Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming 2006

[Regeling vervallen per 28-05-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-07-2009 t/m 31-12-2012

Besluit van 5 april 2006, houdende vaststelling van de zetel en de organisatie van de raad voor de kinderbescherming (Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming 2006)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 28 februari 2006, nr. 5405854/06/6, Directie Wetgeving;

Gelet op artikel 238, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord (advies van 16 maart 2006, nr. W03.06.0061/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 28 maart 2006, nr. 5411605/06/6, Directie Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-05-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

 • 1 De raad voor de kinderbescherming is gevestigd te Utrecht.

 • 2 De raad staat onder leiding van de algemeen directeur die bijgestaan wordt door twee directeuren. De algemeen directeur en deze directeuren vormen gezamenlijk de Landelijke directie.

 • 3 De algemeen directeur wordt, waar nodig, vervangen door een daartoe aangewezen directeur van de Landelijke directie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-05-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

 • 1 De raad heeft een landelijk bureau en is werkzaam in dertien regio’s waarbinnen een of meer locaties de wettelijke taken en bevoegdheden van de raad uitoefenen. Het landelijk bureau heeft tot taak de Landelijke directie en de regio’s te ondersteunen in de uitvoering van hun werkzaamheden.

 • 2 De regio’s en de locaties, bedoeld in het eerste lid, zijn de volgende:

  • a. regio Friesland en Flevoland met de locaties Leeuwarden en Lelystad;

  • b. regio Groningen en Drente met de locaties Groningen en Assen;

  • c. regio Overijssel met de locaties Zwolle en Almelo;

  • d. regio Gelderland met de locaties Zutphen en Arnhem;

  • e. regio Utrecht met de locatie Utrecht;

  • f. regio Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek met de locatie Amsterdam;

  • g. regio Noord-Holland met de locaties Haarlem en Alkmaar;

  • h. regio Haaglanden en Zuid-Holland Noord en Midden met de locatie Den Haag;

  • i. regio Rotterdam-Rijnmond met de locatie Rotterdam;

  • j. regio Zuid-Holland Zuid en Zeeland met de locaties Dordrecht en Middelburg;

  • k. regio Oost-Brabant met de locaties Den Bosch en Eindhoven;

  • l. regio Midden- en West-Brabant met de locaties Breda en Tilburg;

  • m. regio Limburg met de locaties Maastricht en Roermond.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-05-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

Het Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-05-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-05-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming 2006.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 april 2006

Beatrix

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de twintigste april 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven