Besluit aanwijzing nationaal park De Alde Feanen

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geldend van 26-04-2006 t/m 31-08-2007

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 april 2006, nr. TRCJZ/2006/701, houdende de aanwijzing nationaal park De Alde Feanen (Besluit aanwijzing nationaal park De Alde Feanen)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. overlegorgaan: overlegorgaan als bedoeld in artikel 3;

 • c. nationaal park: gebied zoals omschreven in het Structuurschema Groene Ruimte (Kamerstukken II 1992–93, 22 880, nr. 5, blz. 9).

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2007]

Als nationaal park wordt aangewezen het gebied De Alde Feanen, zoals aangegeven op de als bijlage bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan heeft tot taak zorg te dragen voor de inrichting en het beheer van het nationaal park De Alde Feanen. Daartoe behoort onder meer:

 • a. het actualiseren van het beheers- en inrichtingsplan;

 • b. het streven naar onderlinge afstemming van alle voor de inrichting en het beheer van belang zijnde plannen en activiteiten;

 • c. het doen van voorstellen aan de minister voor de besteding van de voor het nationale park De Alde Feanen beschikbare middelen in het kader van een jaarlijks voortschrijdend meerjarenprogramma met bijbehorende begroting;

 • d. besteding van gelden op basis van een door de minister goed te keuren meerjarenprogramma, het opstellen van projectplannen, controle op de bestedingen van gelden en coördinatie van de uitvoering van projecten binnen het kader van het beheers- en inrichtingsplan;

 • e. het opstellen van een meerjarenprogramma voorlichting en educatie, ter bevordering en coördinatie van voorlichting en educatie met betrekking tot het nationaal park De Alde Feanen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan voert zijn taak uit overeenkomstig het beheers- en inrichtingsplan voor het nationaal park De Alde Feanen van 9 december 2004 en met inachtneming van hetgeen te dien aanzien door de minister bij brief van 24 februari 2006, kenmerk DN.2006/481, is gesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2007]

In het overlegorgaan hebben zitting:

 • a. één door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter;

 • b. zestien door de minister te benoemen leden, als vertegenwoordiger en op voordracht van onderscheidenlijk:

  • 1. de provincie Friesland;

  • 2. de gemeente Boarnsterhim;

  • 3. de gemeente Tytsjerksteradiel;

  • 4. de gemeente Smallingerland;

  • 5. het Wetterskip Frylân;

  • 6. het Watersportverbond;

  • 7. de vereniging ERF/Princenhof;

  • 8. de VVV Mid Friesland, de VVV Drachten en de Stichting Promotie Earnewâld;

  • 9. HISWA/RECRON

  • 10. het recreatieschap voor het Friese Waterland De Marrekrite;

  • 11. het It Fryske Gea;

  • 12. de Dorpsbelangen van Earnewâld, Oudega, De Veenhoop en Goëngahuizen;

  • 13. de Dorpsbelangen van Warten, Grou en Wergea;

  • 14. LTO Noord en de Vereniging van Rietsnijders;

  • 15. de Friese Milieufederatie;

  • 16. de vereniging van Friese Rondvaartondernemers;

 • c. als adviseur, een vertegenwoordiger van de Directie Regionale Zaken, Vestiging Noord, van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een door de provincie Friesland te benoemen ambtenaar in dienst van deze provincie.

 • 2 Het overlegorgaan regelt de openbaarheid en de plaats van zijn vergadering, alsmede de overige aspecten van zijn inrichting en werkwijze.

 • 3 Het overlegorgaan brengt jaarlijks van zijn werkzaamheden en de daarmee samenhangende ontwikkelingen in het nationale park De Alde Feanen verslag uit aan de minister.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2007]

Indien in het overlegorgaan belangrijke verschillen van inzicht blijken te bestaan, doet de voorzitter van het overlegorgaan daarvan mededeling aan de minister, die daarop de naar zijn oordeel nodige stappen onderneemt.

Artikel 10

[Vervallen per 01-09-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 26 april 2006.

Artikel 11

[Vervallen per 01-09-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing nationaal park De Alde Feanen.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73 in ’s-Gravenhage.

Den Haag, 10 april 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
overeenkomstig het door de minister genomen besluit,
de

Directeur-Generaal

,

A.N. v.d. Zande

Bijlage

[Vervallen per 01-09-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te ’s-Gravenhage.]

Terug naar begin van de pagina