van de bij de subsidieaanvraag ingediende begroting. Belangrijke verschillen tussen declaratie en begroting worden toegelicht.

Artikel 25

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De subsidiedeclaratie gaat vergezeld van een rapportage omtrent de naleving van de subsidiebepalingen door de subsidieontvanger, opgesteld door de accountant overeenkomstig een door de minister vast te stellen controleprotocol.

 • 3 De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de accountant meewerkt aan door of namens de departementale auditdienst in te stellen onderzoeken naar de door de accountant verrichte (controle)werkzaamheden. De daaraan verbonden kosten worden geacht te zijn begrepen in de subsidie.

 • 4 De voorgaande leden zijn niet van toepassing indien de verleende projectsubsidie minder dan € 125.000 bedraagt.

Artikel 26

[Vervallen per 01-01-2007]

Binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag, bedoeld in artikel 23, geeft de minister een beschikking tot vaststelling.

§ 7. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 27

[Vervallen per 01-01-2007]

De minister kan artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 28

[Vervallen per 01-01-2007]

In afwijking van artikel 13 worden voor het jaar 2006 aanvragen in plaats van vóór 1 februari 2006 vóór 1 juni 2006 ingediend en geeft de minister vóór 1 september 2006 een beschikking op die aanvragen.

Artikel 30

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 31

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voorlichtingsbeleid Tweede Wereldoorlog.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Bijlage 1. behorend bij artikel 11, eerste lid

[Vervallen per 01-01-2007]

Formulier aanvraag projectsubsidie

[Vervallen per 01-01-2007]

1. Gegevens subsidieaanvrager

Naam:

Postadres:

Postcode:

Vestigingsplaats:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

Telefaxnummer:

E-mailadres:

Objectnummer instelling (indien al bekend):

Bank- of girorekening instelling:

Kamer van Koophandel nr.:

2. Naam project:

3. Gevraagd subsidie: €

Totale kosten project: €

(uitsplitsing in bijgevoegde gespecificeerde begroting)

4. Andere organisaties waar een subsidieaanvraag is ingediend; het daar gevraagde bedrag en stand van zaken beoordeling aanvraag (toegekend, afgewezen, aangehouden):

Organisatie

Bedrag

Stand van zaken

1. ..........

   

2. ..........

   

5. Projectperiode (begin- en einddatum):

6. Korte projectomschrijving (uitgebreide beschrijving in bijgevoegd projectplan):

7. Karakter project

 • a. Experimenteel (en dus innovatief) project, want ..........

 • b. Innovatief project, niet experimenteel van aard, want ..........

 • c. Project waarvoor al eerder subsidie is verstrekt en dat aantoonbaar succesvol is geweest, want ..........

Onderbouwing aantoonbaar succesvolle karakter:

8. Thema project

 • a. WO II in Nederland, nl. ..........

 • b. Europa vóór, in en na WO II, nl. ..........

 • c. WO II buiten Europa, nl. ..........

9. Inhoudelijke focus project

 • a. Alleen gericht op kennisoverdracht over WO II, nl. ..........

 • b. Gericht op kennisoverdracht over WO II èn bewustwording zonder koppeling naar het heden, nl. ..........

 • c. Gericht op kennisoverdracht over WO II èn bewustwording door middel van het leggen van een relatie naar het heden, nl. ..........

10. Indien onderstaande velden van toepassing zijn op uw projectvoorstel, kunt u dan aangeven waar uw project zich bevindt in onderstaande matrix (meerdere opties zijn mogelijk)?

 

Nationale identiteit

Burgerschapsvorming Civil Society

Democratie

Rechtsstaat Grondrechten

Wereld

       

Europa

       

Nederland

       

School

       

Gezin

       

Individu

       

11. Verantwoord historisch wetenschappelijk karakter van de inhoud van het projectvoorstel getoetst door NIOD of CHGS.

 • a. NIOD (advies t.b.v. programmacommissie is bijgevoegd)

 • b. CHGS (advies t.b.v. programmacommissie is bijgevoegd)

12. Komt in de activiteiten binnen uw project de slogan van het leidende thema van het Nationaal Comité terug?

Ja/nee*

Zo ja, a.u.b. toelichten op welke wijze:

13. Doelgroep(en)

 • a. Jongeren, leeftijd ..........

 • b. Leerlingen schooltype: PO, VMBO, Havo/Vwo*

 • c. Docenten, schooltype: PO, VMBO, Havo/Vwo*

 • d. Lerarenopleiding: basisonderwijs, VO, universitair*

 • e. Opvoeders

14. Frequentie activiteiten en beoogd bereik aantal personen binnen de doelgroep(en), per doelgroep afzonderlijk te specificeren.

Activiteit

Frequentie

Doelgroep

Beoogde bereik (direct en/of indirect)

1. ..........

 

1. ..........

 

2. ..........

 

2. ..........

 

15. Concreet geformuleerde meetbare, sociaal-educatieve doelstelling(en) van het project:

Doelgroep

Meetbare, sociaal-educatieve doelstelling

1. ..........

…………………………

2. ..........

…………………………

16. Uitgewerkt in samenwerking met de beoogde doelgroep(en) en/of relevante vertegenwoordigende instituten?

 • a. Nee.

 • b. Ja, nl. met ..........

17. Locatie waar de activiteiten van het projectvoorstel plaatsvinden (combinaties zijn mogelijk).

 • a. School, nl. ..........

 • b. Museum, nl. ..........

 • c. Historische plek, nl. ..........

 • d. Monument, nl. ..........

 • e. Anders, nl. ..........

18. Wat is de aard van de activiteiten binnen het project (combinaties zijn mogelijk)?

 • a. Tentoonstelling Rondreizend? Ja/nee*

 • b. Gastspreker

 • c. Herdenking

 • d. Film

 • e. Theater/podiumkunsten

 • f. Reis, nl. ..........

 • g. Anders, nl. ..........

19. Landelijke relevantie

Landelijke relevantie, want ..........

20. Product(en) eenjarig project en tijdstip beschikbaarheid (jaar & maand):

Product Beoogd tijdstip (jaar & maand)

21. Product(en) meerjarig project

Tussentijds product/jaarlijkse mijlpaal

Beoogd tijdstip (jaar & maand)

1e jaar:

 

2e jaar:

 

3e jaar:

 

22. Voorziet het project bij traceerbare groepen in een nulmeting & een afsluitende evaluatie?

Traceerbare groep(en)? Ja/nee* Indien ja, nl. ..........

Nulmeting: Ja/nee*

Zo ja, a.u.b. het voorstel voor de meting van de beginsituatie (nulmeting) bij deze subsidieaanvraag voegen.

Afsluitende evaluatie (cijfermatig en kwalitatief): Ja/nee*

Zo ja, a.u.b. het voorstel voor de afsluitende evaluatie bij deze subsidieaanvraag voegen.

23. Meerjarig project

Tussentijdse evaluatie van het meerjarige project gepland in .......... (jaar & maand)

A.u.b. het voorstel voor de tussentijdse evaluatie bij deze subsidieaanvraag voegen.

24. Stramien/format project (zie ook punt 19)

Format/product

Bij aanvang project verwachte kosten dekkende prijs

Bij aanvang project verwachte huurprijs (zo laag mogelijk)

Gratis Ja/nee* (via website ..........)

1. ..........

 

2. ..........

 

25. Eventuele aanvullende toelichting

Toelichting bij het Formulier aanvraag projectsubsidie voorlichtingsbeleid WO II

[Vervallen per 01-01-2007]

Algemeen

[Vervallen per 01-01-2007]

Met dit formulier, te downloaden via de website van het Ministerie van VWS, wordt bij de Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog (OHW), een aanvraag voor een projectsubsidie in het kader van het voorlichtingsbeleid Tweede Wereldoorlog ingediend. Op de subsidie (van OHW) zijn de bepalingen van de Welzijnswet 1994 en daaruit voortvloeiende besluiten, met name het Bekostigingsbesluit (BKB), van toepassing. De aanvraag wordt onderbouwd met een projectplan en een begroting (art.11, eerste lid). In de subsidieregeling kunt u lezen waaraan uw projectplan en uw begroting dienen te voldoen.

Uw aanvraag projectsubsidie wordt alleen in behandeling genomen wanneer de aanvraag tijdig, compleet en ondertekend door een persoon die daar op grond van de statuten toe bevoegd is of door een persoon die daartoe gevolmachtigd is, in het bezit van het Ministerie van VWS is.

Voeg de navolgende stukken bij uw aanvraag bij:

 • Projectplan

 • Gespecificeerde begroting van het project

 • Een volledig overzicht met de financiële toestand van uw instelling op het tijdstip van aanvragen

 • Afschrift oprichtingsakte en statuten

 • Afschrift van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden!)

 • Een afschrift van de volmacht tot rechtsgeldige vertegenwoordiging

Conform de vigerende wet- en regelgeving hoeft u geen bijlagen mee te zenden waarvan verondersteld mag worden dat deze al in het bezit van het Ministerie van VWS zijn.

U kunt de aanvraag sturen naar:

Ministerie van VWS

T.a.v. de dienst FPB

Postbus 16006

2500 BA DEN HAAG

Een deel van de gevraagde informatie betreft traditionele informatie in het kader van aanvragen voor projectsubsidie. Een ander deel heeft te maken met het nieuwe voorlichtingsbeleid en faciliteert zowel de beoordeling van de aanvragen door de programmacommissie als de rapportages van VWS in het kader van beleidsevaluatie.

Waar op het formulier het teken * staat, wordt u verzocht de juiste categorie(ën) te omcirkelen. Hetzelfde wordt u ook gevraagd met betrekking tot andere onderdelen, zonder dat daar het teken * bij staat. In dat geval wordt u in de toelichting bij het desbetreffende onderdeel steeds duidelijk hierom verzocht.

Puntsgewijs

[Vervallen per 01-01-2007]

7. Karakter project

[Vervallen per 01-01-2007]

Het voorlichtingsbeleid biedt de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor experimentele (en dus innovatieve) projecten gericht op groepen die nu nog niet bereikt (kunnen) worden. Een klein deel van het budget wordt hiervoor beschikbaar gesteld en wordt in de Staatscourant bekend gemaakt. Daarnaast kan een project uiteraard innovatief, maar niet experimenteel van aard zijn. Tot slot kan het een beproefd project zijn waarvoor al eerder subsidie is gevraagd, maar dat aantoonbaar succesvol is (geweest) en voor herhaling vatbaar is. Gevraagd wordt te omcirkelen tot welke categorie de projectaanvraag behoort en een korte toelichting te geven. Indien het om een aantoonbaar succesvol project gaat, wordt u tevens verzocht het aantoonbaar succesvolle karakter te onderbouwen.

8. Thema project

[Vervallen per 01-01-2007]

In het voorlichtingsbeleid zijn voor 2006 t/m 2010 de genoemde drie inhoudelijke thema’s onderscheiden, waarbinnen een aanvraag voor projectsubsidie kan worden ingediend. Gevraagd wordt te omcirkelen tot welke variant deze projectaanvraag behoort en daar een korte toelichting op te geven.

9. Inhoudelijke focus project

[Vervallen per 01-01-2007]

Het voorlichtingsbeleid gaat uit van WO II. Vanuit die basis zijn er twee mogelijke inhoudelijke sporen: kennis- en informatieoverdracht en het tot stand brengen van bewustwording. Hierbij kan al dan niet sprake zijn van het leggen van een relatie naar het heden. Gevraagd wordt te omcirkelen tot welke variant deze projectaanvraag behoort en een korte toelichting te geven.

11. Toetsing verantwoord historisch wetenschappelijk karakter door NIOD of CHGS

[Vervallen per 01-01-2007]

Eén van de criteria waaraan projectvoorstellen moeten voldoen is dat de verstrekte informatie historisch wetenschappelijk verantwoord dient te zijn. De aanvrager van de subsidie draagt er zorg voor dat voorafgaand aan de indiening van de subsidieaanvraag toetsing door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) plaatsvindt daar waar het WO II breed betreft en toetsing door het Centrum voor Holocaust en Genocidestudies (CHGS) indien het projectvoorstel de holocaust en/of genociden betreft. Gaarne omcirkelen door wie toetsing heeft plaatsgevonden en het advies bij de subsidieaanvraag voegen.

12. Komt in de activiteiten van uw project de slogan van het leidende thema van het Nationaal Comité 4 + 5 mei terug?

[Vervallen per 01-01-2007]

VWS stelt op activiteitenniveau zes prioriteiten. Eén ervan is activiteiten waarin voornoemde slogan van het thema van het Nationaal Comité terugkomt. De wijze waarop is aan de indiener van de subsidieaanvraag. De slogan van het leidende thema is te vinden op de website van het Nationaal Comité.

13. Doelgroep(en)

[Vervallen per 01-01-2007]

Het voorlichtingsbeleid onderscheidt de genoemde doelgroepen. Gevraagd wordt aan te geven op welke doelgroep(en) deze projectaanvraag zich richt (combinaties zijn mogelijk). Gaarne de juiste doelgroep(en) en eventuele subcategorie omcirkelen.

14. Frequentie activiteiten en beoogd bereik aantal personen binnen de doelgroep(en), per doelgroep afzonderlijk te specificeren.

[Vervallen per 01-01-2007]

U wordt gevraagd aan te geven hoe vaak de genoemde activiteiten zullen plaatsvinden, welke doelgroep(en) u wilt bereiken en wat het beoogde bereik van de doelgroep(en) is.

16.Uitgewerkt in samenwerking met de beoogde doelgroep(en) en/of relevante vertegenwoordigende instituten?

[Vervallen per 01-01-2007]

Eén van de subsidiecriteria is dat het projectvoorstel uitgewerkt is met betrokkenheid van vertegenwoordigers van de beoogde doelgroep(en) of relevante vertegenwoordigende instituten (bijv. jongeren, docenten binnen scholen, scholen, lerarenopleidingen voor het basis- en voortgezet onderwijs). Gaarne de juiste optie omcirkelen en bij de 2e een korte toelichting geven.

17.Locatie waar de activiteiten van het projectvoorstel plaatsvinden (combinaties zijn mogelijk).

[Vervallen per 01-01-2007]

U wordt verzocht de juiste optie(s) te omcirkelen dan wel een aanvulling te geven.

18. Wat is de aard van de activiteiten binnen het project (combinaties zijn mogelijk)?

[Vervallen per 01-01-2007]

U wordt verzocht de juiste optie(s) te omcirkelen dan wel een aanvulling te geven.

19. Landelijke relevantie

[Vervallen per 01-01-2007]

Het projectvoorstel moet o.a. landelijke relevantie hebben om voor subsidiëring in aanmerking te komen. De opzet en uitwerking van het voorstel, m.a.w. het format moet voor substantiële doelgroepen landelijk bruikbaar zijn: na primair gebruik door de indiener van de subsidieaanvraag moeten derden ook gebruik kunnen maken van het concept op hun locatie of in hun regio of provincie (bijv. via uitgewerkte blauwdrukken die tegen kostprijs of een zo laag mogelijke huurprijs ter beschikking worden gesteld aan derden of via landelijke roulatie bijv. rondreizende exposities). U wordt verzocht aan te geven op welke wijze uw subsidieaanvraag aan dit criterium voldoet.

21. Producten meerjarig project

[Vervallen per 01-01-2007]

Eén van de criteria waaraan meerjarige projectvoorstellen (duur langer dan 1 jaar) dienen te voldoen is de eis dat de aanvrager in deze projectvoorstellen per jaar minstens één meetbare, te realiseren mijlpaal dient te benoemen (product en tijdstip), die zichtbaar dient te zijn voor het hele veld (bijv. een boek, conferentie e.d.) en de moeilijkheidsgraad van de mijlpaal per jaar dient op te lopen. U wordt gevraagd om per jaar aldus de producten te benoemen.

22. Voorziet het project bij traceerbare groepen in een nulmeting & een afsluitende evaluatie?

[Vervallen per 01-01-2007]

Onder traceerbare groepen worden georganiseerde groepen verstaan die makkelijk te identificeren en te (her)vinden zijn, bijv. schoolklassen. Onder nulmeting wordt verstaan, meting van de beginsituatie van het kennis- en/of bewustzijnsniveau van de doelgroep(en). De afsluitende evaluatie maakt duidelijk of en zo ja, in hoeverre hierin op grond van de bezochte en/of uitgevoerde activiteiten wijzigingen zijn te constateren.

23. Meerjarig project

[Vervallen per 01-01-2007]

Eén van de criteria waaraan meerjarige projectvoorstellen (duur langer dan 1 jaar) dienen te voldoen is de eis dat er naast een meting van de beginsituatie (nulmeting) en een afsluitende evaluatie (cijfermatig en kwalitatief) ook sprake is van een tussentijdse evaluatie. Cijfers met betrekking tot de frequentie van activiteiten en een realistische schatting en realisatie van het bereik van de beoogde doelgroep(en) maken hiervan in ieder geval deel uit.

24. Stramien/format project

[Vervallen per 01-01-2007]

Het is de bedoeling dat de formatten en/of producten van de door VWS gesubsidieerde projecten zo vaak en zo breed mogelijk verspreid worden tegen zo laag mogelijke kosten of gratis (zie de toelichting op punt 19). U wordt verzocht aan te geven welke kostprijs/huurprijs u voor het format en/of de producten van uw project hanteert teneinde maximale verspreiding te optimaliseren, dan wel of er sprake is van gratis verspreiding via een website (naam website a.u.b. invullen). De door u verstrekte gegevens zullen aldus opgenomen worden op de website die VWS gebruikt voor communicatie over gehonoreerde projectvoorstellen en daaruit voortvloeiende producten.

25. Eventuele aanvullende toelichting

[Vervallen per 01-01-2007]

Indien u behoefte heeft op bovenstaande nog een nadere toelichting te geven dan kunt u dit bij dit punt doen.

Bijlage 2. behorend bij artikel 23, derde lid

[Vervallen per 01-01-2007]

Formulier aanvraag vaststelling projectsubsidie

[Vervallen per 01-01-2007]

1. Gegevens subsidieaanvrager

Naam:

Postadres:

Postcode:

Vestigingsplaats:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

Telefaxnummer:

E-mailadres:

Objectnummer instelling:

Bank- of girorekening instelling:

Kamer van Koophandel nr.:

2. Naam project:

3. Verleend subsidie: €

(declaratie bijvoegen)

4. Subsidieperiode (begin- en einddatum):

5. Datum & kenmerk subsidiebeschikking:

6. Korte weergave voornaamste punten projectverslag (uitgebreid projectverslag bijvoegen):

7. Effectieve realisatie activiteiten incl. frequentie ervan en effectieve realisatie beoogd bereik doelgroep(en), per doelgroep afzonderlijk te specificeren:

Activiteit:

Feitelijke

frequentie:

Doelgroep(en):

Beoogd bereik:

Feitelijk bereik:

1. ..........

 

1. ..........

   

2. ..........

 

2. ..........

   

Als de feitelijke frequentie en/of het feitelijke bereik van de doelgroep(en) afwijkt van de beoogde frequentie en/of het beoogde bereik, waar ligt dit dan aan volgens u en waar ligt dit aan volgens de doelgroep(en)?

8. Effectieve realisatie van de in de projectaanvraag concreet geformuleerde meetbare, sociaal-educatieve doelstelling(en):

Doelgroep

Gestelde sociaal-educatieve doelstelling(en)

Gerealiseerde sociaal-educatieve doelstellingen

9. Eenjarig project:

Product

Effectieve tijdstip beschikbaarheid (jaar & maand)

10. Meerjarig project

Tussentijds product/jaarlijkse mijlpaal

Effectieve realisatie (jaar & maand)

– 1e jaar ..........

 

– 2e jaar ..........

 

– 3e jaar ..........

 

11. Resultaten nulmeting(en) en afsluitende evaluatie (cijfermatig en kwalitatief) bij traceerbare groep(en), per groep afzonderlijk te specificeren:

Traceerbare groep

Resultaat nulmeting

Resultaat afsluitende evaluatie

1. ..........

   

2. ..........

   

Volledige rapportage nulmeting en afsluitende evaluatie toevoegen

12. Meerjarig project

Resultaten nulmeting(en), tussentijdse en afsluitende evaluatie (cijfermatig en kwalitatief):

Traceerbare groep/doelgroep

Resultaat nulmeting

Resultaat tussentijdse evaluatie

Resultaat afsluitende evaluatie

1. ..........

     

2. ..........

     

Volledige rapportage van de onderscheiden evaluaties toevoegen

13. Stramien/format project

Format/product

Bij afsluiting project feitelijke kostendekkende prijs

Bij afsluiting project feitelijke huurprijs (zo laag mogelijk)

Gratis Ja/nee* (via website ..........)

1. ..........

 

2. ..........

 

14. Eventuele aanvullende toelichting

Toelichting bij Formulier aanvraag vaststelling projectsubsidie voorlichtingsbeleid WO II

[Vervallen per 01-01-2007]

Algemeen

[Vervallen per 01-01-2007]

Met dit formulier, te downloaden via de website van VWS, wordt een aanvraag voor vaststelling van de projectsubsidie in het kader van het voorlichtingsbeleid Tweede Wereldoorlog ingediend. De aanvraag gaat vergezeld van het projectverslag (art. 18, tweede lid) en een subsidiedeclaratie (art.24). In de subsidieregeling kunt u lezen waaraan uw projectverslag en uw subsidiedeclaratie dienen te voldoen. De aanvraag dient te zijn ondertekend door een persoon die daar op grond van de statuten toe bevoegd is of door een persoon die daartoe gevolmachtigd is.

U kunt uw aanvraag vaststelling projectsubsidie sturen naar:

Ministerie van VWS

T.a.v. de dienst FPB

Postbus 16006

2500 BA DEN HAAG

Voor projectsubsidies lager dan € 5.000,– wordt u verwezen naar zie art.7, tweede lid van de Subsidieregeling voorlichtingsbeleid Tweede Wereldoorlog.

Puntsgewijs

[Vervallen per 01-01-2007]

13. Stramien/format project

[Vervallen per 01-01-2007]

Het is de bedoeling dat de formatten en/of producten van de door VWS gesubsidieerde projecten zo vaak en zo breed mogelijk verspreid worden tegen zo laag mogelijke kosten. Wanneer het project afgesloten is en het format/product wordt nog verstrekt/verhuurd, maar er is onderhoud en/of bijstelling nodig geweest, dan kan van een kostendekkende prijs sprake zijn. U wordt verzocht aan te geven welke kostendekkende prijs u voor het format en/of de producten van uw project hanteert na formele afsluiting van het project. De door u verstrekte gegevens zullen aldus opgenomen worden op de website die VWS gebruikt voor communicatie over gehonoreerde projectvoorstellen die inmiddels zijn beëindigd en daaruit voortvloeiende producten.

14. Eventuele aanvullende toelichting

[Vervallen per 01-01-2007]

Indien u behoefte heeft op bovenstaande nog een nadere toelichting te geven dan kunt u dit bij dit punt doen.

Terug naar begin van de pagina