Nadere Regeling spreiding en behoefte MEE-organisaties

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 16-07-2006 t/m 31-12-2014

Nadere Regeling spreiding en behoefte MEE-organisaties

Het College voor zorgverzekeringen,

Gelet op artikel 2.5.1, eerste lid, van de Regeling subsidies AWBZ;

Heeft in zijn vergadering van 13 april 2006 besloten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling verstaat onder:

 • a. MEE-organisatie: een organisatie voor laagdrempelige, onafhankelijke en betrouwbare cliëntondersteuning ten behoeve van hun cliënten, zijnde verzekerden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of een beperking uit het autistisch spectrum, al dan niet als gevolg van een chronische ziekte, hun ouders, andere verwanten, verzorgers of vertegenwoordigers, als bedoeld in de Regeling subsidies AWBZ;

 • b. werkgebied: een regio als bedoeld in de bijlage bij deze regeling;

 • c. formeel samenwerkingsverband: een op een notariële akte gebaseerde samenwerking tussen twee of meer MEE-organisaties die één overkoepelende Raad van Toezicht hebben die het toezicht op het integrale strategische beleid van de samenwerkende organisaties in haar takenpakket heeft.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het werkgebied van een MEE-organisatie omvat minimaal 625.000 inwoners.

 • 2 In de volgende gevallen kan het werkgebied van een MEE-organisatie minder dan 625.000 inwoners omvatten:

  • a. het werkgebied valt samen met een provincie;

  • b. de MEE-organisatie heeft een formeel samenwerkingsverband met één of meer andere MEE-organisaties waarbij het werkgebied van de samenwerkende MEE-organisaties gezamenlijk minimaal 625.000 inwoners omvat.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Een MEE-organisatie vormt geen bestuurlijke eenheid met een toegelaten zorgaanbieder.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze regeling wordt aangehaald als Nadere Regeling spreiding en behoefte MEE-organisaties.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting maar zonder bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage ligt met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst ter inzage in de bibliotheek van het College zorgverzekeringen.

Regeling goedgekeurd door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij brief van 8 juni 2006, nummer Z/VU-2688566.

De

Voorzitter

,

J.S.J. Hillen

De

Algemeen Directeur

,

P.C. Hermans

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het College zorgverzekeringen.]

Terug naar begin van de pagina