Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Handhaving Openbare Ruimte SDW van het Stadsdeel Oud-Zuid van de gemeente Amsterdam

[Regeling vervallen per 12-01-2011.]
Geldend van 10-06-2010 t/m 11-01-2011

Besluit van de Minister van Justitie van 5 april 2006, nr. 5400816/Justis/06, strekkende tot aanwijzing van milieu-opsporingsambtenaren bij de afdeling Handhaving Stadsdeelwerken (SDW) van het Stadsdeel Oud Zuid van de gemeente Amsterdam tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan;

Gelezen het verzoek van het hoofd Handhaving Openbare Ruimte SDW van het Stadsdeel Oud Zuid van de gemeente Amsterdam van 4 januari 2006;

Gelet op:

artikel 142, eerste lid, onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten en

– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-01-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 12-01-2011]

De personen, werkzaam in de functie van milieuopsporingsambtenaar in dienst van de afdeling Handhaving Openbare Ruimte SDW van het Stadsdeel Oud Zuid van de gemeente Amsterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 12-01-2011]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 12-01-2011]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 19 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 12-01-2011]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland.

Artikel 6

[Vervallen per 12-01-2011]

 • 1 Het hoofd Handhaving Openbare Ruimte SDW van het Stadsdeel Oud-Zuid van de gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 12-01-2011]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 5 april 2006, nr. 5400816/Justis/06, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 12-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 12-01-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Handhaving Openbare Ruimte SDW van het Stadsdeel Oud-Zuid van de gemeente Amsterdam.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 april 2006

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

coördinator Buitengewoon Opsporingsambtenaar

,

G.V.A. van Raaij

Terug naar begin van de pagina