Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar Connexxion 2006

[Regeling vervallen per 15-04-2007.]
Geldend van 22-04-2006 t/m 14-04-2007

Besluit van de Minister van Justitie van 11 april 2006, nr. 5414646/506/CBK, houdende aanwijzing tot het toekennen van de geweldsbevoegdheid op grond van artikel 8, eerste lid, van de Politiewet 1993, aan buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van het Connexxion

De Minister van Justitie,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 142, eerste lid, aanhef en onder c, en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, en artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-04-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar in dienstbetrekking werkzaam bij Connexxion;

  • b. toezichthouder: de hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket;

  • c. direct toezichthouder: de korpschef van het regionaal politiekorps Utrecht.

Artikel 3

[Vervallen per 15-04-2007]

De directeur van Connexxion stelt in overleg met de toezichthouder en de direct toezichthouder een instructie op, gebaseerd op de artikelen 17 en 18 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar. De instructie dient aan iedere buitengewoon opsporingsambtenaar ter hand te worden gesteld. Over iedere melding betreffende geweldgebruik worden de toezichthouder en de direct toezichthouder zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Artikel 4

[Vervallen per 15-04-2007]

De directeur van Connexxion verstrekt de toezichthouder en de direct toezichthouder overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar alle door hen gewenste informatie en voert zo nodig en desgevraagd periodiek overleg met hen.

Artikel 5

[Vervallen per 15-04-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 december 2010.

Artikel 6

[Vervallen per 15-04-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar Connexxion 2006.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 11 april 2006

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
het

hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

R.R. Joesoef Djamil

Terug naar begin van de pagina