Circulaire Huurprijsbeleid periode 1 juli 2006 tot 1 januari 2007

Geldend van 01-07-2006 t/m heden

Circulaire Huurprijsbeleid periode 1 juli 2006 tot 1 januari 2007

0. Inleiding

Op 23 december 2005 heb ik u per circulaire (MG 2005-19) op de hoogte gesteld van de stand van zaken met betrekking tot de modernisering van het huurbeleid en aangegeven welke maatregelen per 1 juli 2006 in werking zouden treden. Op 22 februari 2006 heb ik met de vaste commissie voor VROM van de Tweede Kamer gesproken over de uitwerking van het huurbeleid. Dit overleg is voor mij aanleiding geweest voor een aanpassing op onderdelen van de voorstellen en voor een andere fasering. Deze worden nader omschreven in mijn brief van 17 maart jl. aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2005/06, 27926, 91). Een afschrift van deze brief voeg ik bij deze circulaire. Met deze circulaire stel ik u hiervan op de hoogte en geef ik u een overzicht van alle wijzigingen per 1 juli 2006.

Ik merk op dat onderstaande maatregelen onder voorbehoud zijn van parlementaire goedkeuring van de betreffende wet- en regelgeving.

Deze circulaire vervangt de circulaires MG 2005-19 en MG 2005-3.

1. Huurprijsbeleid per 1 juli 2006

De wijzigingen die optreden in het huurprijsbeleid per 1 juli 2006 zijn samen te vatten als een vereenvoudiging. Paragraaf 2 geeft een overzicht van de parameters zoals die voor de huuraanpassing per 1 juli 2006 relevant zijn, in afwijking van de parameters aangegeven in MG 2005-19.

2. Het overzicht van de huurparameters per 1 juli 2006 (inflatie 1,7%)

De hoogte van de maximale huurstijging per 1 juli 2006

Evenals vorig jaar ga ik per 1 juli 2006 uit van het inflatiecijfer over het voorafgaande jaar als grondslag voor de maximale huurverhogingspercentages. Op 12 januari 2006 heeft het CBS in Staatscourant nr. 9 bekend gemaakt dat de inflatie over het jaar 2005 is vastgesteld op 1,7%.

Voor alle nu gereguleerde woningen geldt per 1 juli 2006 één percentage als maximale huurstijging: inflatie + 1,5%. Dit komt uit op een maximum van 3,2%. (Voor zelfstandige woningen met een zeer lage huurprijs geldt een bedrag in euro’s).

Subsidie-afbraakpercentage

Dit inflatiecijfer is ook de grondslag voor het subsidie-afbraakpercentage. Dit percentage wordt aangepast met het maximale huurverhogingspercentage te weten: inflatie plus 1,5%. Dit komt uit op 1,7% + 1,5% = 3,2%. Dit maximale huurverhogingspercentage is genoemd in Bijlage V van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, zoals deze per 1 juli 2006 van kracht zal worden. Dit percentage is alleen van belang voor de woonruimten waarvan de verbintenissen van het Rijk jegens de betrokken verhuurders uit hoofde van geldelijke steun die van rijkswege is verleend, nog niet zijn beëindigd.

Maximale huurprijsnorm voor sociale verhuurders

Ook voor het jaar 2006 blijft voor sociale verhuurders de bepaling van kracht (in het Besluit beheer sociale-huursector) dat op instellingsniveau een maximum gesteld wordt aan de stijging van de gemiddelde huurprijs. Deze stijging zal voor de periode tot 1 juli 2007 gemaximeerd worden op 0,8% boven de inflatie over het jaar 2005. De maximale huurstijging op instellingsniveau mag daarmee maximaal 1,7% + 0,8% = 2,5% bedragen. Het gaat daarbij uitsluitend om de jaarlijkse huurverhoging bij zittende huurders van woonruimte die een zelfstandige woning vormt; huurverhogingen in euro’s bij lage huren blijven buiten beschouwing. Effecten op de huurverhoging als gevolg van onder meer nieuwe verhuringen, huurverhogingen in het geliberaliseerde segment en huurstijgingen als gevolg van woningverbetering tellen niet mee. De eventuele extra huurstijging per 1 januari bij woningen in het dan in te stellen overgangsgebied en nieuw geliberaliseerd gebied valt ook niet onder de maximale huurstijging op instellingsniveau.

Samenvattend overzicht huurparameters

Parameters:

Maximaal huurverhogingspercentage voor zelfstandige woningen:

3,2%

   

Indien de huurprijs lager is dan € 200,– en tevens lager dan 50% van de maximale huurprijsgrens per 30 juni 2006

€ 25,– p/m

Maximaal huurverhogingspercentage voor onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen

3,2%

Overige parameters

Maximale huurprijsnorm (op instellingsniveau) sociale verhuurders

2,5%

Stijging maximale huurprijsgrenzen zelfstandige woningen, onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen

1,7%

Subsidie-afbraakpercentage

3,2%

Ook de liberalisatiegrens (tevens maximale huurgrens huurtoeslag) zoals die geldt tot aan 1 januari 2007 wijzigt als gevolg van de definitieve inflatie: deze wordt € 615,01 per maand (zie bijlage V). In de bijlagen I t/m. IV treft u de gewijzigde tabellen met de maximale huurprijsgrenzen aan.

3. De verwachte gemiddelde huurstijging per 1 juli 2006

Ik verwacht dat de gemiddelde huurstijging per 1 juli 2006 uitkomt op 2,2%. Dit percentage is geënt op de meest recente gegevens over de effecten van de modernisering van het huurbeleid, zoals ik die aan de Tweede Kamer heb gepresenteerd bij brief van 22 december 2005 (Kamerstukken II 2005/06, 27 926, nr. 82). Bij de berekening van deze effecten wordt uitgegaan van een reële gemiddelde huurstijging van 1% voor het komende huurrondejaar. Hierbij gaat het om de zuivere huurstijging, exclusief harmonisatie ineens en kwaliteitsverbetering, vermeerderd met de verwachte inflatie in dat huurrondejaar van 1,2%, hetgeen resulteert in een verwachte nominale gemiddelde huurstijging van 2,2%.

Het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging wordt gehanteerd voor de aanpassing van de kortingsgrens en de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. Ook bij de aanpassing van de normhuren speelt de gemiddelde huurprijsstijging een rol (de zogeheten ‘kan-bepaling’, waarbij een keuze wordt gemaakt tussen aanpassing van de normhuren met het gemiddelde huurstijgingspercentage of met de ontwikkeling van de inkomens op bijstandniveau).

4. De extra huurstijging per 1 januari 2007

In de brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2005/06, 27 926, nr. 91) van 17 maart 2006 is aangegeven dat zittende huurders zonder huurtoeslag in (toekomstig) overgangsgebied en nieuw te liberaliseren gebied per 1 januari 2007 een additionele huurverhoging kunnen krijgen van 0,5%. Het is mogelijk om (uit praktisch oogpunt) tegelijkertijd met het huurverhogingsvoorstel per 1 juli 2006, wat door de huurder uiterlijk op 30 april 2006 moet worden ontvangen, een voorstel tot huurverhoging per 1 januari 2007 mee te zenden. Voor het voorstel tot huurverhoging per 1 januari 2007 geldt dat zoals gebruikelijk duidelijk moet zijn aangegeven wat bijvoorbeeld de aanvangshuurprijs en de ingangsdatum zijn. Ook zal het aan de huurder duidelijk gemaakt moeten worden dat het om 2 voorstellen gaat: een voorstel tot huurverhoging per 1 juli 2006 en een voorstel tot huurverhoging per 1 januari 2007.

De wettelijke basis voor het daadwerkelijk effectueren van de huurverhoging per 1 januari 2007 is in voorbereiding. De mogelijkheid voor de extra huurverhoging geldt niet voor zittende huurtoeslagontvangers (degenen die over december 2006 huurtoeslag ontvangen).

5. Motiveringsplicht

Per 1 juli 2006 komt de motiveringsplicht bij huurverhogingen te vervallen. Het gaat om de op dit moment bestaande verplichting voor een verhuurder om een voorstel tot huurverhoging te motiveren indien het voorgestelde percentage meer bedraagt dan het gemiddelde inflatiepercentage van de laatste vijf jaar. Als gevolg van het afschaffen van de motiveringsplicht vervalt de verplichting om bij een dergelijk huurverhogingsvoorstel de puntentelling van de woonruimte (op grond van het WWS) te voegen evenals, voor zelfstandige woningen, een toelichting op het onderhouds- en huurprijsbeleid van de verhuurder (extra motivering). Ik zal overigens in het wetsvoorstel ‘modernisering huurbeleid’ per 1 januari 2007 de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in die zin wijzigen, dat bij huurverhogingvoorstellen met een voorgestelde ingangsdatum van 1 juli 2007 of later de hierna gegeven gronden moeten worden aangegeven waarop het voorstel is gebaseerd. In het betreffende formulier bij de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, die onder voormelde wet hangt, zullen de gronden verder worden uitgewerkt. De informatie zal betrekking hebben op de maximale huurprijsgrens, het puntenaantal, de WOZ-waarde en het relevante segment van huurprijsregulering.

Bij de huurverhogingvoorstellen voor 1 juli 2007 ga ik ervan uit dat achteraf inzicht wordt geboden in de additionele huurverhoging van 0,5% per 1 januari 2007, zoals voorgesteld in de brief van 17 maart 2006 (Kamerstukken II 2005/06, 27926, nr. 91), voor zover dat niet al eerder is gedaan.Ik merk hier overigens bij op dat het, vanuit een oogpunt van goede omgang tussen verhuurder en huurder, in de rede ligt dat verhuurders hun huurders voor het eind van dit jaar zullen informeren over de elementen waarop een eventuele extra huurverhoging van 0,5% per 1 januari 2007 gebaseerd is.

6. Eenzijdige legesheffing en wijziging ‘rappelprocedure’

Per 1 juli 2006 zal voor het indienen van een verzoek bij de huurcommissie alleen nog bij de verzoeker in de procedure een voorschot op de leges worden geheven. Dat betekent dat de wederpartij niet langer (een voorschot op de) leges hoeft te betalen.

Bij de uitspraak zal de huurcommissie, net als voorheen, aangeven of het legesbedrag inderdaad verschuldigd is. Indien de verzoeker (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, wordt het legesvoorschot, als voorheen, (gedeeltelijk) gerestitueerd.

Tevens wordt per 1 juli 2006 de zogenoemde ‘rappelprocedure’ gewijzigd. Indien een huurder geen bezwaar maakt tegen de voorgestelde huurverhoging, maar deze ook niet betaalt, dient de verhuurder om de huurverhoging te kunnen realiseren de huurder een aangetekende rappelbrief te sturen waarin hij de huurder vraagt om alsnog schriftelijk met het huurverhogingvoorstel in te stemmen. De verhuurder heeft voor het versturen van de rappelbrief de tijd tot zes weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging.

In tegenstelling tot voorheen is het nu echter de huurder die een verzoek bij de huurcommissie in moet dienen indien hij alsnog niet met de voorgestelde huurverhoging instemt.

De huurder die na een rappel alsnog bezwaren tegen de voorgestelde huurverhoging wil inbrengen moet na ontvangst van de rappelbrief en binnen 3 maanden na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging, een verzoek om uitspraak over de redelijkheid van het huurverhogingsvoorstel bij de huurcommissie indienen. Doet hij dit niet dan geldt de voorgestelde huurverhoging als overeengekomen.

7. Maatwerk WOZ-grenzen per 1 januari 2007

Op 7 februari 2006 heb ik u een brief (DBO 2006225620) gestuurd, waarin ik u op de hoogte heb gesteld van de regionaal geldende grenzen die het toekomstige gereguleerde gebied, het overgangsgebied en het nieuw geliberaliseerde gebied afbakenen. Bij die gelegenheid heb ik u gevraagd te reageren indien de gemeente van oordeel is dat het gebruikte cijfermateriaal niet correct is en, indien dat naar uw mening niet het geval is, of dit leidt tot problemen met betrekking tot de huisvesting van huishoudens met een lager inkomen. Ik had u gevraagd uiterlijk 1 april a.s. te reageren.

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest te reageren, deel ik u mede dat ik deze termijn verleng tot twee weken na dagtekening van deze circulaire om, indien u nog niet heeft gereageerd maar dit wel van plan bent, alsnog schriftelijk te reageren. Een spoedige reactie is wenselijk omdat de WOZ-grenzen in regelgeving moeten worden vastgelegd. Verder verwijs ik u naar mijn bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer, paragraaf e., waarin op dit punt wordt ingegaan.

8. Communicatie

VROM zal, zoals gebruikelijk, aandacht besteden aan de communicatie over de jaarlijkse huuraanpassing. Dit betekent dat de volgende communicatiemiddelen (downloadbaar) zullen worden ingezet:

  • dossiers op www.vrom.nl inclusief een module waarmee een controle kan worden uitgevoerd op de huuraanpassing

  • brochure huren van een woning 2006 –1 januari 2007 (huurders)

  • brochure huur en verhuur van kamers 2006 – 1 januari 2007

  • brochure huurbeleid 2006 –1 januari 2007, wegwijzer voor professionals

  • redactionele artikelen voor plaatsing in h.a.h-bladen, gemeentelijke infobladen of infobladen van woningbouwcorporaties

Verder zullen op de VROM-site in het dossier Huurcommissie de formulieren met betrekking tot de huuraanpassing worden geactualiseerd.

Over het nieuwe huurbeleid en de gevolgen daarvan voor huurders is een massamediale campagne gepland in het najaar van 2006.

9. Tot slot

Deze circulaire zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. De circulaire MG 2005-3 en over het huurbeleid voor de periode 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006 vervalt met ingang van 1 juli 2006. Zoals eerder aangegeven vervangt deze circulaire ook de circulaire MG 2005-19.

Voor nadere informatie over deze circulaire kunt u zich richten tot de Directie Stad en Regio en het secretariaat van de huurcommissies.

Hoogachtend,
de

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Bijlage I. (inflatie 2005, 1,7%)

Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2006

Punten

Bedrag

40

166,13

41

170,28

42

174,44

43

178,59

44

182,73

45

186,89

46

191,05

47

195,20

48

199,36

49

203,51

50

207,66

51

211,80

52

215,96

53

220,11

54

224,27

55

228,42

56

232,58

57

236,72

58

240,88

59

245,03

60

249,19

61

253,34

62

257,49

63

261,64

64

265,79

65

269,95

66

274,11

67

278,26

68

282,40

69

286,56

70

290,70

71

294,86

72

299,02

73

303,17

74

307,32

75

311,48

76

315,62

77

319,78

78

323,94

79

328,09

80

332,24

81

336,79

82

341,35

83

345,92

84

350,47

85

355,03

86

359,59

87

364,15

88

368,71

89

373,27

90

377,83

91

382,39

92

386,95

93

391,51

94

396,06

95

400,63

96

405,19

97

409,74

98

414,30

99

418,87

100

423,42

101

427,98

102

432,54

103

437,10

104

441,66

105

446,22

106

450,78

107

455,34

108

459,90

109

464,46

110

469,01

111

473,58

112

478,14

113

482,69

114

487,26

115

491,82

116

496,37

117

500,93

118

505,49

119

510,05

120

514,61

121

519,17

122

523,73

123

528,28

124

532,85

125

537,41

126

541,96

127

546,53

128

551,09

129

555,64

130

560,21

131

564,76

132

569,32

133

573,89

134

578,44

135

583,00

136

587,55

137

592,12

138

596,67

139

601,23

140

605,79

141

610,36

142

614,90

143

619,48

144

624,03

145

628,59

146

633,15

147

637,71

148

642,26

149

646,84

150

651,38

151

655,95

152

660,50

153

665,07

154

669,62

155

674,18

156

678,74

157

683,31

158

687,85

159

692,43

160

696,97

161

701,54

162

706,10

163

710,65

164

715,21

165

719,78

166

724,33

167

728,90

168

733,45

169

738,02

170

742,57

171

747,14

172

751,69

173

756,26

174

760,8

175

765,38

176

769,92

177

774,49

178

779,05

179

783,61

180

788,16

181

792,74

182

797,28

183

801,85

184

806,40

185

810,97

186

815,52

187

820,09

188

824,64

189

829,20

190

833,76

191

838,32

192

842,87

193

847,43

194

852,00

195

856,55

196

861,11

197

865,67

198

870,23

199

874,79

200

879,35

201

883,91

202

888,47

203

893,03

204

897,59

205

902,14

206

906,71

207

911,27

208

915,82

209

920,39

210

924,95

211

929,50

212

934,06

213

938,62

214

943,18

215

947,74

216

952,30

217

956,86

218

961,41

219

965,98

220

970,54

221

975,09

222

979,66

223

984,22

224

988,77

225

993,34

226

997,89

227

1002,45

228

1007,02

229

1011,57

230

1016,13

231

1020,69

232

1025,25

233

1029,81

234

1034,36

235

1038,93

236

1043,49

237

1048,04

238

1052,61

239

1057,17

240

1061,72

241

1066,29

242

1070,84

243

1075,40

244

1079,97

245

1084,52

246

1089,08

247

1093,63

248

1098,20

249

1102,75

250

1107,31

Bijlage II. (inflatie 2005, 1,7%)

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2006

Punten

Bedrag

* maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 0,90 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 824,69 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen.

1

1,75

2

3,48

3

5,22

4

6,96

5

8,70

6

10,44

7

12,17

8

13,91

9

15,65

10

17,38

11

19,10

12

20,84

13

22,58

14

24,31

15

26,06

16

27,78

17

29,52

18

31,26

19

33,00

20

34,72

21

36,46

22

38,19

23

39,93

24

41,66

25

43,40

26

45,14

27

46,88

28

48,61

29

50,35

30

52,07

31

53,81

32

55,55

33

57,27

34

59,01

35

60,75

36

62,49

37

64,22

38

65,96

39

67,70

40

69,43

41

71,17

42

72,89

43

74,63

44

76,36

45

78,10

46

79,83

47

81,58

48

83,32

49

85,06

50

86,78

51

88,52

52

90,26

53

92,00

54

93,73

55

95,47

56

97,19

57

98,93

58

100,67

59

102,40

60

104,13

61

105,87

62

107,61

63

109,34

64

111,08

65

112,82

66

114,56

67

116,28

68

118,02

69

119,76

70

121,48

71

123,22

72

124,95

73

126,69

74

128,43

75

130,17

76

131,90

77

133,64

78

135,37

79

137,11

80

138,83

81

140,57

82

142,31

83

144,04

84

145,78

85

147,51

86

149,25

87

150,99

88

152,73

89

154,45

90

156,19

91

157,93

92

159,67

93

161,40

94

163,14

95

164,88

96

166,62

97

168,34

98

170,08

99

171,82

100

173,56

101

175,28

102

177,01

103

178,75

104

180,49

105

182,23

106

183,96

107

185,70

108

187,44

109

189,17

110

190,91

111

192,63

112

194,36

113

196,10

114

197,84

115

199,57

116

201,31

117

203,05

118

204,79

119

206,52

120

208,26

121

209,99

122

211,73

123

213,44

124

215,19

125

216,92

126

218,66

127

220,40

128

222,13

129

223,87

130

225,61

131

227,34

132

229,07

133

230,82

134

232,55

135

234,28

136

236,02

137

237,75

138

239,50

139

241,23

140

242,97

141

244,69

142

246,43

143

248,17

144

249,91

145

251,63

146

253,37

147

255,11

148

256,85

149

258,57

150

260,32

151

262,04

152

263,78

153

265,51

154

267,25

155

268,99

156

270,73

157

272,46

158

274,19

159

275,93

160

277,67

161

279,40

162

281,13

163

282,86

164

284,61

165

286,34

166

288,07

167

289,81

168

291,54

169

293,28

170

295,02

171

296,74

172

298,48

173

300,22

174

301,96

175

303,68

176

305,44

177

307,17

178

308,91

179

310,63

180

312,37

181

313,27

182

314,17

183

315,07

184

315,97

185

316,87

186

317,77

187

318,65

188

319,57

189

320,45

190

321,36

191

322,25

192

323,16

193

324,04

194

324,95

195

325,85

196

326,75

197

327,65

198

328,55

199

329,45

200

330,35

201

331,25

202

332,15

203

333,05

204

333,93

205

334,84

206

335,73

207

336,64

208

337,54

209

338,44

210

339,33

211

340,23

212

341,13

213

342,03

214

342,93

215

343,82

216

344,72

217

345,62

218

346,52

219

347,43

220

348,33

221

349,22

222

350,12

223

351,02

224

351,92

225

352,81

226

353,72

227

354,61

228

355,51

229

356,41

230

357,32

231

358,20

232

359,12

233

360,00

234

360,91

235

361,79

236

362,71

237

363,59

238

364,50

239

365,39

240

366,29

241

367,20

242

368,10

243

369,00

244

369,90

245

370,80

246

371,69

247

372,59

248

373,49

249

374,39

250

375,29

251

376,18

252

377,09

253

377,97

254

378,89

255

379,77

256

380,68

257

381,56

258

382,48

259

383,36

260

384,28

261

385,16

262

386,08

263

386,96

264

387,88

265

388,77

266

389,67

267

390,57

268

391,47

269

392,36

270

393,26

271

394,16

272

395,05

273

395,96

274

396,85

275

397,75

276

398,66

277

399,55

278

400,45

279

401,35

280

402,25

281

403,14

282

404,04

283

404,95

284

405,85

285

406,75

286

407,65

287

408,54

288

409,44

289

410,34

290

411,24

291

412,13

292

413,03

293

413,93

294

414,83

295

415,73

296

416,63

297

417,52

298

418,43

299

419,32

300

420,23

301

421,12

302

422,03

303

422,91

304

423,82

305

424,72

306

425,62

307

426,52

308

427,42

309

428,31

310

429,21

311

430,12

312

431,01

313

431,91

314

432,81

315

433,71

316

434,60

317

435,51

318

436,40

319

437,29

320

438,20

321

439,09

322

440,00

323

440,88

324

441,81

325

442,69

326

443,60

327

444,49

328

445,40

329

446,28

330

447,20

331

448,08

332

448,99

333

449,88

334

450,79

335

451,68

336

452,58

337

453,48

338

454,37

339

455,27

340

456,17

341

457,07

342

457,97

343

458,87

344

459,77

345

460,67

346

461,58

347

462,47

348

463,38

349

464,27

350

465,17

351

466,05

352

466,97

353

467,85

354

468,76

355

469,65

356

470,56

357

471,45

358

472,36

359

473,25

360

474,15

361

475,04

362

475,95

363

476,84

364

477,74

365

478,64

366

479,55

367

480,44

368

481,35

369

482,25

370

483,14

371

484,05

372

484,94

373

485,84

374

486,74

375

487,64

376

488,53

377

489,44

378

490,33

379

491,24

380

492,12

381

493,04

382

493,92

383

494,84

384

495,72

385

496,62

386

497,51

387

498,43

388

499,32

389

500,23

390

501,13

391

502,02

392

502,92

393

503,82

394

504,72

395

505,61

396

506,51

397

507,41

398

508,31

399

509,21

400

510,11

401

511,00

402

511,89

403

512,81

404

513,69

405

514,60

406

515,49

407

516,40

408

517,29

409

518,21

410

519,09

411

520,00

412

520,89

413

521,80

414

522,69

415

523,60

416

524,49

417

525,38

418

526,29

419

527,18

420

528,08

421

528,97

422

529,88

423

530,77

424

531,68

425

532,58

426

533,47

427

534,37

428

535,27

429

536,18

430

537,08

431

537,97

432

538,87

433

539,77

434

540,66

435

541,57

436

542,46

437

543,36

438

544,26

439

545,16

440

546,06

441

546,96

442

547,85

443

548,75

444

549,65

445

550,55

446

551,45

447

552,36

448

553,24

449

554,16

450

555,05

451

555,95

452

556,84

453

557,75

454

558,64

455

559,54

456

560,44

457

561,34

458

562,23

459

563,14

460

564,04

461

564,93

462

565,83

463

566,73

464

567,63

465

568,53

466

569,43

467

570,32

468

571,21

469

572,12

470

573,02

471

573,94

472

574,81

473

575,73

474

576,61

475

577,53

476

578,41

477

579,32

478

580,20

479

581,12

480

582,00

481

582,92

482

583,81

483

584,70

484

585,60

485

586,50

486

587,40

487

588,30

488

589,20

489

590,09

490

590,99

491

591,90

492

592,80

493

593,69

494

594,60

495

595,50

496

596,39

497

597,30

498

598,19

499

599,09

500

599,98

501

600,89

502

601,77

503

602,68

504

603,57

505

604,48

506

605,38

507

606,28

508

607,17

509

608,07

510

608,97

511

609,87

512

610,77

513

611,68

514

612,57

515

613,46

516

614,37

517

615,27

518

616,16

519

617,06

520

617,96

521

618,86

522

619,76

523

620,66

524

621,55

525

622,45

526

623,35

527

624,25

528

625,16

529

626,05

530

626,95

531

627,84

532

628,74

533

629,65

534

630,54

535

631,45

536

632,34

537

633,24

538

634,14

539

635,05

540

635,93

541

636,85

542

637,73

543

638,64

544

639,53

545

640,44

546

641,32

547

642,23

548

643,12

549

644,02

550

644,91

551

645,82

552

646,72

553

647,61

554

648,53

555

649,42

556

650,32

557

651,22

558

652,12

559

653,01

560

653,91

561

654,81

562

655,71

563

656,62

564

657,51

565

658,41

566

659,29

567

660,21

568

661,09

569

662,01

570

662,89

571

663,80

572

664,68

573

665,60

574

666,49

575

667,41

576

668,31

577

669,20

578

670,10

579

671,00

580

671,90

581

672,78

582

673,69

583

674,58

584

675,49

585

676,39

586

677,29

587

678,18

588

679,08

589

679,98

590

680,88

591

681,77

592

682,68

593

683,57

594

684,47

595

685,38

596

686,29

597

687,17

598

688,08

599

688,97

600

689,87

601

690,76

602

691,67

603

692,56

604

693,47

605

694,36

606

695,26

607

696,15

608

697,06

609

697,96

610

698,86

611

699,76

612

700,65

613

701,55

614

702,45

615

703,34

616

704,26

617

705,14

618

706,05

619

706,94

620

707,86

621

708,74

622

709,65

623

710,53

624

711,45

625

712,33

626

713,25

627

714,13

628

715,04

629

715,92

630

716,84

631

717,73

632

718,62

633

719,53

634

720,42

635

721,32

636

722,22

637

723,13

638

724,02

639

724,93

640

725,82

641

726,72

642

727,63

643

728,52

644

729,42

645

730,32

646

731,22

647

732,10

648

733,01

649

733,90

650

734,81

651

735,70

652

736,61

653

737,49

654

738,40

655

739,30

656

740,20

657

741,10

658

742,00

659

742,90

660

743,80

661

744,70

662

745,60

663

746,49

664

747,38

665

748,29

666

749,19

667

750,09

668

750,99

669

751,88

670

752,78

671

753,68

672

754,58

673

755,47

674

756,38

675

757,27

676

758,17

677

759,08

678

759,97

679

760,87

680

761,78

681

762,67

682

763,57

683

764,47

684

765,37

685

766,26

686

767,17

687

768,06

688

768,97

689

769,85

690

770,77

691

771,65

692

772,57

693

773,45

694

774,36

695

775,24

696

776,15

697

777,04

698

777,95

699

778,83

700

779,75

701

780,65

702

781,55

703

782,45

704

783,34

705

784,24

706

785,14

707

786,04

708

786,94

709

787,84

710

788,73

711

789,63

712

790,54

713

791,42

714

792,34

715

793,22

716

794,13

717

795,01

718

795,93

719

796,81

720

797,72

721

798,62

722

799,53

723

800,42

724

801,33

725

802,22

726

803,12

727

804,02

728

804,92

729

805,81

730

806,70

731

807,61

732

808,50

733

809,41

734

810,31

735

811,20

736

812,10

737

813,00

738

813,90

739

814,79

740

815,70

741

816,60

742

817,50

743

818,40

744

819,30

745

820,18

746

821,09

747

821,99

748

822,89

749

823,79

750

824,69

>750

*

Bijlage III. (inflatie 2005, 1,7%)

Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens per 1 juli 2006

Punten

Bedrag

40

176,90

41

181,32

42

185,75

43

190,17

44

194,59

45

199,01

46

203,43

47

207,86

48

212,28

49

216,70

50

221,12

51

225,54

52

229,98

53

234,39

54

238,82

55

243,23

56

247,65

57

252,08

58

256,50

59

260,93

60

265,35

61

269,76

62

274,19

63

278,61

64

283,02

65

287,46

66

291,88

67

296,31

68

300,72

69

305,14

70

309,56

71

313,98

72

318,42

73

322,84

74

327,25

75

331,68

76

336,09

77

340,52

78

344,95

79

349,36

80

353,79

81

358,26

82

363,44

83

368,28

84

373,10

85

377,93

86

382,76

87

387,58

88

392,41

89

397,24

90

402,07

91

406,91

92

411,73

93

416,56

94

421,39

95

426,21

96

431,05

97

435,88

98

440,70

99

445,53

100

450,35

101

455,18

102

460,02

103

464,84

104

469,67

105

474,51

106

479,33

107

484,16

108

488,99

109

493,82

110

498,65

111

503,47

112

508,30

113

513,14

114

517,95

115

522,79

116

527,62

117

532,44

118

537,27

119

542,10

120

546,93

121

551,77

122

556,59

123

561,42

124

566,25

125

571,07

126

575,91

127

580,72

128

585,56

129

590,39

130

595,21

131

600,04

132

604,87

133

609,70

134

614,54

135

619,37

136

624,19

137

629,02

138

633,84

139

638,68

140

643,51

141

648,33

142

653,16

143

657,99

144

662,81

145

667,65

146

672,46

147

677,31

148

682,14

149

686,96

150

691,79

151

696,62

152

701,45

153

706,28

154

711,11

155

715,93

156

720,76

157

725,58

158

730,42

159

735,24

160

740,07

161

744,91

162

749,74

163

754,56

164

759,40

165

764,22

166

769,05

167

773,88

168

778,70

169

783,53

170

788,36

171

793,19

172

798,02

173

802,84

174

807,67

175

812,51

176

817,33

177

822,17

178

827,00

179

831,82

180

836,65

181

841,48

182

846,30

183

851,13

184

855,96

185

860,79

186

865,62

187

870,44

188

875,29

189

880,11

190

884,94

191

889,77

192

894,59

193

899,42

194

904,25

195

909,07

196

913,91

197

918,74

198

923,56

199

928,39

200

933,21

201

938,05

202

942,87

203

947,71

204

952,54

205

957,37

206

962,19

207

967,03

208

971,85

209

976,68

210

981,51

211

986,33

212

991,16

213

995,99

214

1000,82

215

1005,65

216

1010,49

217

1015,31

218

1020,14

219

1024,96

220

1029,80

221

1034,62

222

1039,45

223

1044,28

224

1049,11

225

1053,93

226

1058,76

227

1063,59

228

1068,42

229

1073,25

230

1078,07

231

1082,91

232

1087,74

233

1092,57

234

1097,39

235

1102,23

236

1107,05

237

1111,88

238

1116,70

239

1121,54

240

1126,37

241

1131,19

242

1136,02

243

1140,85

244

1145,67

245

1150,51

246

1155,34

247

1160,17

248

1165,00

249

1169,82

250

1174,65

Bijlage IV. (inflatie 2005, 1,7%)

Maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen per 1 juli 2006

Punten

Bedrag

* maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 250 Punten is het Bedrag dat wordt verkregen door € 4,56 (dat Bedrag komt overeen met het verschil tussen de Bedragen, genoemd bij 250 en 249 Punten) te vermenigvuldigen met het aantal Punten van de woonruimte verminderd met 250, en bij de verkregen uitkomst € 1107,31 (dat Bedrag komt overeen met het Bedrag genoemd bij 250 Punten) op te tellen.

1

4,16

2

8,32

3

12,47

4

16,63

5

20,78

6

24,93

7

29,08

8

33,24

9

37,39

10

41,55

11

45,70

12

49,86

13

54,00

14

58,16

15

62,31

16

66,46

17

70,61

18

74,77

19

78,91

20

83,07

21

87,22

22

91,38

23

95,53

24

99,69

25

103,83

26

107,99

27

112,14

28

116,30

29

120,45

30

124,61

31

128,76

32

132,90

33

137,05

34

141,21

35

145,36

36

149,52

37

153,67

38

157,81

39

161,97

40

166,13

41

170,28

42

174,44

43

178,59

44

182,73

45

186,89

46

191,05

47

195,20

48

199,36

49

203,51

50

207,66

51

211,80

52

215,96

53

220,11

54

224,27

55

228,42

56

232,57

57

236,72

58

240,88

59

245,03

60

249,19

61

253,34

62

257,49

63

261,64

64

265,79

65

269,95

66

274,11

67

278,26

68

282,40

69

286,56

70

290,70

71

294,86

72

299,02

73

303,17

74

307,32

75

311,48

76

315,62

77

319,78

78

323,94

79

328,09

80

332,24

81

336,79

82

341,35

83

345,92

84

350,47

85

355,03

86

359,59

87

364,15

88

368,71

89

373,27

90

377,83

91

382,39

92

386,95

93

391,51

94

396,06

95

400,63

96

405,19

97

409,74

98

414,30

99

418,87

100

423,42

101

427,98

102

432,54

103

437,10

104

411,66

105

466,22

106

450,78

107

455,34

108

459,90

109

464,46

110

469,01

111

473,58

112

478,14

113

482,69

114

487,26

115

491,82

116

496,37

117

500,93

118

505,49

119

510,05

120

514,61

121

519,17

122

523,73

123

528,28

124

532,85

125

537,41

126

541,96

127

546,53

128

551,09

129

555,64

130

560,21

131

564,76

132

569,32

133

573,89

134

578,44

135

583,00

136

587,55

137

592,12

138

596,67

139

601,23

140

605,79

141

610,36

142

614,90

143

619,48

144

624,03

145

628,59

146

633,15

147

637,71

148

642,26

149

646,84

150

651,38

151

655,95

152

660,50

153

665,07

154

669,62

155

674,18

156

678,74

157

683,31

158

687,85

159

692,43

160

696,97

161

701,54

162

706,10

163

710,65

164

715,21

165

719,78

166

724,33

167

728,90

168

733,45

169

738,02

170

742,57

171

747,14

172

751,69

173

756,26

174

760,80

175

765,38

176

769,92

177

774,49

178

779,05

179

783,61

180

788,16

181

792,74

182

797,28

183

801,85

184

806,40

185

810,97

186

815,52

187

820,09

188

824,64

189

829,20

190

833,76

191

838,32

192

842,87

193

847,43

194

852,00

195

856,55

196

861,11

197

865,67

198

870,23

199

874,79

200

879,35

201

883,91

202

888,47

203

893,03

204

897,59

205

902,14

206

906,71

207

911,27

208

915,82

209

920,39

210

924,95

211

929,50

212

934,06

213

938,62

214

943,18

215

947,74

216

952,30

217

956,86

218

961,41

219

965,98

220

970,54

221

975,09

222

979,66

223

984,22

224

988,77

225

993,34

226

997,89

227

1002,45

228

1007,02

229

1011,57

230

1016,13

231

1020,69

232

1025,25

233

1029,81

234

1034,36

235

1038,93

236

1043,49

237

1048,04

238

1052,61

239

1057,17

240

1061,72

241

1066,29

242

1070,84

243

1075,40

244

1079,97

245

1084,52

246

1089,08

247

1093,63

248

1098,20

249

1102,75

250

1107,31

>250

*

Bijlage V

Tot 1 januari 2007 blijft de huidige liberalisatiegrens van toepassing. Onderstaand treft u de tabel aan waarin de huurliberalisatiegrenzen zijn opgenomen aangevuld met de grens per 1 juli 2006.

Tabel huurliberalisatiegrenzen

Huurliberalisatiegrens

Interim-maatregel

Nieuwe maatregel

Jaargang

Huurprijs

Jaargang

Huurprijs

1989

> ƒ 750,00 (€ 340,34)

   

1990

> ƒ 775,00 (€ 351,68)

   

1991

> ƒ 820,00 (€ 372,10)

   

1992

> ƒ 865,42 (€ 392,71)

   

1993

> ƒ 913,33 (€ 414,45)

   
   

1994

> ƒ 963,75 (€ 437,33)

   

1995

> ƒ 1.007,50 (€ 457,18)

   

1996

> ƒ 1.047,92 (€ 475,53)

   

1997

> ƒ 1.085,00 (€ 492,35)

   

1998

> ƒ 1.085,00 (€ 492,35)

   

1999

> ƒ 1.107,00 (€ 502,33)

   

2000

> ƒ 1.149,00 (€ 521,39)

   

2001

> ƒ 1.193,00 (€ 541,36)

   

2002

> € 565,44

   

2003

> € 585,24

   

2004

> € 597,54

   

2005

> € 604,72

   

2006

> € 615,01

Terug naar begin van de pagina