Regeling vergoeding beeldschermbril OCW 2006

[Regeling vervallen per 01-04-2021.]
Geraadpleegd op 28-11-2023.
Geldend van 18-10-2006 t/m 31-03-2021

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 april 2006, nr. HRM/2005/56524, houdende vaststelling van departementale regels met betrekking tot de vergoeding van een beeldschermbril (Regeling vergoeding beeldschermbril OCW 2006)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, eerste lid, sub e, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. medewerker: medewerker van het ministerie die op grond van het Algemeen Rijksambtenarenreglement in tijdelijke dienst voor een proeftijd of in vaste dienst is aangesteld;

 • b. ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • c. dienst of dienstonderdeel: onderdeel van het ministerie;

 • d. beeldschermbril: een bril waarvan de sterkte is aangepast aan het werken met een beeldscherm, zijnde een oogcorrectiemiddel als bedoeld in artikel 5.11, vierde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

 • 1 De medewerker komt in aanmerking voor een geheel of gedeeltelijke vergoeding voor een beeldschermbril indien:

  • a. het lezen van het beeldscherm met de eigen bril, niet zijnde beeldschermbril, niet mogelijk is en

  • b. maatregelen ter optimalisering van de werkpleksituatie zoals de juiste afstand tussen ogen en beeldscherm, voorkoming van hinderlijke lichtreflectie op het beeldscherm e.d., de klacht genoemd onder a niet hebben kunnen verhelpen en

  • c. aan de voorwaarden genoemd in deze regeling is voldaan.

 • 2 De kosten komen ten laste van het budget van de dienst of dienstonderdeel waar de medewerker werkzaam is.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

 • 1 De vergoeding bestaat uit:

  • a. een vergoeding voor de kosten van de glazen;

  • b. een vergoeding voor de kosten van de voorafgaande oogmeting;

  • c. een vergoeding voor de kosten van het montuur tot maximaal € 90,76.

 • 2 Bij het verzoek tot vergoeding van de beeldschermbril of aanpassing van de glazen van de beeldschermbril dient te worden bijgevoegd een advies van een deskundige en een gespecificeerde rekening van een vakopticien die door de bedrijfsarts is geaccordeerd.

 • 3 Een tegemoetkoming in de kosten van een noodzakelijk nieuw montuur wordt pas na een periode van vijf jaren toegekend.

 • 4 Verlies of beschadiging van de beeldschermbril blijft voor rekening van de ambtenaar.

 • 5 De kosten van leesbrillen of brillen met trifocale, multifocale of variluxglazen worden niet vergoed evenals een speciale coating zoals ontspiegeling en/of kleuring.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

De ‘instructie aanschaf beeldschermwerkbril’ (P&O/97/26627) wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding beeldschermbril OCW 2006.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 april 2006

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Naar boven