Douanerechten, rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s)

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 05-05-2006 t/m 31-12-2006

Douanerechten, rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s)

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:

In dit besluit wordt nadere uitleg verstrekt over de draagwijdte van Verordening (EG) nr. 486/2006 betreffende de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s).

1. Aanleiding

[Vervallen per 01-01-2007]

Bij Verordening (EG) nr. 486/2006 (PbEU L 88 van 25 maart 2006) is een nieuw punt G toegevoegd aan de inleidende bepalingen van de gecombineerde nomenclatuur, over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s).

Met de wijziging van de gecombineerde nomenclatuur wordt uitvoering gegeven aan de Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s), die de Raad namens de Europese Gemeenschap bij Besluit 2005/964/EG heeft gesloten en die op 1 april 2006 in werking is getreden.

Deze Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s) verlaagt alle douanerechten en andere rechten en heffingen die op MCP’s van toepassing zijn tot nul.

De wijziging van de gecombineerde nomenclatuur is van toepassing met ingang van 1 april 2006.

2. Geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s)

[Vervallen per 01-01-2007]

De rechtenvrije behandeling van MCP’s geldt alleen voor geïntegreerde multichipschakelingen:

  • a. die bestaan uit twee of meer onderling verbonden monolithische geïntegreerde schakelingen die een praktisch onverbrekelijk geheel vormen, al dan niet op een of meer isolerende onderlagen, met of zonder bedradingsframes (lead frames), maar zonder andere actieve of passieve schakelingselementen; en

  • b. die worden ingedeeld onder een van de posten 8418, 8422, 8450, 8466, 8473, 8517, 8518, 8522, 8523, 8525, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8543, 8548, 8708, 9009, 9026, 9031 en 9504.

3. Indeling in de gecombineerde nomenclatuur

[Vervallen per 01-01-2007]

Geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s) komen voornamelijk voor in de volgende vormen:

  • twee of meer monolithische geïntegreerde schakelingen, gemonteerd zij aan zij;

  • twee of meer monolithische geïntegreerde schakelingen, de een gestapeld op de ander;

  • combinaties van de bovenbedoelde vormen bestaande uit drie of meer monolithische geïntegreerde schakelingen.

Deze monolithische geïntegreerde schakelingen zijn samengevoegd en onderling verbonden tot één enkel lichaam en kunnen in een omhulling zijn geborgen door inkapselen of anderszins. Zij vormen een praktisch onverbrekelijk geheel, dat wil zeggen dat hoewel bepaalde elementen theoretisch verwijderbaar en vervangbaar zijn, dit een ingewikkelde en delicate operatie is, die onder normale omstandigheden niet economisch verantwoord is.

De isolerende onderlagen van de geïntegreerde multichipschakelingen mogen elektrisch geleidende gebieden bevatten. Deze gebieden kunnen zijn samengesteld uit specifieke materialen of vormgegeven in kenmerkende vormen om passieve functies te verschaffen op andere wijze dan door het gebruik van discrete schakelingselementen. Als deze geleidende gebieden in de onderlaag aanwezig zijn, worden zij typisch gebruikt als middelen voor de onderlinge verbinding van de monolithische geïntegreerde schakelingen. Deze onderlagen kunnen ook worden aangeduid als interposers of spacers indien zij zijn geplaatst bovenop de onderste geïntegreerde schakeling of chip.

Monolithische geïntegreerde schakelingen zijn op verscheidene wijzen onderling verbonden, zoals door kleefmiddelen, wire bonding, of flip-chip-technologie.

De in dit besluit bedoelde geïntegreerde multichipschakelingen die bestaan uit twee of meer onderling verbonden monolithische geïntegreerde schakelingen die een praktisch onverbrekelijk geheel vormen, al dan niet op een of meer isolerende onderlagen, met of zonder bedradingsframes (lead frames), maar zonder andere actieve of passieve schakelingselementen, zijn van post 8542 uitgezonderd en moeten worden ingedeeld als volgt:

  • a. geïntegreerde multichipschakelingen die als zodanig een compleet of een als compleet aan te merken apparaat vormen: onder de post die dat apparaat omvat;

  • b. andere geïntegreerde multichipschakelingen, zoals delen van machines, in het bijzonder overeenkomstig de aantekeningen 2, onder b, en 2, onder c, op Afdeling XVI.

4. Conclusie

[Vervallen per 01-01-2007]

De onder punt 3 vervatte maatregel leidt, indien aan de voorwaarden genoemd in punt 2 wordt voldaan, tot een rechtenvrije behandeling van de desbetreffende geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s).

5. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit beleidsbesluit treedt in werking de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2006.

Dit besluit vervalt zodra op Europees niveau tot aanvullende maatregelen over de indeling van de hier bedoelde geïntegreerde multichipschakelingen wordt gekomen, maar in elk geval met ingang van 1 januari 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 april 2006

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze:
de

directeur-generaal voor Fiscale Zaken

,

M. Brabers

Terug naar begin van de pagina