Regeling toekenning vaste beloning voorzitter en leden beoordelingscommissie ex art. 3.4 Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken

[Regeling vervallen per 10-03-2008.]
Geldend van 26-05-2006 t/m 09-03-2008

Besluit van 24 april 2006, nr. 06.001487, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter en de andere leden van de beoordelingscommissie, bedoeld in artikel 3.4 van de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 30 maart 2006, nr. PLW/2006/28053, projectdirectie Leren en Werken;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 10-03-2008]

Aan de voorzitter en de andere leden van de beoordelingscommissie, bedoeld in artikel 3.4 van de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken, wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van € 8.216,– zijnde 8,8% van de jaarwedde, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988, voor 12 maanden toegekend.

Artikel 2

[Vervallen per 10-03-2008]

Indien de voorzitter of een lid van de beoordelingscommissie, bedoeld in artikel 1, niet gedurende 12 maanden de functie van voorzitter of lid bekleedt, wordt zijn beloning, genoemd in artikel 1, naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 10-03-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 10 maart 2006 en vervalt met ingang van 10 maart 2008.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 24 april 2006

Beatrix

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina