Besluit verlaagde wekeneis WW en Wet WIA

[Regeling vervallen per 01-06-2013.]
Geraadpleegd op 27-05-2022.
Geldend van 01-10-2006 t/m 31-05-2013

Besluit van 30 maart 2006 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur betreffende het afwijken van het aantal weken van de referteperiode en van het aantal weken dat in de referteperiode moet zijn gewerkt om recht op WW-uitkering te krijgen voor bepaalde groepen (Besluit verlaagde wekeneis WW en Wet WIA)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2005, nr. SV/F&W/05/100629;

Gelet op de artikelen 17a, derde lid, van de Werkloosheidswet en 58, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

De Raad van State gehoord (advies van 18 januari 2006, nr. W12.05.0578/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 maart 2006, nr. SV/F&W/2006/25242;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

  • 1 Ten aanzien van de werknemer die in de periode onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van werkloosheid in een onregelmatig arbeidspatroon uitsluitend of vrijwel uitsluitend als musicus of anderszins als artiest, dan wel als filmmedewerker arbeid in dienstbetrekking heeft verricht wordt:

  • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de werknemer die de in het eerste lid bedoelde artiest of musicus in zijn optreden technisch heeft ondersteund in hetzelfde of nagenoeg hetzelfde arbeidspatroon.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Punta del Este, 30 maart 2006

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

A. J. de Geus

Uitgegeven de eenendertigste maart 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven