Regeling vaststelling subsidieplafonds en tenderperiode derde tender 2006 Uitvoeringsregeling EOS: demo

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 30-04-2006 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 18 april 2006, nr. WJZ 6028239, tot vaststelling van de subsidieplafonds en de tenderperiode voor de derde tender 2006 van de Uitvoeringsregeling EOS: demo

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van het Besluit EOS: demo en transitie-experimenten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Als periode na afloop waarvan de aanvragen om subsidie krachtens de Uitvoeringsregeling EOS: demo die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld de periode die aanvangt op 15 mei 2006 en loopt tot met 17 augustus 2006, 17.00 uur.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 april 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina