Regeling naturalisatietoets Aruba

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-05-2006 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 7 april 2006, nr. DDS 5414376, ter uitvoering van het Besluit naturalisatietoets

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 23 van de Rijkswet op het Nederlanderschap;

Gelet op het Besluit naturalisatietoets;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

De naturalisatietoets, genoemd in artikel 2, tweede lid, van het Besluit naturalisatietoets is de toets zoals in opdracht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst ontwikkeld door het Bureau ICE te Lienden en de Stichting CITO Markt tussen 28 oktober 2002 en 1 september 2004, welke in de Nederlandse taal is overhandigd aan de regering van Aruba en aldaar is vertaald in de Papiamentse taal.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 Bevoegd tot het afnemen van de naturalisatietoets is het Examenbureau Aruba.

  • 2 De Directeur van de Directie Onderwijs in Aruba geeft, aan de verzoeker die de naturalisatietoets met succes heeft afgelegd, af twee gelijkluidende exemplaren van het certificaat naturalisatietoets Aruba, bedoeld in artikel 6, met daarop de aantekening of de verzoeker de naturalisatietoets heeft behaald in de Nederlandse taal, dan wel de Papiamentse taal. Eén van de twee uit te reiken exemplaren bevat de zin ‘Dit betreft een duplicaat ten behoeve van het indienen van een naturalisatieverzoek’.

  • 3 Indien de verzoeker zich beroept op ontheffing van een of meerdere onderdelen van de naturalisatietoets wegens een belemmering, als bedoeld in artikel 4 van het Besluit naturalisatietoets, wordt omtrent het beroep op ontheffing door het Examenbureau Aruba geadviseerd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 De resultaten van de naturalisatietoets worden standaard door twee correctoren beoordeeld. Er vindt geen nadere beoordeling plaats.

  • 2 Indien een of meer onderdelen van de naturalisatietoets als onvoldoende worden beoordeeld, kan de verzoeker eerst na zes maanden het betreffende onderdeel of de betreffende onderdelen opnieuw afleggen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 Aan het afleggen en de beoordeling van de resultaten van de naturalisatietoets alsmede aan het opnieuw afleggen en het beoordelen van de resultaten van niet gehaalde toetsonderdelen zijn kosten verbonden die door de verzoeker voorafgaande aan het afleggen van de betreffende toetsonderdelen voldaan dienen te worden.

  • 2 De ter zake geldende tarieven zullen gepubliceerd worden in de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap, toegespitst op het gebruik in Aruba.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 Deze regeling wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant en het Afkondigingsblad van Aruba gepubliceerd.

  • 2 Zij treedt in werking op 1 mei 2006.

  • 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling naturalisatietoets Aruba.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina