Regeling Commissie van Toezicht Terugkeer

[Regeling vervallen per 06-07-2007.]
Geldend van 13-09-2006 t/m 05-07-2007

Regeling Commissie van Toezicht Terugkeer

De Minister voor Vreemdelingen Zaken en Integratie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie, de Minister van Defensie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-07-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. commissie: de Commissie van Toezicht, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b. het terugkeerproces: de handelingen, anders dan rechtshandelingen, alsmede de verzorging, veiligheid, bejegening en het vervoer van vreemdelingen door overheidsdienaren, gericht op de terugkeer van de vreemdeling naar het land van herkomst of een veilig derde land, in verband met het onrechtmatig verblijf in Nederland, of de verwachting van het verlies van het verblijfsrecht op korte termijn.

Artikel 2

[Vervallen per 06-07-2007]

 • 1 Er is een Commissie van Toezicht Terugkeer.

 • 3 De voorzitter van de commissie zal regelmatig in contact treden met de voorzitters van de onder 2.2 genoemde toezichtscommissies die toezicht houden op onderdelen van het terugkeerproces, teneinde de taakverdeling af te stemmen en relevante informatie uit te wisselen.

 • 4 De Commissie rapporteert omtrent haar bevindingen aan de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, de Minister van Justitie, de Minister van Defensie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 5 De commissie brengt jaarlijks een schriftelijk verslag over haar werkzaamheden en bevindingen uit aan de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, de Minister van Justitie, de Minister van Defensie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 6 De commissie brengt voor 1 januari 2007, op basis van de definitieve afspraken rond de Terugkeerorganisatie (i.o.), een schriftelijk advies uit over de wijze waarop toezicht moet worden gehouden op het gehele terugkeerproces vanaf 1 januari 2007 door één Commissie van Toezicht.

Artikel 3

[Vervallen per 06-07-2007]

 • 1 De commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden.

 • 2 De leden van de commissie worden door de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, in overeenstemming met de Minister van Justitie, de Minister van Defensie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd voor de periode van inwerkingtreding van deze regeling tot het moment van instelling van één Commissie van Toezicht voor het gehele terugkeerproces.

 • 3 De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie wijst uit de leden een voorzitter aan.

 • 4 Bij de samenstelling van de commissie wordt rekening gehouden met diversiteit in maatschappelijke en culturele achtergrond, kennis, deskundigheid en ervaring van de leden.

Artikel 4

[Vervallen per 06-07-2007]

 • 1 Een lid van de commissie wordt door de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie tussentijds ontslagen:

  • a. Op eigen verzoek;

  • b. Bij de aanvaarding van een ambt of betrekking, onverenigbaar met het lidmaatschap van de commissie;

  • c. Wanneer hij naar het oordeel van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, de Minister van Justitie, de Minister van Defensie of de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door handelen of nalaten ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen.

 • 2 Aan een lid kan door de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie tussentijds ontslag worden bij het verlies van de hoedanigheid of beëindiging van de ambtsvervulling in verband waarmee de benoeming heeft plaatsgevonden.

 • 3 Hangende de procedure voor ontslag kan de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie het lid in de uitoefening van zijn functie schorsen.

Artikel 5

[Vervallen per 06-07-2007]

Voor benoeming als lid komen niet in aanmerking:

 • 1. Ambtenaren of andere personen, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, de Minister van Justitie, de Minister van Defensie of de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties belast met de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving;

 • 2. Ambtenaren of andere personen werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Politie of de Terugkeerorganisatie (i.o.);

 • 3. Ambtenaren of andere personen, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, de Minister van Justitie, de Minister van Defensie of de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, indien hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid hetzij door hun positie, hetzij door de aard van hun werkzaamheden in het geding zou kunnen komen;

 • 4. Personen tegen wie, in verband met het vertrouwelijk karakter van de functie alsmede de aan de functie verbonden bevoegdheden, bezwaren bestaan.

Artikel 6

[Vervallen per 06-07-2007]

 • 1 De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie wijst een of meer ambtenaren als secretaris aan. Tot 1 januari 2007 zal de commissie worden ondersteund door een seretaris vanuit het Ministerie van Justitie. Vanaf 2007 zal een onafhankelijke secretaris worden aangesteld.

 • 2 De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie kan aan de commissie een of meer plaatsvervangende secretarissen toevoegen.

 • 3 De secretaris of een plaatsvervangend secretaris is geen lid van de commissie.

Artikel 7

[Vervallen per 06-07-2007]

 • 1 De leden van de commissie hebben te allen tijde toegang tot de door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de regionale politiekorpsen of de Terugkeerorganisatie (i.o.) beheerde ruimten voorzover daar het terugkeerproces wordt uitgevoerd, tenzij daardoor, naar het oordeel van de leidinggevende ambtenaar van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de regionale politiekorpsen of de Terugkeerorganisatie (i.o.) ter plaatse, zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.

 • 2 De leden van de commissie worden geïnformeerd over de veiligheidsvoorschriften en dienen de op grond daarvan gegeven aanwijzingen door de ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de regionale politiekorpsen of de Terugkeerorganisatie (i.o.) terstond op te volgen.

 • 3 De commissie kan zich over alle aangelegenheden die verband houden met de vervulling van haar taken rechtstreeks wenden tot het Hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Commandant Koninklijke Marechaussee, de Directeur Dienst Justitiële Inrichtingen, de Korpschef van de betreffende politieregio of de Directeur van de Terugkeerorganisatie (i.o.) onder wier verantwoordelijkheid het terugkeerproces plaatsvindt. De ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de regionale politiekorpsen en de Terugkeerorganisatie (i.o.) verlenen de commissie terstond alle medewerking die zij redelijkerwijs voor haar taak behoeft.

 • 4 Het Hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Commandant Koninklijke Marechaussee, de Directeur Dienst Justitiële Inrichtingen, de Korpschef van de betreffende politieregio of de Directeur van de Terugkeerorganisatie (i.o.) voorzien de leden van de commissie van een identiteitsbewijs, dat onbelemmerd toegang geeft tot door de betreffende organisaties beheerde ruimten waar het terugkeerproces wordt voorbereid of wordt uitgevoerd. De commissie wordt desgevraagd door de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie voorzien van middelen en mogelijkheden om ook feitelijk toezicht uit te oefenen van het vervoermiddel waarmee de vreemdeling wordt vervoerd tijdens het terugkeerproces en tijdens de overdracht van de vreemdeling aan de bevoegde autoriteiten van het land waarheen de vreemdeling terugkeert.

Artikel 8

[Vervallen per 06-07-2007]

 • 1 De commissie is bevoegd ambtenaren van het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te nodigen voor haar vergaderingen.

 • 2 De commissie stelt zich regelmatig op de hoogte van de wijze waarop de handelingen in het terugkeerproces worden uitgevoerd. Hiertoe zal door de commissie steekproefsgewijs toezicht op de feitelijke uitvoering worden uitgeoefend. De toezichtshandeling vereist voorafgaande goedkeuring van het Hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Commandant Koninklijke Marechaussee, de Directeur Dienst Justitiële Inrichtingen, de Korpschef van de betreffende politieregio of de Directeur van de Terugkeerorganisatie (i.o.).

Artikel 9

[Vervallen per 06-07-2007]

De commissie stelt ter uitvoering van haar taken een huishoudelijk reglement op, dat de goedkeuring van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie behoeft.

Artikel 10

[Vervallen per 06-07-2007]

De leden ontvangen voor door hen in het kader van de taak van de commissie verrichte werkzaamheden een vergoeding ten laste van het Ministerie van Justitie. De reiskosten van de leden worden vergoed overeenkomstig de voor burgerambtenaren in dienst van het Ministerie van Justitie geldende voorzieningen.

Artikel 11

[Vervallen per 06-07-2007]

Ten aanzien van klachten betreffende de uitvoering van handelingen waaraan de vreemdeling in het terugkeerproces door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de regionale politiekorpsen of de Terugkeerorganisatie (i.o.) wordt onderworpen, is de reguliere klachtenregeling van de desbetreffende organisatie van toepassing.

Artikel 12

[Vervallen per 06-07-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

[Vervallen per 06-07-2007]

De regeling wordt aangehaald als: Regeling Commissie van Toezicht Terugkeer.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 april 2006

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina