Besluit instelling commissie monitoring basisexamen inburgering

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geldend van 22-04-2006 t/m 31-03-2007

Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 10 april 2006, nr. 5414591/06, houdende instelling van de Commissie monitoring basisexamen inburgering

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: de Commissie monitoring basisexamen inburgering;

 • b. minister: de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De commissie adviseert de minister op verzoek dan wel uit eigen beweging, uitgaande van de doelstellingen en de beoogde effecten van de wet, over de identificatie en aanpak van mogelijke knelpunten bij de uitvoering van het basisexamen inburgering, bedoeld in artikel 3.98a van het Vreemdelingenbesluit 2000.

 • 2 Bij de voorbereiding van haar adviezen maakt de commissie gebruik van relevante bronnen, in het bijzonder van:

  • a. de uitvoeringsmonitor van het Informatie- en Analysecentrum van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (INDIAC);

  • b. de resultaten van de onderzoeken naar de kwaliteit van het basisexamen inburgering en de toepassing daarbij van spraakherkenningtechnologie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De commissie brengt aan de minister ten minste twee adviezen uit:

  • a. een eerste advies vóór 30 augustus 2006, en

  • b. een tweede advies vóór 15 februari 2007.

 • 2 Na het uitbrengen van het tweede advies is de commissie opgeheven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2007]

De commissie bestaat uit de volgende drie leden:

 • a. de heer mr. S.I.H. Gosses, voorzitter;

 • b. de heer drs. S.P. van den Eijnden;

 • c. de heer ir. W.J. Zwalve.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 2 De commissie regelt haar eigen werkzaamheden.

 • 3 Het archief van de commissie wordt door de tijdelijke Projectdirectie Modernisering Inburgering van het Ministerie van Justitie beheerd. Na opheffing van de commissie wordt dit archief overgedragen aan de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden van het Ministerie van Justitie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 2 De leden van de commissie hebben overeenkomstig het Reisbesluit buitenland recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2006.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2007.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling commissie monitoring basisexamen inburgering.

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina