Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 30-06-2009

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 april 2006, nr. VO/SenO/06/11114, houdende de toekenning van aanvullende personele bekostiging voor Leerplusarrangement VO en voor Nieuwkomers VO (Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs:

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Hoofdlijnen

[Vervallen per 01-07-2009]

Paragraaf 1. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De minister kan aanvullende personele bekostiging voor het Leerplusarrangement VO toekennen aan het bevoegd gezag van een school ten behoeve van de vermindering van voortijdig schoolverlaten, het leveren van meer maatwerk aan leerlingen, en het maximaliseren van de schoolprestaties.

 • 2 De minister kan aanvullende personele bekostiging voor nieuwkomers VO toekennen aan het bevoegd gezag van een school om scholen in staat te stellen nieuwkomers in het voortgezet onderwijs de Nederlandse taal te leren en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun verdere schoolloopbaan in het voortgezet- en vervolgonderwijs.

 • 3 De Minister kan op aanvraag aanvullende bekostiging eerste opvang Vreemdelingen en extra aanvullende bekostiging eerste opvang Vreemdelingen verstrekken aan het bevoegd gezag van een school ter tegemoetkoming in de kosten van het onderwijs in het kader van de eerste opvang van Vreemdelingen.

Paragraaf 2. Leerplusarrangement VO

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 3. Aanvullende personele bekostiging

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De verlening van de aanvullende personele bekostiging, bedoeld in artikel 2, eerste lid, vindt plaats voor twee kalenderjaren.

 • 2 De aanvullende personele bekostiging wordt bepaald op grond van het aantal L+A-leerlingen dat op de teldatum van enig kalenderjaar bij de school als werkelijk schoolgaand staat ingeschreven.

 • 3 Verlening van de aanvullende personele bekostiging vindt uiterlijk in de maand maart plaats na de teldatum waarop voor de tweede maal de drempel, bedoeld in artikel 4, eerste lid, is gehaald.

 • 4 De betaling van de aanvullende personele bekostiging vindt plaats volgens het betaalritme van de reguliere personele bekostiging.

 • 6 Vaststelling van de aanvullende personele bekostiging vindt plaats na de verlening van de aanvullende personele bekostiging, bedoeld in het derde lid, en binnen zes maanden na ontvangst van de verklaring van de accountant, bedoeld in het vijfde lid.

Artikel 4. Drempel

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Bij de bepaling of het bevoegd gezag van een school in aanmerking komt voor de aanvullende personele bekostiging, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt getoetst aan de volgende drempels per vestiging per onderwijssoort in een cyclus van de teldata van steeds twee achtereenvolgende jaren:

  • a. minimaal 30% apc-leerlingen in het praktijkonderwijs

  • b. minimaal 30% apc-leerlingen in het vmbo

  • c. minimaal 50% apc-leerlingen in het havo

  • d. minimaal 60% apc-leerlingen in het vwo

  • e. minimaal 30% apc-leerlingen in gedeelde onderbouw met vmbo

  • f. minimaal 50% apc-leerlingen in gedeelde onderbouw zonder vmbo.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt uitgegaan van de in bijlage 3 opgenomen elementcodes die aangeven aan welke onderdelen van het eerste lid de leerlingen worden toegerekend.

 • 3 In de cyclus, bedoeld in het eerste lid, worden de twee achtereenvolgende teldata slechts éénmaal bij de vaststelling van de drempel gehanteerd.

 • 4 De drempel, bedoeld in het eerste lid, wordt procentueel bepaald door per onderdeel van het eerste lid het aantal apc-leerlingen van de vestiging per onderwijssoort te delen door het totaal aantal leerlingen van de vestiging per onderwijssoort en rekenkundig af te ronden op een geheel getal.

 • 5 Bij de bepaling van het aantal apc-leerlingen wordt de postcode uit de GBA, zoals geregistreerd in het basisregister onderwijs, als uitgangspunt genomen. In het geval de postcode niet in de GBA is opgenomen, wordt de postcode gehanteerd die door het bevoegd gezag van de school aan de Informatie Beheer Groep is aangeleverd.

Artikel 5. Berekening aanvullende personele bekostiging

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De aanvullende personele bekostiging voor het Leerplusarrangement VO wordt berekend door het aantal L+A-leerlingen op basis van de tweede achtereenvolgende teldatum, te vermenigvuldigen met het bedrag per L+A-leerling.

 • 2 Het bedrag per L+A-leerling, bedoeld in het eerste lid, wordt bepaald door het beschikbare budget per kalenderjaar te delen door het totaal aantal L+A-leerlingen van de scholen op de tweede teldatum, met uitzondering van het voorbereidend beroepsonderwijs in een agrarisch opleidingscentrum.

 • 3 Het beschikbare budget en het bedrag per L+A-leerling wordt elk tweede kalenderjaar uiterlijk in de maand december bekend gemaakt in de Staatscourant als bijlage 4 bij deze regeling.

 • 4 Het bedrag per L+A-leerling, bedoeld in het eerste lid, wordt voor het voorbereidend beroepsonderwijs in een agrarisch opleidingscentrum gelijkgesteld aan het bedrag per L+A-leerling als berekend op grond van het tweede lid.

 • 5 De lijst met postcodes wordt elk tweede kalenderjaar uiterlijk in augustus van het tweede kalenderjaar in de Staatscourant bekend gemaakt als bijlage 5 bij deze regeling.

Artikel 6. Samenvoeging van scholen in verband met aanvullende personele bekostiging Leerplusarrangement VO

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 In het geval één of meer scholen voor voortgezet onderwijs worden samengevoegd in de periode tussen de eerste teldatum en de tweede daarop volgende teldatum, bedoeld in artikel 4, eerste lid, waarbij één of meer scholen worden opgeheven, dan dient voor de toepassing van artikel 4, eerste lid, te worden uitgegaan alsof de samenvoeging op de eerste teldatum reeds was tot stand gekomen.

 • 2 In geval een nieuwe school voor voortgezet onderwijs wordt gesticht op 1 augustus gelegen tussen de twee achtereenvolgende teldata, bedoeld in artikel 4, eerste lid, komt het bevoegd gezag van de school niet eerder in aanmerking voor de aanvullende personele bekostiging voor het Leerplusarrangement VO dan het tijdstip waarop ook voor de overige scholen de aanvullende personele bekostiging voor het Leerplusarrangement VO wordt vastgesteld op basis van de nieuwe cyclus van twee achtereenvolgende teldata.

Artikel 6a. Opheffen en creëren van vestigingen tussen de twee teldata

[Vervallen per 01-07-2009]

Indien in de periode tussen de eerste teldatum en de daarop volgende teldatum, bedoeld in artikel 4, eerste lid, een school één of meer nieuwe vestigingen creëert of één of meer vestigingen opheft, dan worden voor de toepassing van artikel 4, eerste lid, leerlingen op de vestigingen alleen geteld op de eerste en tweede teldatum zoals de situatie op dat moment is.

Paragraaf 3. Nieuwkomers VO

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 7. Aanvullende personele bekostiging

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De verlening van de aanvullende personele bekostiging, bedoeld in artikel 2, tweede lid, is gebaseerd op het aantal Nieuwkomers VO dat op de teldatum van enig kalenderjaar bij de school als werkelijk schoolgaand staat ingeschreven.

 • 2 De verlening van de aanvullende personele bekostiging vindt plaats op basis van de per teldatum door het bevoegd gezag van de school aangeleverde gegevens en wordt toegekend voor één kalenderjaar.

 • 4 Verlening van de aanvullende personele bekostiging vindt plaats uiterlijk in de maand maart na de teldatum.

 • 5 De betaling van de aanvullende personele bekostiging Nieuwkomers VO vindt plaats volgens het betaalritme van de reguliere personele bekostiging.

 • 7 Vaststelling van de aanvullende personele bekostiging vindt plaats na de verlening van de aanvullende personele bekostiging, bedoeld in het vierde lid, en binnen zes maanden na ontvangst van de verklaring van de accountant, bedoeld in het zesde lid.

Artikel 8. Uitzondering op aanvullende personele bekostiging

[Vervallen per 01-07-2009]

De minister kent geen aanvullende personele bekostiging Nieuwkomers VO toe aan het bevoegd gezag van een school in het geval de Nieuwkomers VO een cursus Engels-Nederlandstalig onderwijs of een cursus voor het Internationaal Baccalaureaat volgen.

Artikel 9. Vaststelling aantal formatieplaatsen

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Het aantal formatieplaatsen ten behoeve van de verlening van de aanvullende personele bekostiging Nieuwkomers VO wordt voor scholen, met uitzondering van het voorbereidend beroepsonderwijs in een agrarisch opleidingscentrum, bepaald door het aantal Nieuwkomers VO, bedoeld in artikel 7, eerste lid, met uitzondering van het voorbereidend beroepsonderwijs in een agrarisch opleidingscentrum, te vermenigvuldigen met de in het tweede lid genoemde ratio’s.

 • 2 De ratio’s bedoeld in het eerste lid zijn:

  • a. in geval van Nieuwkomers VO op de teldatum korter dan één jaar in Nederland: 1/15;

  • b. in geval van Nieuwkomers VO op de teldatum van één tot twee jaar in Nederland: 1/25.

 • 3 De Nieuwkomer VO kan ten hoogste één keer in aanmerking komen voor dezelfde ratio, bedoeld in het tweede lid.

 • 4 Het aantal formatieplaatsen dat de uitkomst is van de berekening op grond van het eerste lid, wordt rekenkundig afgerond op drie decimalen.

 • 5 De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kent op grond van artikel 2.3.2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB, voor de nieuwkomers VO voor het voorbereidend beroepsonderwijs in een agrarisch opleidingscentrum een bedrag toe dat gelijk is aan de uitkomst van de berekening in het vierde lid, vermenigvuldigd met de voor de bedoelde school geldende gemiddelde personeelslast voor leerkrachten, bedoeld in artikel 7, derde lid.

Artikel 10. Gegevenslevering

[Vervallen per 01-07-2009]

Bij de bepaling van het aantal Nieuwkomers VO gelden de gegevens uit de GBA, zoals geregistreerd in het basisregister onderwijs, als uitgangspunt. In het geval de registratie in de GBA ontbreekt of afwijkt van de door het bevoegd gezag van de school aan de Informatie Beheer Groep aangeleverde gegevens, kan het bevoegd gezag van de school voor het aantonen van de juistheid van de door zijn verstrekte gegevens gebruikmaken van één of meer van de documenten als vermeld in de bijlage 1 bij deze regeling.

Paragraaf 4. Eerste opvang Vreemdelingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 10a. Aanvullende personele bekostiging eerste opvang

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De omvang van de aanvullende bekostiging eerste opvang, bedoeld in artikel 2, derde lid, is gebaseerd op het aantal Vreemdelingen dat op een peildatum bij de school als werkelijk schoolgaand staat ingeschreven en op de peildatum korter dan een jaar in Nederland verblijft.

 • 2 De verstrekking van de aanvullende bekostiging eerste opvang vindt plaats op basis van de per peildatum door het bevoegd gezag van de school aangeleverde gegevens en wordt verstrekt voor een periode als vermeld in artikel 10b, tweede lid.

 • 3 De vaststelling en de betaling vinden uiterlijk 2 maanden na ontvangst van de aanvraag plaats.

 • 4 Het bedrag aan aanvullende bekostiging eerste opvang wordt in een keer uitbetaald.

 • 5 De Minister kan de hoogte van de aanvullende bekostiging eerste opvang wijzigen indien de verklaring van de accountant, behorende bij de jaarrekening daartoe aanleiding geeft.

 • 6 Artikel 8 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10b. Berekening van de aanvullende bekostiging eerste opvang

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De aanvullende bekostiging eerste opvang bedraagt € 4212,– op jaarbasis per Vreemdeling.

 • 2 De aanvullende bekostiging eerste opvang heeft steeds betrekking op een periode van zes maanden, met als peildata:

  • a. 1 oktober: voor de periode juli direct voorafgaand aan deze peildatum tot en met december direct volgend op de peildatum;

  • b. 1 april: voor de periode januari direct voorafgaand aan deze peildatum tot en met juni direct volgend op de peildatum;

 • 3 Een Vreemdeling die is meegeteld voor de aanvullende bekostiging eerste opvang behorend bij de peildatum van 1 oktober telt niet mee voor de aanvullende bekostiging eerste opvang bij de daarop volgende peildatum.

 • 4. Het bedrag van de aanvullende bekostiging eerste opvang Vreemdelingen is voor een periode als genoemd in het tweede lid de helft van het bedrag voor een Vreemdeling, bedoeld in het eerste lid, vermenigvuldigd met het aantal Vreemdelingen dat op de voor die periode geldende peildatum staat ingeschreven op de school.

Artikel 10c. Extra aanvullende bekostiging eerste opvang

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1. Het bevoegd gezag van een school die in de periode 1 augustus 2003 tot en met 31 juli 2007 geen eerste opvang van Vreemdelingen heeft georganiseerd, kan op aanvraag eenmalig extra aanvullende bekostiging eerste opvang Vreemdelingen ontvangen ten behoeve van voorbereidende en coördinerende werkzaamheden die samenhangen met de start van het onderwijs aan die school indien deze eerste opvang betrekking heeft op tenminste 10 Vreemdelingen op de peildatum. De extra aanvullende bekostiging eerste opvang bedraagt € 15.000,– per school.

 • 2 Het bevoegd gezag van de school bepaalt de besteding van de extra aanvullende bekostiging eerste opvang, bedoeld in het eerste lid, in onderling overleg met de gemeente van het grondgebied waarop de school is gelegen.

Artikel 10d. Aanvraagprocedure

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Het bevoegd van de school dient de aanvraag voor aanvullende bekostiging eerste opvang Vreemdelingen, bedoeld in artikel 2, derde lid, in bij Centrale Financiën Instellingen binnen twee weken na een peildatum, bedoeld in artikel 10b, tweede lid. Aanvragen die na deze termijn worden ingezonden worden afgewezen.

 • 2 Het bevoegd van de school dient de aanvraag voor extra aanvullende bekostiging eerste opvang Vreemdelingen, bedoeld in artikel 2, derde lid, in bij Centrale Financiën Instellingen binnen twee weken na een peildatum, bedoeld in artikel 10b, tweede lid. Aanvragen die na deze termijn worden ingezonden worden afgewezen.

 • 3 De aanvragen, bedoeld in het eerste en tweede lid, kunnen uitsluitend worden ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier dat als bijlage 2 bij deze regeling is gevoegd. Aanvragen die niet uitgaan van het aanvraagformulier worden afgewezen.

 • 4 De aanvragen, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn gebaseerd op de gegevens over Vreemdelingen, bedoeld in artikel 10e.

 • 5 Voor het verkrijgen van de extra aanvullende bekostiging eerste opvang, bedoeld in artikel 10c, eerste lid, is een verklaring van de gemeente nodig waarin is opgenomen dat de school in de periode van 1 augustus 2003 tot en met 31 juli 2007 geen eerste opvang van Vreemdelingen heeft georganiseerd. Deze verklaring dient in de administratie van de school aanwezig te zijn.

 • 6 Indien de extra aanvullende bekostiging eerste opvang wordt verleend, maakt deze onderdeel uit van de aanvullende bekostiging eerste opvang.

Artikel 10e. Gegevenslevering

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Voor het aantonen van de juistheid van de door het bevoegd gezag te verstrekken gegevens over Vreemdelingen per peildatum 1 oktober is artikel 10 van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Voor het aantonen van de juistheid van de door het bevoegd gezag te verstrekken gegevens over Vreemdelingen per peildatum 1 april dient een uittreksel van de GBA in de administratie van de school aanwezig te zijn. In het geval de registratie in de GBA ontbreekt of afwijkt van de door het bevoegd gezag van de school aangeleverde gegevens, moet het bevoegd gezag gebruik maken van een of meer van de documenten in bijlage 1.

Hoofdstuk 3. Beleid en verantwoording

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 11. Beleid en verantwoording

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Het bevoegd gezag van de school geeft in het schoolplan aan hoe zij de aanvullende personele bekostiging op grond van deze regeling inzet voor het onderwijskundig beleid, de bewaking en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

 • 2 Het bevoegd gezag van de school licht de partijen in de omgeving van de school, die herkenbaar betrokken zijn bij de inzet van de aanvullende personele bekostiging op grond van deze regeling, in over zijn beleid terzake en betrekt opmerkingen daarover van die partijen herkenbaar bij het bepalen van dat beleid.

 • 3 Het bevoegd gezag van de school betrekt de inzet van de aanvullende personele bekostiging op grond van deze regeling bij het overleg met de gemeente over het bestrijden van onderwijsachterstanden.

 • 4 Het bevoegd gezag van de school werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoeken die gericht zijn op het verschaffen van nadere inlichtingen aan de minister over de uitvoering van de regeling.

Hoofdstuk 4. Financiële verantwoording

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 12. Financiële verantwoording

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De aanvullende personele bekostiging op grond van deze regeling wordt herkenbaar opgenomen als baten in de jaarrekening. De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.

 • 2 De aanvullende personele bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan het in de regeling omschreven doel. Verrekening van de eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

 • 3 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende personele bekostiging.

Hoofdstuk 5. Compensatiebepaling

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 13. Compensatiebepaling voor het kalenderjaar 2009

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De Minister verstrekt een compensatiebudget aan het bevoegd gezag van een school.

 • 2 Dit compensatiebudget wordt vastgesteld op de helft van het positief saldo van de uitkomst van de formule A -/- B -/-C, waarbij wordt verstaan onder:

  • A: de aanvullende personele bekostiging die een school voor kalenderjaar 2007 heeft ontvangen op grond van hoofdstuk 2, paragraaf 2, van deze regeling;

  • B: de aanvullende personele bekostiging die een school ontvangt voor kalenderjaar 2009 op grond van hoofdstuk 2, paragraaf 2, van deze regeling;

  • C: 2,5% van de totale personele lumpsumbekostiging van de betreffende school op grond van artikel 8 van het Formatiebesluit W.V.O., berekend met de op 1 januari 2009 voor de school geldende personeelslasten.

 • 3 Verlening en betaling van het compensatiebudget vindt in zijn geheel plaats uiterlijk in de maand maart van het kalenderjaar 2009.

 • 5 Vaststelling van het compensatiebudget vindt plaats na de vaststelling van de aanvullende personele bekostiging, bedoeld in het derde lid, en binnen zes maanden na ontvangst van de verklaring van de accountant, bedoeld in het vierde lid.

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 14. Intrekking

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 2 De Regeling administratie leerlinggegevens WVO van 13 november 1995, wordt ingetrokken met ingang van 1 augustus 2006.

Artikel 15. Overgangsrecht voor de periode 1 augustus 2006 tot en met 31 december 2006

[Vervallen per 01-07-2009]

De bepaling in artikel 2, eerste lid, van de Regeling aanvullende personele bekostiging culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO 2002 ter zake van de bekostiging blijft van kracht voor de periode van 1 augustus 2006 tot en met 31 december 2006.

Artikel 15a. Overgangsrecht elektronisch bestand van 1 oktober 2007 van scholen voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 9 van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, zoals dat luidde op 31 juli 2006

[Vervallen per 01-07-2009]

Bij een afwijking van het elektronisch bestand van 1 oktober 2007 van meer dan 1% van de integrale leerlingtelling van 1 oktober 2007 vindt voor het bevoegd gezag van de school met betrekking tot de teldatum 1 oktober 2007 geen toepassing plaats van artikel 4, eerste lid.

Artikel 17. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2006.

Artikel 18. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1. bij artikel 10 van de Regeling aanvullende bekostiging personele bekostiging voor Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Bij de gegevenslevering voor de aanvullende bekostiging voor Nieuwkomers VO dienen de gegevens van de GBA als uitgangspunt.

In het geval het bevoegd gezag van de school ervoor kiest af te wijken van de gegevens nationaliteit en/of verblijfsduur uit de GBA registratie (omdat gegevens ontbreken of volgens het bevoegd gezag van de school anders zijn), dient, voor het aantonen van de juistheid van de door het bevoegd gezag verstrekte gegevens, een kopie van één of meer documenten uit onderstaande limitatieve lijst in de administratie van de school aanwezig te zijn.

a. Nationaliteit

 • Paspoort

 • Pasje (kopie voor- en achterkant): W-document en/of verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel (VVA-bep) of verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier (VVR-bep)

 • Beschikking minister van Justitie op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet

 • Rapportage IND

 • Registratieformulier COA

b. Verblijfsduur

 • Datumstempel in paspoort bij binnenkomst in Nederland

 • Beschikking minister van Justitie op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet

 • Rapportage IND

 • Registratieformulier COA.

Bijlage 3. als bedoeld in artikel 4, tweede lid

[Vervallen per 01-07-2009]

Groepering van elementcodes naar drempels per onderwijssoort

[Vervallen per 01-07-2009]

Toelichting

Per elementcode wordt hieronder aangegeven tot welke groep deze gerekend wordt ter bepaling van het percentage apc-leerling per onderwijssoort per vestiging

GROEP 1 VMBO

30%

GROEP 2 PRO

30%

GROEP 3 HAVO

50%

GROEP 4 VWO

60%

GROEP 5 GEMENGD MET VMBO

30%

GROEP 6 GEMENGD MET AVO

50%

ILTCODES 2007/08

Elem,kode

ONDERWYS

AFDELING

GROEP

Jr1

Jr2

Jr3

Jr4

Jr5

Jr6

0011

AVO

Ljvb op HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

5

1

2

       

0012

AVO

Ljvb op VMBO-Gm Lw

1

1

2

       

0013

AVO

Ljvb op VMBO-Th/Gm Lw

1

1

2

       

0015

AVO

Ljvb op VWO/HAVO

6

1

2

3

     

0016

AVO

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

5

1

2

       

0017

AVO

Ljvb op VWO

4

1

2

3

     

0022

AVO+VBO

Ljvb op HAVO/VMBO-Alle Lw

5

1

2

       

0023

AVO+VBO

Ljvb op VMBO-Alle Lw

1

1

2

       

0024

AVO+VBO

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Alle Lw

5

1

2

       

0031

VBO

Ljvb op VMBO-BBg Lw

1

1

2

       

0032

VBO

Ljvb op VMBO-Kbg Lw

1

1

2

       

0033

VBO

Ljvb op VMBO-Bbg/Kbg Lw

1

1

2

       

0041

LWOO

Lj LWOO vb op Bbg Lw

1

1

2

       

0042

LWOO

Lj LWOO vb op Gm Lw

1

1

2

       

0043

LWOO

Lj LWOO vb op Kbg Lw

1

1

2

       

0044

LWOO

Lj LWOO vb op Th/Gm Lw

1

1

2

       

0045

LWOO

Lj LWOO vb op Bbg/Kbg Lw

1

1

2

       

0046

LWOO

Lj LWOO vb op Alle Lw

1

1

2

       

0090

PRO

Praktijkonderwijs

2

1

2

3

4

5

6

0100

ATHENEUM

ATHENEUM

4

1

2

3

     

0150

ATHENEUM

ATH Prf Nat/Tech

4

     

4

5

6

0151

ATHENEUM

ATH Prf Nat/Gezond

4

     

4

5

6

0152

ATHENEUM

ATH Prf Ec/Maat

4

     

4

5

6

0153

ATHENEUM

ATH Prf Cul/Maat

4

     

4

5

6

0154

ATHENEUM

ATH Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

4

     

4

5

6

0155

ATHENEUM

ATH Prf Nat/Tech &

Ec/Maat

4

     

4

5

6

0156

ATHENEUM

ATH Prf Nat/Tech & Cul/Maat

4

     

4

5

6

0157

ATHENEUM

ATH Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

4

     

4

5

6

0158

ATHENEUM

ATH Prf Nat/Gezond &

Ec/Maat

4

     

4

5

6

0159

ATHENEUM

ATH Prf Ec/Maat & Cul/Maat

4

     

4

5

6

0170

ATHENEUM

ATH NW Prf Nat/Tech

4

     

4

   

0171

ATHENEUM

ATH NW Prf Nat/Gezond

4

     

4

   

0172

ATHENEUM

ATH NW Prf Ec/Maat

4

     

4

   

0173

ATHENEUM

ATH NW Prf Cul/Maat

4

     

4

   

0174

ATHENEUM

ATH NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

4

     

4

   

0175

ATHENEUM

ATH NW Prf Nat/Tech &

Ec/Maat

4

     

4

   

0176

ATHENEUM

ATH NW Prf Nat/Tech &

Cul/Maat

4

     

4

   

0177

ATHENEUM

ATH NW Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

4

     

4

   

0178

ATHENEUM

ATH NW Prf Nat/Gezond &Ec/Maat

4

     

4

   

0179

ATHENEUM

ATH NW Prf Ec/Maat &

Cul/Maat

4

     

4

   

0200

GYMNASIUM

GYMNASIUM

4

1

2

3

     

0250

GYMNASIUM

GYM Prf Nat/Tech

4

     

4

5

6

0251

GYMNASIUM

GYM Prf Nat/Gezond

4

     

4

5

6

0252

GYMNASIUM

GYM Prf Ec/Maat

4

     

4

5

6

0253

GYMNASIUM

GYM Prf Cul/Maat

4

     

4

5

6

0254

GYMNASIUM

GYM Prf Nat/Tech &

Nat/Gezond

4

     

4

5

6

0255

GYMNASIUM

GYM Prf Nat/Tech &

Ec/Maat

4

     

4

5

6

0256

GYMNASIUM

GYM Prf Nat/Tech &

Cul/Maat

4

     

4

5

6

0257

GYMNASIUM

GYM Prf Nat/Gezond &

Cul/Maat

4

     

4

5

6

0258

GYMNASIUM

GYM Prf Nat/Gezond &

Ec/Maat

4

     

4

5

6

0259

GYMNASIUM

GYM Prf Ec/Maat & Cul/Maat

4

     

4

5

6

0270

GYMNASIUM

GYM NW Prf Nat/Tech

4

     

4

   

0271

GYMNASIUM

GYM NW Prf Nat/Gezond

4

     

4

   

0272

GYMNASIUM

GYM NW Prf Ec/Maat

4

     

4

   

0273

GYMNASIUM

GYM NW Prf Cul/Maat

4

     

4

   

0274

GYMNASIUM

GYM NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

4

     

4

   

0275

GYMNASIUM

GYM NW Prf Nat/Tech &

Ec/Maat

4

     

4

   

0276

GYMNASIUM

GYM NW Prf Nat/Tech & Cul/Maat

4

     

4

   

0277

GYMNASIUM

GYM NW Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

4

     

4

   

0278

GYMNASIUM

GYM NW Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

4

     

4

   

0279

GYMNASIUM

GYM NW Prf Ec/Maat &

Cul/Maat

4

     

4

   

0300

HAVO

HAVO

3

1

2

3

     

0350

HAVO

HAVO Prf Nat/Tech

3

     

4

5

 

0351

HAVO

HAVO Prf Nat/Gezond

3

     

4

5

 

0352

HAVO

HAVO Prf Ec/Maat

3

     

4

5

 

0353

HAVO

HAVO Prf Cul/Maat

3

     

4

5

 

0354

HAVO

HAVO Prf Nat/Tech &

Nat/Gezond

3

     

4

5

 

0355

HAVO

HAVO Prf Nat/Tech &

Ec/Maat

3

     

4

5

 

0356

HAVO

HAVO Prf Nat/Tech &

Cul/Maat

3

     

4

5

 

0357

HAVO

HAVO Prf Nat/Gezond &

Cul/Maat

3

     

4

5

 

0358

HAVO

HAVO Prf Nat/Gezond &

Ec/Maat

3

     

4

5

 

0359

HAVO

HAVO Prf Ec/Maat &

Cul/Maat

3

     

4

5

 

0370

HAVO

HAVO NW Prf Nat/Tech

3

     

4

   

0371

HAVO

HAVO NW Prf Nat/Gezond

3

     

4

   

0372

HAVO

HAVO NW Prf Ec/Maat

3

     

4

   

0373

HAVO

HAVO NW Prf Cul/Maat

3

     

4

   

0374

HAVO

HAVO NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

3

     

4

   

0375

HAVO

HAVO NW Prf Nat/Tech & Ec/Maat

3

     

4

   

0376

HAVO

HAVO NW Prf Nat/Tech & Cul/Maat

3

     

4

   

0377

HAVO

HAVO NW Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

3

     

4

   

0378

HAVO

HAVO NW Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

3

     

4

   

0379

HAVO

HAVO NW Prf Ec/Maat & Cul/Maat

3

     

4

   

0400

VMBO/MAVO

MAVO/Theor Lw-VMBO

1

1

2

3

4

   

0420

VRIJE SCHOOL

VRIJE SCHOOL

1

           

0600

LYCEUM

LYCEUM

4

1

2

3

     

0650

LYCEUM

LYC Prf Nat/Tech

4

     

4

5

6

0651

LYCEUM

LYC Prf Nat/Gezond

4

     

4

5

6

0652

LYCEUM

LYC Prf Ec/Maat

4

     

4

5

6

0653

LYCEUM

LYC Prf Cul/Maat

4

     

4

5

6

0654

LYCEUM

LYC Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

4

     

4

5

6

0655

LYCEUM

LYC Prf Nat/Tech & Ec/Maat

4

     

4

5

6

0656

LYCEUM

LYC Prf Nat/Tech & Cul/Maat

4

     

4

5

6

0657

LYCEUM

LYC Prf Nat/Gezond &

Cul/Maat

4

     

4

5

6

0658

LYCEUM

LYC Prf Nat/Gezond &

Ec/Maat

4

     

4

5

6

0659

LYCEUM

LYC Prf Ec/Maat & Cul/Maat

4

     

4

5

6

0670

LYCEUM

LYC NW Prf Nat/Tech

4

     

4

   

0671

LYCEUM

LYC NW Prf Nat/Gezond

4

     

4

   

0672

LYCEUM

LYC NW Prf Ec/Maat

4

     

4

   

0673

LYCEUM

LYC NW Prf Cul/Maat

4

     

4

   

0674

LYCEUM

LYC NW Prf Nat/Tech &

Nat/Gezond

4

     

4

   

0675

LYCEUM

LYC NW Prf Nat/Tech &

Ec/Maat

4

     

4

   

0676

LYCEUM

LYC NW Prf Nat/Tech &

Cul/Maat

4

     

4

   

0677

LYCEUM

LYC NW Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

4

     

4

   

0678

LYCEUM

LYC NW Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

4

     

4

   

0679

LYCEUM

LYC NW Prf Ec/Maat &

Cul/Maat

4

     

4

   

0700

ES

Engelse Stroom

3

1

2

3

4

5

 

0800

IB

Internationaal Baccalaureaat

4

       

5

6

1393

LWOO

LWOO KRBvrt Algemeen Leerjaar

1

1

2

       

1397

LWOO

LWOO Hvs Algemeen Leerjaar

1

1

2

       

1908

VMBO

VBO Hvs Algemeen Leerjaar

1

1

2

       

1915

VMBO

VBO KRBvrt Algemeen Leerjaar

1

1

2

       

2210

LWOO/MAVO

LWOO MAVO/Theor Lw

1

1

2

3

4

   

2311

LWOO

LWOO Gemengde Lw Tech Bouw

1

   

3

4

   

2312

LWOO

LWOO Gemengde Lw Tech Metaal

1

   

3

4

   

2313

LWOO

LWOO Gemengde Lw Tech Elektro

1

   

3

4

   

2314

LWOO

LWOO Gemengde Lw Tech Vrtgn

1

   

3

4

   

2315

LWOO

LWOO Gemengde Lw Tech Instal

1

   

3

4

   

2316

LWOO

LWOO Gemengde Lw Tech Grafisch

1

   

3

4

   

2317

LWOO

LWOO Gemengde Lw Tech T & L

1

   

3

4

   

2318

LWOO

LWOO Gemengde Lw Tech KRBvrt (24.5)

1

   

3

4

   

2319

LWOO

LWOO Gemengde Lw Tech Hvs (24.5)

1

   

3

4

   

2320

LWOO

LWOO Gemengde Lw Tech M & T (24.5)

1

   

3

4

   

2321

LWOO

LWOO Gemengde Lw Tech ME-ISP

1

   

3

4

   

2322

LWOO

LWOO Gemengde Lw Tech IE-ISP

1

   

3

4

   

2323

LWOO

LWOO Gemengde Lw Tech BB-ISP

1

   

3

4

   

2331

LWOO

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Vz Alg

1

   

3

4

   

2332

LWOO

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Uit Vz

1

   

3

4

   

2341

LWOO

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz ZW-ISP

1

   

3

4

   

2351

LWOO

LWOO Gemengde Lw Ec Admin

1

   

3

4

   

2352

LWOO

LWOO Gemengde Lw Ec

H & V

1

   

3

4

   

2353

LWOO

LWOO Gemengde Lw Ec

M & C

1

   

3

4

   

2354

LWOO

LWOO Gemengde Lw Ec Cons

1

   

3

4

   

2361

LWOO

LWOO Gemengde Lw Ec CB-ISP

1

   

3

4

   

2362

LWOO

LWOO Gemengde Lw Ec HA-ISP

1

   

3

4

   

2371

LWOO

LWOO Gemengde Lw Landb LNO

1

   

3

4

   

2381

LWOO

LWOO Gemengde Lw Landb LB-ISP

1

   

3

4

   

2411

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Tech Bouw

1

   

3

4

   

2412

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Tech Metaal

1

   

3

4

   

2413

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Tech Elektro

1

   

3

4

   

2414

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

1

   

3

4

   

2415

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Tech Instal

1

   

3

4

   

2416

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Tech Grafisch

1

   

3

4

   

2417

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Tech

T & L

1

   

3

4

   

2418

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Tech KRBvrt (24.5)

1

   

3

4

   

2419

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Tech Hvs (24.5)

1

   

3

4

   

2420

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Tech

M & T (24.5)

1

   

3

4

   

2421

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

1

   

3

4

   

2422

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Tech

IE-ISP

1

   

3

4

   

2423

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Tech

BB-ISP

1

   

3

4

   

2431

LWOO

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz Vz Alg

1

   

3

4

   

2432

LWOO

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz Uit Vz

1

   

3

4

   

2441

LWOO

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

1

   

3

4

   

2451

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Ec Admin

1

   

3

4

   

2452

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Ec H & V

1

   

3

4

   

2453

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Ec M & C

1

   

3

4

   

2454

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Ec Cons

1

   

3

4

   

2461

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Ec

CB-ISP

1

   

3

4

   

2462

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Ec

HA-ISP

1

   

3

4

   

2471

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Landb LNO

1

   

3

4

   

2481

LWOO

LWOO Kaderbg Lw Landb LB-ISP

1

   

3

4

   

2511

LWOO

LWOO Basisbg Lw Tech Bouw

1

   

3

4

   

2512

LWOO

LWOO Basisbg Lw Tech Metaal

1

   

3

4

   

2513

LWOO

LWOO Basisbg Lw Tech Elektro

1

   

3

4

   

2514

LWOO

LWOO Basisbg Lw Tech

Vrtgn

1

   

3

4

   

2515

LWOO

LWOO Basisbg Lw Tech Instal

1

   

3

4

   

2516

LWOO

LWOO Basisbg Lw Tech

Grafisch

1

   

3

4

   

2517

LWOO

LWOO Basisbg Lw Tech T & L

1

   

3

4

   

2518

LWOO

LWOO Basisbg Lw Tech KRBvrt (24.5)

1

   

3

4

   

2519

LWOO

LWOO Basisbg Lw Tech Hvs (24.5)

1

   

3

4

   

2520

LWOO

LWOO Basisbg Lw Tech

M & T (24.5)

1

   

3

4

   

2521

LWOO

LWOO Basisbg Lw Tech

ME-ISP

1

   

3

4

   

2522

LWOO

LWOO Basisbg Lw Tech

IE-ISP

1

   

3

4

   

2523

LWOO

LWOO Basisbg Lw Tech

BB-ISP

1

   

3

4

   

2531

LWOO

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg

1

   

3

4

   

2532

LWOO

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Uit Vz

1

   

3

4

   

2541

LWOO

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

1

   

3

4

   

2551

LWOO

LWOO Basisbg Lw Ec Admin

1

   

3

4

   

2552

LWOO

LWOO Basisbg Lw Ec H & V

1

   

3

4

   

2553

LWOO

LWOO Basisbg Lw Ec M & C

1

   

3

4

   

2554

LWOO

LWOO Basisbg Lw Ec Cons

1

   

3

4

   

2561

LWOO

LWOO Basisbg Lw Ec CB-ISP

1

   

3

4

   

2562

LWOO

LWOO Basisbg Lw Ec HA-ISP

1

   

3

4

   

2571

LWOO

LWOO Basisbg Lw Landb LNO

1

   

3

4

   

2581

LWOO

LWOO Basisbg Lw Landb LB-ISP

1

   

3

4

   

2611

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

1

   

3

4

   

2612

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

1

   

3

4

   

2613

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

1

   

3

4

   

2614

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

1

   

3

4

   

2615

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Instal

1

   

3

4

   

2616

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Grafisch

1

   

3

4

   

2617

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Tech T & L

1

   

3

4

   

2618

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Tech KRBvrt (24.5)

1

   

3

4

   

2619

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Hvs (24.5)

1

   

3

4

   

2620

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Tech M & T (24.5)

1

   

3

4

   

2621

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

1

   

3

4

   

2622

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

1

   

3

4

   

2623

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

1

   

3

4

   

2631

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Vz Alg

1

   

3

4

   

2632

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Uit Vz

1

   

3

4

   

2641

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz ZW-ISP

1

   

3

4

   

2651

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Ec Admin

1

   

3

4

   

2652

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Ec H & V

1

   

3

4

   

2653

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Ec M & C

1

   

3

4

   

2654

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Ec Cons

1

   

3

4

   

2661

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Ec CB-ISP

1

   

3

4

   

2662

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Ec HA-ISP

1

   

3

4

   

2671

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Landb LNO

1

   

3

4

   

2681

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT Landb LB-ISP

1

   

3

4

   

2711

VMBO

VMBO Gemengde Lw Tech Bouw

1

   

3

4

   

2712

VMBO

VMBO Gemengde Lw Tech Metaal

1

   

3

4

   

2713

VMBO

VMBO Gemengde Lw Tech Elektro

1

   

3

4

   

2714

VMBO

VMBO Gemengde Lw Tech Vrtgn

1

   

3

4

   

2715

VMBO

VMBO Gemengde Lw Tech Instal

1

   

3

4

   

2716

VMBO

VMBO Gemengde Lw Tech Grafisch

1

   

3

4

   

2717

VMBO

VMBO Gemengde Lw Tech T & L

1

   

3

4

   

2718

VMBO

VMBO Gemengde Lw Tech KRBvrt (24.5)

1

   

3

4

   

2719

VMBO

VMBO Gemengde Lw Tech Hvs (24.5)

1

   

3

4

   

2720

VMBO

VMBO Gemengde Lw Tech M & T (24.5)

1

   

3

4

   

2721

VMBO

VMBO Gemengde Lw Tech ME-ISP

1

   

3

4

   

2722

VMBO

VMBO Gemengde Lw Tech IE-ISP

1

   

3

4

   

2723

VMBO

VMBO Gemengde Lw Tech BB-ISP

1

   

3

4

   

2731

VMBO

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Vz Alg

1

   

3

4

   

2732

VMBO

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Uit Vz

1

   

3

4

   

2741

VMBO

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz ZW-ISP

1

   

3

4

   

2751

VMBO

VMBO Gemengde Lw Ec Admin

1

   

3

4

   

2752

VMBO

VMBO Gemengde Lw Ec

H & V

1

   

3

4

   

2753

VMBO

VMBO Gemengde Lw Ec

M & C

1

   

3

4

   

2754

VMBO

VMBO Gemengde Lw Ec Cons

1

   

3

4

   

2761

VMBO

VMBO Gemengde Lw Ec CB-ISP

1

   

3

4

   

2762

VMBO

VMBO Gemengde Lw Ec HA-ISP

1

   

3

4

   

2771

VMBO

VMBO Gemengde Lw Landb LNO

1

   

3

4

   

2781

VMBO

VMBO Gemengde Lw Landb LB-ISP

1

   

3

4

   

2811

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Tech Bouw

1

   

3

4

   

2812

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Tech Metaal

1

   

3

4

   

2813

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Tech Elektro

1

   

3

4

   

2814

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

1

   

3

4

   

2815

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Tech Instal

1

   

3

4

   

2816

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Tech Grafisch

1

   

3

4

   

2817

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Tech

T & L

1

   

3

4

   

2818

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Tech KRBvrt (24.5)

1

   

3

4

   

2819

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Tech Hvs (24.5)

1

   

3

4

   

2820

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Tech

M & T (24.5)

1

   

3

4

   

2821

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

1

   

3

4

   

2822

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Tech

IE-ISP

1

   

3

4

   

2823

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Tech

BB-ISP

1

   

3

4

   

2831

VMBO

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz Vz Alg

1

   

3

4

   

2832

VMBO

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz Uit Vz

1

   

3

4

   

2841

VMBO

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

1

   

3

4

   

2851

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Ec Admin

1

   

3

4

   

2852

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Ec H & V

1

   

3

4

   

2853

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Ec M & C

1

   

3

4

   

2854

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Ec Cons

1

   

3

4

   

2861

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Ec CB-ISP

1

   

3

4

   

2862

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Ec

HA-ISP

1

   

3

4

   

2871

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Landb LNO

1

   

3

4

   

2881

VMBO

VMBO Kaderbg Lw Landb LB-ISP

1

   

3

4

   

2911

VMBO

VMBO Basisbg Lw Tech Bouw

1

   

3

4

   

2912

VMBO

VMBO Basisbg Lw Tech Metaal

1

   

3

4

   

2913

VMBO

VMBO Basisbg Lw Tech Elektro

1

   

3

4

   

2914

VMBO

VMBO Basisbg Lw Tech

Vrtgn

1

   

3

4

   

2915

VMBO

VMBO Basisbg Lw Tech Instal

1

   

3

4

   

2916

VMBO

VMBO Basisbg Lw Tech

Grafisch

1

   

3

4

   

2917

VMBO

VMBO Basisbg Lw Tech T & L

1

   

3

4

   

2918

VMBO

VMBO Basisbg Lw Tech KRBvrt (24.5)

1

   

3

4

   

2919

VMBO

VMBO Basisbg Lw Tech Hvs (24.5)

1

   

3

4

   

2920

VMBO

VMBO Basisbg Lw Tech

M & T (24.5)

1

   

3

4

   

2921

VMBO

VMBO Basisbg Lw Tech

ME-ISP

1

   

3

4

   

2922

VMBO

VMBO Basisbg Lw Tech

IE-ISP

1

   

3

4

   

2923

VMBO

VMBO Basisbg Lw Tech

BB-ISP

1

   

3

4

   

2931

VMBO

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg

1

   

3

4

   

2932

VMBO

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz Uit Vz

1

   

3

4

   

2941

VMBO

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

1

   

3

4

   

2951

VMBO

VMBO Basisbg Lw Ec Admin

1

   

3

4

   

2952

VMBO

VMBO Basisbg Lw Ec H & V

1

   

3

4

   

2953

VMBO

VMBO Basisbg Lw Ec M & C

1

   

3

4

   

2954

VMBO

VMBO Basisbg Lw Ec Cons

1

   

3

4

   

2961

VMBO

VMBO Basisbg Lw Ec CB-ISP

1

   

3

4

   

2962

VMBO

VMBO Basisbg Lw Ec HA-ISP

1

   

3

4

   

2971

VMBO

VMBO Basisbg Lw Landb LNO

1

   

3

4

   

2981

VMBO

VMBO Basisbg Lw Landb

LB-ISP

1

   

3

4

   

3011

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

1

   

3

4

   

3012

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

1

   

3

4

   

3013

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

1

   

3

4

   

3014

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

1

   

3

4

   

3015

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Instal

1

   

3

4

   

3016

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Grafisch

1

   

3

4

   

3017

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Tech T & L

1

   

3

4

   

3018

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Tech KRBvrt (24.5)

1

   

3

4

   

3019

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Hvs (24.5)

1

   

3

4

   

3020

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Tech M & T (24.5)

1

   

3

4

   

3021

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

1

   

3

4

   

3022

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

1

   

3

4

   

3023

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

1

   

3

4

   

3031

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Vz Alg

1

   

3

4

   

3032

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Uit Vz

1

   

3

4

   

3041

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz ZW-ISP

1

   

3

4

   

3051

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Ec Admin

1

   

3

4

   

3052

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Ec H & V

1

   

3

4

   

3053

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Ec M & C

1

   

3

4

   

3054

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Ec Cons

1

   

3

4

   

3061

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Ec CB-ISP

1

   

3

4

   

3062

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Ec HA-ISP

1

   

3

4

   

3071

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Landb LNO

1

   

3

4

   

3081

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT Landb LB-ISP

1

   

3

4

   

3111

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Tech Bouw

1

   

3

4

   

3112

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O

Tech Metaal

1

   

3

4

   

3113

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Tech Elektro

1

   

3

4

   

3114

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Tech Vrtgn

1

   

3

4

   

3115

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Tech Instal

1

   

3

4

   

3116

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Tech Grafisch

1

   

3

4

   

3117

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Tech T & L

1

   

3

4

   

3118

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Tech KRBvrt (24.5)

1

   

3

4

   

3119

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Tech Hvs (24.5)

1

   

3

4

   

3120

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Tech M & T (24.5)

1

   

3

4

   

3121

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Tech ME-ISP

1

   

3

4

   

3122

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Tech IE-ISP

1

   

3

4

   

3123

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Tech BB-ISP

1

   

3

4

   

3131

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O ZrgWlz Vz Alg

1

   

3

4

   

3132

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O ZrgWlz Uit Vz

1

   

3

4

   

3141

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O ZrgWlz ZW-ISP

1

   

3

4

   

3151

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Ec Admin

1

   

3

4

   

3152

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Ec

H & V

1

   

3

4

   

3153

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Ec M & C

1

   

3

4

   

3154

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Ec Cons

1

   

3

4

   

3161

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Ec CB-ISP

1

   

3

4

   

3162

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Ec HA-ISP

1

   

3

4

   

3171

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Landb LNO

1

   

3

4

   

3181

LWOO

LWOO Basisbg Lw A O Landb LB-ISP

1

   

3

4

   

3211

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Tech Bouw

1

   

3

4

   

3212

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Tech Metaal

1

   

3

4

   

3213

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Tech Elektro

1

   

3

4

   

3214

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Tech Vrtgn

1

   

3

4

   

3215

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Tech Instal

1

   

3

4

   

3216

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Tech Grafisch

1

   

3

4

   

3217

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Tech T & L

1

   

3

4

   

3218

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Tech KRBvrt (24.5)

1

   

3

4

   

3219

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Tech Hvs (24.5)

1

   

3

4

   

3220

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Tech M & T (24.5)

1

   

3

4

   

3221

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Tech ME-ISP

1

   

3

4

   

3222

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Tech IE-ISP

1

   

3

4

   

3223

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Tech BB-ISP

1

   

3

4

   

3231

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O ZrgWlz Vz Alg

1

   

3

4

   

3232

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O ZrgWlz Uit Vz

1

   

3

4

   

3241

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O ZrgWlz ZW-ISP

1

   

3

4

   

3251

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Ec Admin

1

   

3

4

   

3252

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Ec

H & V

1

   

3

4

   

3253

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Ec M & C

1

   

3

4

   

3254

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Ec Cons

1

   

3

4

   

3261

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Ec CB-ISP

1

   

3

4

   

3262

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Ec HA-ISP

1

   

3

4

   

3271

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Landb LNO

1

   

3

4

   

3281

VMBO

VMBO Basisbg Lw A O Landb LB-ISP

1

   

3

4

   

3311

LWOO

LWOO Basisbg Lw TB-ISP

1

   

3

4

   

3312

LWOO

LWOO Kaderbg Lw TB-ISP

1

   

3

4

   

3313

LWOO

LWOO Gemengde Lw TB-ISP

1

   

3

4

   

3314

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT

TB-ISP

1

   

3

4

   

3321

LWOO

LWOO Basisbg Lw ICT-route

1

   

3

4

   

3322

LWOO

LWOO Kaderbg Lw ICT-route

1

   

3

4

   

3323

LWOO

LWOO Gemengde Lw ICT-route

1

   

3

4

   

3324

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT ICT-route

1

   

3

4

   

3331

LWOO

LWOO Basisbg Lw SDV

1

   

3

4

   

3332

LWOO

LWOO Kaderbg Lw SDV

1

   

3

4

   

3334

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT SDV

1

   

3

4

   

3341

LWOO

LWOO Gemengde Lw Technologie(orientatie)

1

   

3

     

3342

LWOO

LWOO Gemengde Lw Techn. Technologie

1

     

4

   

3343

LWOO

LWOO Gemengde Lw Ec. Technologie

1

     

4

   

3344

LWOO

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Technologie

1

     

4

   

3351

LWOO

LWOO Basisbg Lw T & C

1

   

3

4

   

3352

LWOO

LWOO Kaderbg Lw T & C

1

   

3

4

   

3353

LWOO

LWOO Gemengde Lw T & C

1

   

3

4

   

3354

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT T & C

1

   

3

4

   

3361

LWOO

LWOO Basisbg Lw T & D

1

   

3

4

   

3362

LWOO

LWOO Kaderbg Lw T & D

1

   

3

4

   

3363

LWOO

LWOO Gemengde Lw T & D

1

   

3

4

   

3364

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT

T & D

1

   

3

4

   

3371

LWOO

LWOO Basisbg Lw D & C

1

   

3

4

   

3372

LWOO

LWOO Kaderbg Lw D & C

1

   

3

4

   

3373

LWOO

LWOO Gemengde Lw D & C

1

   

3

4

   

3374

LWOO

LWOO Basisbg Lw LWT

D & C

1

   

3

4

   

3411

VMBO

VMBO Basisbg Lw TB-ISP

1

   

3

4

   

3412

VMBO

VMBO Kaderbg Lw TB-ISP

1

   

3

4

   

3413

VMBO

VMBO Gemengde Lw TB-ISP

1

   

3

4

   

3414

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT

TB-ISP

1

   

3

4

   

3421

VMBO

VMBO Basisbg Lw ICT-route

1

   

3

4

   

3422

VMBO

VMBO Kaderbg Lw ICT-route

1

   

3

4

   

3423

VMBO

VMBO Gemengde Lw ICT-route

1

   

3

4

   

3424

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT ICT-route

1

   

3

4

   

3431

VMBO

VMBO Basisbg Lw SDV

1

   

3

4

   

3432

VMBO

VMBO Kaderbg Lw SDV

1

   

3

4

   

3434

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT SDV

1

   

3

4

   

3441

VMBO

VMBO Gemengde Lw Technologie(orientatie)

1

   

3

     

3442

VMBO

VMBO Gemengde Lw Techn Technologie

1

     

4

   

3443

VMBO

VMBO Gemengde Lw Ec. Technologie

1

     

4

   

3444

VMBO

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Technologie

1

     

4

   

3451

VMBO

VMBO Basisbg Lw T & C

1

   

3

4

   

3452

VMBO

VMBO Kaderbg Lw T & C

1

   

3

4

   

3453

VMBO

VMBO Gemengde Lw T & C

1

   

3

4

   

3454

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT T & C

1

   

3

4

   

3461

VMBO

VMBO Basisbg Lw T & D

1

   

3

4

   

3462

VMBO

VMBO Kaderbg Lw T & D

1

   

3

4

   

3463

VMBO

VMBO Gemengde Lw T & D

1

   

3

4

   

3464

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT T & D

1

   

3

4

   

3471

VMBO

VMBO Basisbg Lw D & C

1

   

3

4

   

3472

VMBO

VMBO Kaderbg Lw D & C

1

   

3

4

   

3473

VMBO

VMBO Gemengde Lw D & C

1

   

3

4

   

3474

VMBO

VMBO Basisbg Lw LWT D & C

1

   

3

4

   

4010

ATHENEUM(V)

ATH naar VAVO

4

1

2

3

4

5

6

4011

ATHENEUM(V)

ATH NW naar VAVO

4

1

2

3

4

   

4015

ATHENEUM(V)

ATH naar VAVO teruggekeerd gezakt

4

         

6

4016

ATHENEUM(V)

ATH NW naar VAVO teruggekeerd gezakt

4

         

6

4020

GYMNASIUM(V)

GYM naar VAVO

4

1

2

3

4

5

6

4021

GYMNASIUM(V)

GYM NW naar VAVO

4

1

2

3

4

   

4025

GYMNASIUM(V)

GYM naar VAVO teruggekeerd gezakt

4

         

6

4026

GYMNASIUM(V)

GYM NW naar VAVO teruggekeerd gezakt

4

         

6

4030

HAVO(V)

HAVO naar VAVO

3

1

2

3

4

5

 

4031

HAVO(V)

HAVO NW naar VAVO

3

1

2

3

4

   

4035

HAVO(V)

HAVO naar VAVO teruggekeerd gezakt

3

       

5

 

4036

HAVO(V)

HAVO NW naar VAVO teruggekeerd gezakt

3

       

5

 

4040

VMBO/MAVO(V)

VMBO-TL naar VAVO

1

1

2

3

4

   

4045

VMBO/MAVO(V)

VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

1

     

4

   

4050

LWOO/MAVO(V)

LWOO VMBO-TL naar VAVO

1

1

2

3

4

   

4055

LWOO/MAVO(V)

LWOO VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gez.

1

     

4

   

4060

LYCEUM(V)

LYC naar VAVO

4

1

2

3

4

5

6

4061

LYCEUM(V)

LYC NW naar VAVO

4

1

2

3

4

   

4065

LYCEUM(V)

LYC naar VAVO teruggekeerd gezakt

4

         

6

4066

LYCEUM(V)

LYC NW naar VAVO teruggekeerd gezakt

4

         

6

4111

VMBO

Exp.VMBO Basisbg. Lw. Tech.- MBO2

1

   

3

4

   

4151

VMBO

Exp.VMBO Basisbg. Lw. Ec.- MBO2

1

   

3

4

   

4131

VMBO

Exp.VMBO Basisbg. Lw. ZrgWlz.- MBO2

1

   

3

4

   

4171

VMBO

Exp.VMBO Basisbg. Lw. Landb LNO.- MBO2

1

   

3

4

   

4191

VMBO

Exp.VMBO Basisbg. Lw. Intersect.progr.- MBO2

1

   

3

4

   

Bijlage 4. als bedoeld in artikel 5, derde lid

[Vervallen per 01-07-2009]

Het beschikbare budget en het bedrag per L+A leerling voor de jaren 2009 en 2010

Totaal beschikbaar budget per jaar voor L+A voor de jaren 2009 en 2010:

€ 60.451.000

Bedrag per L+A leerling voor 2009–2010:

€ 892

Bijlage 5. als bedoeld in artikel 5, vijfde lid

[Vervallen per 01-07-2009]

Lijst met postcodes van de armoedeprobleemcumulatiegebieden L+A 2009 en 2010

1

1011

1103

2523

3032

3314

4827

5925

6841

8262

2

1013

1104

2524

3033

3317

5011

5932

6982

8442

3

1015

1106

2525

3034

3318

5012

6043

7202

8911

4

1018

1107

2526

3035

3511

5013

6044

7203

8918

5

1021

1212

2531

3036

3513

5014

6045

7204

8923

6

1022

1274

2532

3037

3515

5021

6134

7323

8924

7

1024

1314

2533

3038

3525

5022

6135

7413

8937

8

1025

1324

2541

3042

3526

5025

6163

7415

9202

9

1031

1333

2542

3052

3527

5042

6165

7416

9406

10

1032

1353

2543

3053

3531

5044

6217

7417

9602

11

1034

1354

2544

3054

3532

5046

6218

7511

9607

12

1051

1443

2545

3061

3552

5049

6224

7512

9645

13

1052

1503

2562

3063

3554

5212

6228

7513

9711

14

1053

1504

2563

3066

3555

5213

6412

7514

9713

15

1055

1505

2571

3071

3561

5223

6413

7521

9715

16

1056

1622

2572

3072

3562

5231

6415

7523

9716

17

1057

1784

2573

3073

3563

5233

6416

7533

9732

18

1058

1813

2591

3074

3564

5344

6531

7541

9733

19

1059

1825

2592

3075

3605

5348

6534

7543

9736

20

1061

1962

2595

3076

3706

5612

6535

7544

9737

21

1062

1966

2612

3077

3765

5613

6537

7545

9741

22

1063

1974

2625

3078

3812

5621

6538

7557

9742

23

1064

2032

2715

3079

3814

5622

6541

7574

9743

24

1065

2033

2722

3081

3843

5641

6542

7601

9931

25

1067

2035

2802

3082

4006

5642

6543

7603

9933

26

1068

2037

2806

3083

4337

5643

6544

7604

 

27

1069

2262

2903

3085

4382

5645

6546

7605

 

28

1072

2263

2905

3086

4383

5651

6702

7606

 

29

1073

2312

3012

3087

4463

5654

6714

7824

 

30

1074

2315

3014

3089

4536

5657

6811

7942

 

31

1076

2316

3021

3112

4537

5701

6821

8021

 

32

1078

2321

3022

3118

4621

5702

6822

8022

 

33

1079

2511

3023

3119

4702

5703

6823

8031

 

34

1091

2512

3024

3122

4707

5705

6826

8032

 

35

1092

2513

3025

3135

4811

5911

6827

8223

 

36

1093

2515

3026

3192

4812

5912

6828

8224

 

37

1094

2516

3027

3193

4814

5914

6831

8225

 

38

1095

2518

3028

3194

4816

5915

6832

8226

 

39

1097

2521

3029

3311

4822

5921

6833

8232

 

40

1102

2522

3031

3313

4826

5922

6834

8243

 
Terug naar begin van de pagina