Mandaatbesluit Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (ontslaguitkeringsregelingen sector Rijk)

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geldend van 01-04-2006 t/m 31-03-2007

Besluit tot het verlenen van mandaat aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ter zake van de uitvoering van ontslaguitkeringsregelingen van de sector Rijk

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

regelingen: Besluit bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid sector Rijk en Suppletieregeling gedeeltelijke arbeidsongeschikten sector Rijk.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2007]

De Minister verleent aan UWV het volgende mandaat:

  • 1. UWV is bevoegd om namens de Minister al die besluiten te nemen die de opdrachtgever bij of krachtens de regelingen bevoegd is te nemen.

  • 2. UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de regelingen namens de Minister te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg.

  • 3. UWV is bevoegd om inzake de uitvoering van de regelingen namens de Minister in rechte op te treden en tegen rechterlijke uitspraken hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie. Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanmerkelijk financieel of rechtspositioneel belang, oefent UWV deze bevoegdheid niet uit dan na verkregen instemming van de Minister en in voorkomend geval de ex-werkgever van de wederpartij in de desbetreffende zaak. UWV is in dat geval wel bevoegd om vooruitlopend hierop zo nodig voorlopig hoger beroep of cassatie in te stellen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2007]

UWV is niet bevoegd om zelfstandig verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet nationale ombudsman, dan wel verzoeken van gelijksoortig karakter, voor zover die verband houden met de uitvoering van de regelingen, namens de Minister af te handelen.

Dergelijke zaken worden door UWV inhoudelijk voorbereid en formeel door de Minister afgehandeld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2007]

UWV is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan bij UWV in dienst zijnde functionarissen. UWV doet daarvan mededeling aan de Minister.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2007]

  • 1 UWV rapporteert ieder kwartaal aan de Minister over de uitvoering van zijn bevoegdheden als omschreven in artikel 2.

  • 2 Ingeval er op grond van artikel 2, tweede lid, wordt beslist op een bezwaarschrift waarbij kennelijk een aanmerkelijk financieel of rechtspositioneel belang in het geding is, vindt in afwijking van het eerste lid rapportage onverwijld plaats.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2006.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina