Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Sociale Verzekeringen 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 22-04-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 april 2006, nr. SV/A&L/06/32971, houdende de inrichting van de directie Sociale Verzekeringen alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Sociale Verzekeringen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Sociale Verzekeringen 2006)

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder SV:

de directie Sociale Verzekeringen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

SV bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Volksverzekeringen en grensoverschrijdende aspecten van sociale zekerheid;

 • b. de afdeling Werknemersverzekeringen;

 • c. de afdeling Reïntegratie en sanctiebeleid;

 • d. de afdeling Analyse, Bedrijfsvoering & Control.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Volksverzekeringen en grensoverschrijdende aspecten van sociale zekerheid is verantwoordelijk voor:

 • a. het beleid ten aanzien van de volksverzekeringen;

 • b. het mede vormgeven aan de inhoud van de Europese integratie met betrekking tot de sociale zekerheid en het beleidsmatige vertalen van de Europese integratie voor het Nederlandse sociale-verzekeringsstelsel;

 • c. de voorbereiding, vorming en uitvoering van het beleid ten aanzien van bi- en multilaterale sociale verzekeringsverdragen;

 • d. het beleid met betrekking tot grensoverschrijdende verzekeringsposities van personen die naar Nederland komen of uit Nederland vertrekken alsmede de toetsing van nationale sociale-verzekeringswetgeving aan internationale verplichtingen en regelingen;

 • e. de formulering van het concept-Nederlandse standpunt in procedures betreffende sociale verzekeringen bij internationale rechters;

 • f. de coördinatie van de werkzaamheden binnen SV met betrekking tot de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Werknemersverzekeringen is verantwoordelijk voor:

 • a. het integrale beleid met betrekking tot ziekte, arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling;

 • b. het met de sociale verzekeringen samenhangende integrale werkloosheidsbeleid;

 • c. het beleid met betrekking tot de premieheffing van de werknemers- en volksverzekeringen en daarmee samenhangende administratieve lasten;

 • d. het beleid met betrekking tot de rechts- en privacybescherming op het terrein van de sociale verzekeringen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Reïntegratie en sanctiebeleid is verantwoordelijk voor:

 • a. het beleid tot behoud van arbeid en toegang tot arbeid voor personen die door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid daarbij belemmeringen ondervinden;

 • b. het beleid met betrekking tot sancties in het kader van rechten en plichten.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Analyse, Bedrijfsvoering & Control is verantwoordelijk voor:

 • a. beleidsmonitoring, analyse, strategisch beleid, macro-economische aspecten en onderzoek van de sociale verzekeringen;

 • b. de planning en control;

 • c. de werkzaamheden voortvloeiende uit het budgethouderschap van de directeur Sociale Verzekeringen;

 • d. het directiesecretariaat;

 • e. de bedrijfsvoering.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Sociale Verzekeringen worden voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het hoofd van de afdeling Werknemersverzekeringen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

Aan de hoofden van de afdelingen, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 6, wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van de eigen organisatorische eenheid, voor zover het betreft:

  • 1º. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • 2º. het houden van manager-medewerkergesprekken;

  • 3º. verlof van medewerkers;

  • 4º. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur Sociale Verzekeringen;

 • b. het paraferen van stukken, niet zijnde SV-voortouw-stukken, met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur Sociale Verzekeringen afgedaan moeten worden.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

Aan het hoofd van de afdeling Analyse, Bedrijfsvoering & Control wordt mandaat en machtiging verleend tot het paraferen van stukken die betrekking hebben op de in artikel 6, onderdelen d en e genoemde taken.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

Verlening van ondermandaat en doorverlening van volmacht is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur Sociale Verzekeringen.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 april 2006.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Sociale Verzekeringen 2006.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 april 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

waarnemend directeur Sociale Verzekeringen

,

M.H.W. Rovers

Terug naar begin van de pagina