Regeling periodiek evaluatieonderzoek en beleidsinformatie 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 30-04-2006 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Financiën van 18 april 2006 inzake het periodieke evaluatieonderzoek en de beleidsinformatie van de rijksoverheid (Regeling periodiek evaluatieonderzoek en beleidsinformatie 2006)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 38, tweede lid, onder a, van de Comptabiliteitswet 2001;

Na overleg met de Algemene Rekenkamer (brief van 4 april 2006, kenmerk 600 2091 R);

Besluit:

Definities en reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In deze regeling wordt onder de beleidsinformatie verstaan de informatie betreffende het beleid en de bedrijfsvoering, die is opgenomen in de beleidsartikelen van de begrotingen en de jaarverslagen van het Rijk en die is ontleend aan:

  • a. departementale systemen voor het verzamelen, genereren en veredelen van beleidsinformatie (monitorsystemen);

  • b. informatiebronnen van derden;

  • c. evaluatieonderzoeken en bedrijfsvoeringsonderzoeken die onder deze regeling vallen.

 • 2 De evaluatieonderzoeken en de bedrijfsvoeringsonderzoeken die onder deze regeling vallen zijn de evaluatieonderzoeken en de bedrijfsvoeringsonderzoeken die zijn geprogrammeerd of genoemd in de beleidsartikelen van de begrotingen en de jaarverslagen van het Rijk.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het evaluatieonderzoek dat onder deze regeling valt betreft:

  • a. het evaluatieonderzoek ex ante: een systematische analyse van de te verwachten maatschappelijke effecten van beleidsalternatieven in relatie tot de maatschappelijke kosten.

  • b. het evaluatieonderzoek ex post: het periodieke onderzoek naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid, bedoeld in artikel 20 van de Comptabiliteitswet 2001.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

De twee onder deze regeling vallen vormen van evaluatieonderzoek ex post zijn:

 • a. de beleidsdoorlichting: een evaluatie van beleid op het niveau van de algemene of operationele doelstellingen, die de in artikel 8, tweede lid, van deze regeling opgenomen onderdelen omvat;

 • b. het effectenonderzoek ex post: het meten van de netto-effecten van beleid.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling heeft ten doel bij te dragen aan de betrouwbaarheid van de beleidsinformatie zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, door waarborgen in het proces van totstandkoming. Deze waarborgen zijn opgenomen in artikel 5 van deze regeling.

Normenkader beleidsinformatie, evaluatieonderzoek en bedrijfsvoeringsonderzoek

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De beleidsinformatie dient te voldoen aan de onderstaande eisen:

  • a. de beleidsinformatie is binnen het departement op een ordelijke, controleerbare en deugdelijke wijze tot stand gekomen. Dat is het geval als:

   • 1°. de verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed in het totstandkomingsproces zijn belegd;

   • 2°. het totstandkomingsproces achteraf reconstrueerbaar is;

   • 3°. de beleidsinformatie die als uitkomst van het totstandkomingsproces wordt opgeleverd op volledige en juiste wijze in de begroting en in het jaarverslag is opgenomen;

   • 4°. de onafhankelijkheid van de evaluatieonderzoeken en van de bedrijfsvoeringsonderzoeken is geborgd zoals omschreven in artikel 6 van deze regeling;

  • b. de beleidsinformatie is niet strijdig met de financiële informatie in de begroting of het jaarverslag;

  • c. van de beleidsinformatie wordt duidelijk de informatiebron aangegeven.

 • 2 Daarenboven kan de betrokken minister in specifieke gevallen met de Tweede Kamer concrete afspraken maken over aanvullende kwaliteitseisen voor de beleidsinformatie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Bij de uitvoering van evaluatieonderzoeken en bedrijfsvoeringsonderzoeken worden onafhankelijken betrokken. De wijze waarop onafhankelijken bij het onderzoek betrokken zijn geweest, wordt beschreven in het onderzoeksrapport of het onderzoeksdossier.

 • 2 Met onafhankelijken worden deskundigen bedoeld die geen verantwoordelijkheid dragen voor het te onderzoeken beleid en waarvan een onafhankelijk oordeel mag worden verwacht. Indien daarom wordt verzocht, moet de opdrachtgever van het onderzoek kunnen motiveren waarom de betrokken deskundigen aan deze voorwaarden voldoen.

Toepassing evaluatieonderzoek

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

Bij de beleidsonderbouwing wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van informatie verkregen met evaluatieonderzoek ex ante.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Beleid gericht op de realisatie van de algemene of operationele beleidsdoelstellingen wordt, aansluitend bij de beleidscyclus, periodiek geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. Beleidsdoorlichtingen hebben het karakter van een syntheseonderzoek. De beleidsdoorlichtingen worden geprogrammeerd in de begroting.

 • 2 Een beleidsdoorlichting bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. beschrijving en analyse van het probleem dat aanleiding was voor het beleid;

  • b. beschrijving en motivering van de rol van de rijksoverheid;

  • c. beschrijving van de onderzochte beleidsdoelstellingen;

  • d. beschrijving van de gehanteerde instrumenten en analyse van de maatschappelijke effecten daarvan;

  • e. beschrijving van de budgetten die zijn ingezet.

 • 3 De beleidsdoorlichting steunt zoveel mogelijk op (deel)onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid en (deel)onderzoeken naar de doelmatigheid van de bedrijfsvoering.

 • 4 De betrokken minister zendt de beleidsdoorlichting aan de Tweede Kamer.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

Bij de beleidsdoorlichting wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van onder meer effectenonderzoek ex post. De effectenonderzoeken ex post worden geprogrammeerd in de begroting.

Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

 • 3 De huidige regeling wordt aangehaald als: Regeling periodiek evaluatieonderzoek en beleidsinformatie 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina