Sanctieregeling Oezbekistan 2006

[Regeling vervallen per 20-05-2010 met terugwerkende kracht tot en met 11-11-2009.]
Geldend van 05-03-2009 t/m 10-11-2009

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 8 april 2006, nr. DJZ/BR/0386-06, houdende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Oezbekistan

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1859/2005 van de Raad van de Europese Unie van 14 november 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen met betrekking tot Oezbekistan (Pb EG L 299);

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt nr. 2005/792/CFSP van de Raad van de Europese Unie van 14 november 2005 met betrekking tot restrictieve maatregelen tegen Oezbekistan (Pb EG L 299);

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-05-2010]

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2 en 3 van Verordening (EG) nr. 1859/2005 van de Raad van de Europese Unie van 14 november 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen met betrekking tot Oezbekistan.

Artikel 2

[Vervallen per 20-05-2010]

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht, uitvoer of verstrekking, met vooraf verleende ontheffing van de bevoegde autoriteit, genoemd in bijlage II bij Gemeenschappelijk Standpunt nr. 2005/792/CFSP, van:

  • a. niet-letale militaire uitrusting uitsluitend bestemd voor humanitair gebruik of beschermingsdoeleinden of voor programma’s voor institutionele versterking van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Gemeenschap en materieel bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de Verenigde Naties en de Europese Unie;

  • b. wapens en uitrusting, genoemd in bijlage I bij Gemeenschappelijk Standpunt nr. 2005/792/CFSP, voor de troepen in Oezbekistan die medewerking verlenen aan de ‘International Security Assistance Force’ (ISAF) en ‘Operation Enduring Freedom’ (OEF);

  • c. uitrusting, genoemd in bijlage I bij Gemeenschappelijk Standpunt nr. 2005/792/CFSP, die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, uitsluitend bestemd voor humanitaire en beschermende doeleinden; en

  • d. financieringsmiddelen, financiële bijstand of technische bijstand in verband met de uitrusting, bedoeld in de onderdelen a, b en c.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op de tijdelijke uitvoer van beschermende kleding voor persoonlijk gebruik, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, door personeel van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Gemeenschap of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, of medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel.

Artikel 3

[Vervallen per 20-05-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Oezbekistan 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 20-05-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina