Wijzigingsregeling Regeling representatiekostenvergoeding OCW 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 20-04-2006 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 april 2006, nr. P&O/JZ/2006/15414, houdende wijziging van de Regeling representatiekostenvergoeding OCW 2005

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Besluit vergoeding representatiekosten rijkspersoneel (Stb. 527, 1993);

Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling representatiekostenvergoeding OCW 2005.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2014]

De ambtenaar die bij datum ingang van dit besluit een functie vervult die is opgenomen in de bijlage bij dit besluit en een persoonsgebonden representatiekostenvergoeding ontvangt, ontvangt deze vergoeding met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit uit hoofde van de functie die de ambtenaar bekleedt.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2006.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 april 2006

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina