Regeling vaststelling aanvraagperioden en subsidieplafonds ex Subsidieregeling IOP-TTI-module [...] de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 15-04-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 6 april 2006, nr. WJZ 6025621, houdende vaststelling van enkele aanvraagperioden, aanvraagperioden voor preadvies en subsidieplafonds krachtens de Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Verzoeken om een preadvies als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel c, van de Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten kunnen worden ingediend:

  • a. voor het IOP elektromagnetische vermogenstechniek in de periode van 13 april 2006 tot en met 28 april 2006;

  • b. voor het IOP integrale productcreatie- en realisatie in de periode van 13 april 2006 tot en met 28 april 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 april 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina