Instellingsbesluit SOVI

Geldend van 28-04-2006 t/m heden

Besluit instelling van het Strategisch Overleg Vitale Infrastructuur

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 2

Het overleg bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een deelnemer per vitale sector, een vertegenwoordiger van de Vereniging VNO-NCW en een vertegenwoordiger van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie en Economische Zaken.

Artikel 3

Doelstelling van het overleg is het structureel borgen van overleg tussen overheid en bedrijfsleven in het kader van de bescherming van de vitale infrastructuur.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina