Vaststellingsbesluit maximumbedrag toeslag premie van verzekering tegen ziektekosten [...] en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945

[Regeling vervallen per 17-11-2006.]
Geldend van 24-05-2006 t/m 16-11-2006

Besluit van 21 april 2006, houdende vaststelling van het maximumbedrag van de toeslag voor de premie van verzekering tegen ziektekosten voor gerechtigden op basis van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 maart 2006, kenmerk OHW-U-2664968;

Gelet op de artikelen 20, eerste lid, en 21 van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en de artikelen 14, tweede lid, en 15, eerste lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945;

De Raad van State gehoord advies van 30 maart 2006, No. W13.06.0070/III;

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 april 2006, kenmerk OHW-U-2672771;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 17-11-2006]

Het bedrag, bedoeld in de artikelen 20, eerste lid, en 21 van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en de artikelen 14, tweede lid, en 15, eerste lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, wordt vastgesteld op:

  • a. € 114 per maand voor de ongehuwde gerechtigde jonger dan 65 jaar;

  • b. € 114 per maand voor de gehuwde gerechtigde jonger dan 65 jaar, indien de premie van verzekering tegen ziektekosten van de echtgenoot niet te zijnen laste komt;

  • c. € 184 per maand voor de gehuwde gerechtigde jonger dan 65 jaar, indien de premie van verzekering tegen ziektekosten van de echtgenoot te zijnen laste komt;

  • d. € 118 per maand voor de ongehuwde uitkeringsgerechtigde van 65 jaar of ouder;

  • e. € 118 per maand voor de gehuwde gerechtigde van 65 jaar of ouder, indien de premie van verzekering tegen ziektekosten van de echtgenoot niet te zijnen laste komt;

  • f. € 236 per maand voor de gehuwde gerechtigde van 65 jaar of ouder, indien de premie van verzekering tegen ziektekosten van de echtgenoot te zijnen laste komt.

Artikel 2

[Vervallen per 17-11-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 april 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

C. I. J. M. Ross-van Dorp

Uitgegeven de drieëntwintigste mei 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina