Regeling meet- en rekenregels verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling meet- en rekenregels verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 4 en 17 en Bijlage 2 van het Besluit financiële verhouding 2001;

Besluiten:

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 2 In deze regeling wordt onder een nader omschreven maatstaf verstaan: de maatstaf die met een overeenkomstige omschrijving is opgenomen in bijlage 1 of bijlage 2 bij het besluit.

Artikel 2

Voor de maatstaven waarvoor het CBS de bron is, worden de uitkomsten van de telling of berekening van het CBS gebruikt, tenzij anders is bepaald.

Paragraaf 2. Verdeelmaatstaven provinciefonds

Artikel 3

 • 1 De Minister van Financiën doet vóór 1 april van elk jaar een definitieve opgave aan de Minister van Binnenlandse Zaken van de bruto opbrengst per afzonderlijke provincie van de ontvangen provinciale opcenten op de hoofdsommen van de motorrijtuigenbelasting over het voorafgaande jaar.

 • 2 De opbrengst, bedoeld in het eerste lid, wordt gewogen met het aantal opcenten dat in het betreffende jaar door de provincie is geheven in de periode tot 1 april en de periode vanaf 1 april in de verhouding 3 : 9.

Artikel 4

 • 1 De inwoners stedelijk gebied, bedoeld in maatstaf 3a van bijlage 1 bij het besluit, is het aantal inwoners van rastervierkanten met een omgevingsadressendichtheid die groter is dan of gelijk is aan 1500 adressen per vierkante kilometer;

 • 2 De inwoners landelijk gebied bedoeld in maatstaf 3b van bijlage 1 bij het besluit is het aantal inwoners van rastervierkanten met een omgevingsadressendichtheid die kleiner is dan 1000 adressen per vierkante kilometer.

Artikel 5

De maatstaf oppervlak agrarisch en natuurterrein omvat het totaal van de statistiek landbouw en de statistiek bos en natuur.

Artikel 6

De maatstaf gewogen weglengte wordt als volgt vastgesteld:

Provincie

Kilometers gewogen weglengte

Groningen

517

Friesland

490

Drenthe

361

Overijssel

650

Flevoland

404

Gelderland

1204

Utrecht

414

Noord-Holland

701

Zuid-Holland

682

Zeeland

398

Noord-Brabant

778

Limburg

574

   

Totaal

7173

Paragraaf 3. Verdeelmaatstaven gemeentefonds

Artikel 7

 • 1 Met personen afkomstig uit Turkije, Marokko, Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba van de eerste of tweede generatie, bedoeld in de maatstaf minderheden, worden personen bedoeld waarvan ten minste één ouder is geboren in Turkije, Marokko, Suriname of op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 8

 • 1 Het aantal potentiële lokale klanten van een woonkern, bedoeld in de maatstaf klantenpotentieel lokaal, is het aantal aan een woonkern toegedeelde inwoners.

 • 2 Ter berekening van het klantenpotentieel lokaal wordt het gecorrigeerde aantal inwoners van een woonkern toegedeeld aan die woonkern zelf en aan de woonkernen in de lokale omgeving van die woonkern.

 • 3 De woonkernen in de lokale omgeving van een woonkern zijn de woonkernen waarvan de adressenzwaartepunten liggen binnen een afstand van 20 kilometer tot die woonkern.

 • 4 Het gecorrigeerde aantal inwoners van een woonkern bestaat uit het aantal inwoners van de woonkern, vermeerderd met een aandeel van de in de gemeente waarbinnen de woonkern is gelegen, niet in enige woonkern wonende inwoners. Het aandeel is gelijk aan het aandeel van de inwoners van de woonkern in het totaal aantal in een woonkern binnen de gemeente wonende inwoners.

 • 5 De toedeling aan de woonkernen geschiedt evenredig aan het gecorrigeerde aantal inwoners van die woonkernen en omgekeerd evenredig aan het kwadraat van de afstand tot die woonkernen. Daarbij wordt de afstand van de woonkern tot zichzelf op 1 kilometer vastgesteld.

 • 6 De in het tweede lid bedoelde afstand tussen twee kernen is de hemelsbreed gemeten afstand tussen de adressenzwaartepunten van die kernen in kilometers.

 • 7 De coördinaten van een adressenzwaartepunt worden bepaald door het gewogen gemiddelde te bepalen van de coördinaten van de middelpunten van de rastervierkanten die de kern vormen. De weging geschiedt op basis van het aantal adressen per rastervierkant.

Artikel 9

 • 1 Het aantal potentiële regionale klanten van een woonkern, bedoeld in de maatstaf klantenpotentieel regionaal, is het aantal aan een woonkern in de regionale omgeving toegedeelde inwoners.

 • 2 Ter berekening van het aantal aan een woonkern in de regionale omgeving toegedeelde aantal inwoners wordt het gecorrigeerde aantal inwoners toegedeeld aan die woonkern zelf en aan de woonkernen in de regionale omgeving van die woonkern.

 • 3 Artikel 8 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

  • a. de woonkernen in de regionale omgeving van een woonkern, de woonkernen zijn die liggen binnen een afstand van 60 kilometer tot de woonkern;

  • b. de toedeling aan de woonkernen evenredig geschiedt aan het kwadraat van het gecorrigeerde aantal inwoners van die woonkernen en omgekeerd evenredig aan het kwadraat van de afstand tot die woonkernen.

Artikel 10

 • 2 Correctie vindt plaats door het aantal leerlingen dat het onderwijs, bedoeld in het eerste lid, volgt, te vermenigvuldigen met:

  • a. in geval van het onderwijs, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, onder 1°: 1,98;

  • b. in geval van het onderwijs, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, onder 2°: 3,46;

   met dien verstande dat indien is bepaald dat het onderwijs wordt gegeven aan groepen van 2, 3 of 6 leerlingen het aantal leerlingen daarenboven wordt vermenigvuldigd met respectievelijk 4,30, 2,86, of 1,43;

  • c. in geval van het onderwijs, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c: 0,80.

Artikel 11

De maatstaf extra groei leerlingen streekscholen wordt als volgt berekend: het gecorrigeerd aantal leerlingen bedoeld in maatstaf 15 onder 2 en 3, wordt verminderd met 8,3% van het totaal aantal inwoners bedoeld in de maatstaf inwoners. Een negatieve uitkomst wordt op 0 gesteld.

Artikel 12

 • 1 Tot het binnenwater wordt gerekend water met een breedte van ten minste 6 meter of een oppervlak van meer dan 1 hectare. De omschrijvingen van het binnenwater van het CBS zijn van toepassing, met uitzondering van het IJsselmeer.

 • 2 Tot het binnenwater behoren tevens die delen van de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee de Ooster- en de Westerschelde en het IJsselmeer die liggen tussen havenhoofden en strekdammen.

Artikel 13

 • 1 Het aantal hectaren buitenwater van de gemeente bedraagt maximaal 10.000 hectare.

 • 2 Het water in natuurlijke inhammen, kreken in kwelders en schorrengebieden wordt als buitenwater aangemerkt.

 • 3 Het IJsselmeer wordt als buitenwater aangemerkt.

Artikel 14

 • 1 De grens tussen land en buitenwater ligt op de gemiddelde hoogwaterlijn zoals aangegeven op de meest recente topografische kaart.

 • 2 Pieren, strekdammen en havenhoofden die aan het land grenzen worden als land beschouwd, indien zij op de topografische kaart zijn aangegeven.

 • 3 Pieren, strekdammen en havenhoofden die niet aan het land grenzen worden als land beschouwd indien zij bij gemiddeld hoog water 0,1 hectaren of meer beslaan.

 • 4 De peilerdam in de Oosterschelde wordt als land beschouwd.

 • 5 Indien de gemiddelde hoogwaterlijn op de meest recente topografische kaart in een gemeente sterk afwijkt van de gemiddelde hoogwaterlijn op de voorlaatste topografische kaart en de gemeente ten gevolge van deze afwijking een onevenredig groot financieel nadeel ondervindt, kan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten voor deze gemeente uit te blijven gaan van de voorlaatste topografische kaart.

Artikel 15

De grens tussen binnen- en buitenwater ligt bij vrij in zee uitmondende rivieren zonder strekdammen of havenhoofden op een denkbeeldige lijn ter hoogte van de hoogwaterlijn langs de kust. Bij pieren, strekdammen of havenhoofden ligt de grens op de denkbeeldige lijn die wordt gevormd door de verbinding van de uiteinden van de pieren, strekdammen of havenhoofden.

Artikel 16

 • 1 Het water van natuurlijke inhammen wordt als binnenwater beschouwd, indien er een economische functie is ten behoeve van het achterland.

 • 2 Het water van de kreken in kwelder en schorrengebieden wordt als buitenwater beschouwd.

Artikel 17

Voor de bepaling van de gemeentegrens van de gemeenten die grenzen aan de Eems en de Dollard wordt uitgegaan van de rijksgrens overeenkomstig de Nederlandse rechtsopvatting zoals in kaart gebracht bij de Aanvullende Overeenkomst bij het op 8 april 1960 voor het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland ondertekende Verdrag tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding (Eems-Dollardverdrag).

Artikel 18

 • 1 De oeverlengte, bedoeld in de maatstaven opgenomen in bijlage 2 bij het besluit onder nummer 34 en 35, is de lengte van de omtrek van de vlakken water volgens de digitale topografische kaart, schaal 1:10.000, in hectometers.

 • 2 Buiten beschouwing wordt gelaten: waterlopen smaller dan 6 meter en wateroppervlakten kleiner dan 50 m2 .

 • 3 Bij de bepaling van de oeverlengte zijn de lijnen die de begrenzing vormen tussen buitenwater en land, respectievelijk buitenwater en binnenwater, uitgesloten.

Artikel 19

 • 1 Het percentage slechte grond van een gemeente, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het besluit, is het percentage van het totale oppervlak van land en binnenwater binnen de gemeente dat wordt ingenomen door slechte grond, voorzover deze is gelegen onder land of onder binnenwater smaller dan 100 meter. Dit percentage wordt verminderd met 25 procentpunt. Een negatieve uitkomst wordt op nul gesteld.

 • 2 De bodemfactor van een gemeente of van een deelgebied binnen een gemeente, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het besluit, is het gewogen gemiddelde aandeel van de verschillende grondsoorten in het totale oppervlak van land en binnenwater binnen deze gemeente of dat deelgebied. De wegingsfactoren voor de verschillende grondsoorten zijn:

  • a. goede grond en water 1,00;

  • b. kleigebied: 1,30;

  • c. kleiveengebied: 1,45;

  • d. veengebied: 1,60.

 • 3 De totale oppervlakken land en binnenwater in het eerste en tweede lid hebben betrekking op land en binnenwater als bedoeld in de verdeelmaatstaven, vermeld onder de nummers 16 en 19 van bijlage 2.

Artikel 20

De grondoppervlakte bebouwing wordt vastgesteld aan de hand van periodieke metingen van de topografische dienst. Tussen de metingen worden per gemeente de gegevens van de grondoppervlakte bebouwing van de laatste meting geïndexeerd, rekening houdend met de indeling naar stedelijkheid volgens de indexeringsmethode van het CBS.

Artikel 21

De oppervlakte van de historische kernen en de lengte van de historische waterwegen wordt vastgesteld als aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 22

De bewoonde oorden 1930 en het aantal woningen 1930 in het bewoonde oord of in een bewoond oord tevens historische kern wordt vastgesteld als aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling

Artikel 23

 • 1 De totalen van de eigen bijdragen stedelijke vernieuwing die via de algemene uitkering worden gecompenseerd, bedragen:

  • a. voor de jaren 2003 t/m 2005: € 23.472.890,33 voor het onderdeel (a) stadsvernieuwing en € 13.335.875,96 voor het onderdeel (b) herstructurering;

  • b. voor de jaren 2006 en volgende: € 22.207.381,03 voor het onderdeel (a) stadsvernieuwing en € 18.234.822,04 voor het onderdeel (b) herstructurering.

 • 2 De aandelen van de gemeenten in deze bedragen worden op grond van het verdeelmodel van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing vastgesteld als aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling, kolommen 2 t/m 5.

 • 3 De wijziging in de bedragen ten opzichte van de voormalige maatstaf Stadsvernieuwing wordt in tien gelijke stappen doorgevoerd. Op grond hiervan gelden voor de jaren 2003 tot en met 2011 correctiebedragen als weergegeven in bijlage 3, kolommen 6 tot en met 14.

Paragraaf 4. Overige bepalingen

Artikel 29

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 30

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling meet- en rekenregels verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.G. Wijn

Bijlage 1. De historische kernen en het historisch water (bijlage bij artikel 21 van de Regeling meet-en rekenregels verdeelmaatstaven gemeentefonds 2004)

Historische kern

(alfabetisch geordend)

Gemeente per 1-1-2004

Oppervlakte van de kern in hectaren

Lengte van de waterwegen in meters

Aardenburg

Sluis

7

Alkmaar

Alkmaar

47

8600

Almelo

Almelo

10

Amersfoort

Amersfoort

40

6800

Amsterdam

Amsterdam

425

83000

Appingedam

Appingedam

9

Arnhem

Arnhem

18

Asperen

Lingewaal

7

Assen

Assen

11

Axel

Terneuzen

7

Batenburg

Wijchen

5

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

39

1100

Beverwijk

Beverwijk

17

Blokzijl

Steenwijkerland

9

2700

Bolsward

Bolsward

20

5500

Borculo

Borculo

5

1750

Bourtange

Vlagtwedde

3600

Breda

Breda

42

Bredevoort

Aalten

5

Brielle

Brielle

26

5800

Brouwershaven

Schouwen-Duiveland

10

1900

Buren

Buren

6

1150

Coevorden

Coevorden

9

3250

Culemborg

Culemborg

17

3100

Delden

Hof van Twente

5

Delfshaven

Rotterdam

10

2500

Delft

Delft

85

18100

Delfzijl

Delfzijl

6

Deventer

Deventer

35

3700

Diepenheim

Hof van Twente

5

Doesburg

Doesburg

18

7400

Doetinchem

Doetinchem

10

Dokkum

Dongeradeel

22

5350

Domburg

Veere

5

Dordrecht

Dordrecht

72

10800

Echt

Echt-Susteren

12

Edam

Edam-Volendam

31

8100

Eindhoven

Eindhoven

9

Elburg

Elburg

9

2500

Enkhuizen

Enkhuizen

54

10700

Enschede

Enschede

9

Franeker

Franekeradeel

22

5850

Geertruidenberg

Geertruidenberg

13

3600

Geervliet

Bernisse

5

Gemert

Gemert-Bakel

8

Genemuiden

Zwartewaterland

6

Gennep

Gennep

5

Goedereede

Goedereede

7

Goes

Goes

21

2350

Goor

Hof van Twente

7

Gorinchem

Gorinchem

31

5750

Gouda

Gouda

53

10350

Grave

Grave

8

2950

Groenlo

Groenlo

9

2400

Groningen

Groningen

112

6100

Haarlem

Haarlem

107

11850

Harderwijk

Harderwijk

19

1650

Harlingen

Harlingen

45

6000

Hasselt

Zwartewaterland

10

3050

Hattem

Hattem

7

1000

Heerenveen

Heerenveen

9

2300

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

5

3700

Helmond

Helmond

10

Heukelum

Lingewaal

5

1150

Heusden

Heusden

16

6900

Hindelopen

Nijefurd

8

3450

Hoorn

Hoorn

46

5150

Huissen

Lingewaard

5

Hulst

Hulst

15

4550

IJlst

Wymbritseradiel

8

3200

IJsselstein

IJsselstein

10

2950

IJzendijke

Sluis

5

1300

Kampen

Kampen

36

5700

Kessel

Kessel

5

Klundert

Moerdijk

5

4750

Kuinre

Steenwijkerland

1650

Leerdam

Leerdam

8

Leeuwarden

Leeuwarden

44

7250

Leiden

Leiden

124

21850

Lochem

Lochem

7

Maassluis

Maassluis

14

3750

Maastricht incl. Wijck

Maastricht

101

2600

Medemblik

Medemblik

31

5950

Megen

Oss

5

Meppel

Meppel

17

2550

Middelburg

Middelburg

77

8700

Monnickendam

Waterland

18

4600

Montfoort

Montfoort U

10

1650

Montfort

Ambt Montfort

7

Muiden

Muiden

12

3850

Naarden

Naarden

15

7300

Nieuwpoort

Liesveld

5

2450

Nieuwstadt

Echt-Susteren

8

Nijkerk

Nijkerk

14

Nijmegen

Nijmegen

20

Oirschot

Oirschot

10

Oisterwijk

Oisterwijk

10

Oldenzaal

Oldenzaal

8

Ommen

Ommen

5

Oosterhout

Oosterhout

10

Ootmarsum

Dinkelland

6

Oudenbosch

Halderberge

10

Oudeschans

Bellingwedde

1700

Oudewater

Oudewater

13

3350

Philippine

Terneuzen

1450

Purmerend

Purmerend

15

2250

Ravenstein

Oss

5

1400

Retranchement

Sluis

2650

Rhenen

Rhenen

5

Rijssen

Rijssen-Holten

8

Roermond

Roermond

34

Roosendaal

Roosendaal

10

Rotterdam

Rotterdam

15

10400

Sas van Gent

Terneuzen

6

Schagen

Schagen

6

Schiedam

Schiedam

33

6850

Schoonhoven

Schoonhoven

15

3000

’s-Gravenhage

Den Haag

130

9850

’s-Gravenzande

Westland

5

’s-Heerenberg

Bergh

6

’s-Hertogenbosch

’s Hertogenbosch

54

7350

Sittard

Sittard-Geleen

14

Sloten

Gaasterlan-Sleat

5

1450

Sluis

Sluis

12

3850

Sneek

Sneek

25

5100

St. Maartensdijk

Tholen

7

Staveren

Nijefurd

3800

Steenbergen

Steenbergen

8

6200

Steenwijk

Steenwijkerland

10

1400

Stevensweert

Maasbracht

6

Susteren

Echt-Susteren

9

Terneuzen

Terneuzen

1550

Tholen

Tholen

9

1300

Thorn

Thorn

10

Tiel

Tiel

14

1500

Tilburg

Tilburg

10

Utrecht

Utrecht

132

14100

Valkenburg

Valkenburg aan de Geul

7

Veere

Veere

9

3200

Venlo

Venlo

10

Vianen

Vianen

12

2200

Vlaardingen

Vlaardingen

10

Vlissingen

Vlissingen

16

3200

Vollenhove

Steenwijkerland

8

Wageningen

Wageningen

9

1800

Weert

Weert

13

Weesp

Weesp

19

4000

Wessem

Heel

8

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

13

1250

Willemstad

Moerdijk

9

7600

Winschoten

Winschoten

10

Woerden

Woerden

9

3900

Workum

Nijefurd

19

3200

Woudrichem

Woudrichem

6

1700

Zaandam

Zaanstad

12

10200

Zaltbommel

Zaltbommel

21

4350

Zevenaar

Zevenaar

6

Zevenbergen

Moerdijk

13

Zierikzee

Schouwen-Duiveland

46

4600

Zutphen

Zutphen

28

5750

Zwartsluis

Zwartewaterland

7

1500

Zwolle

Zwolle

41

4550

Bijlage 2. De bewoonde oorden 1930 (bijlage bij artikel 22 van de Regeling meet- en rekenregels verdeelmaatstaven gemeentefonds 2004)

Bewoond oord 1930 (soms verdeeld over twee gemeenten)

Gemeente per 1-1-2204

Historische kern gelegen in het bewoonde oord 1930

Woningen 1930 in het bewoonde oord 1930

Woningen 1930 in een bewoond oord tevens historische kern

Aalsmeer

Aalsmeer

1605

Aalsmeerderbuurt

Haarlemmermeer

706

Aalst

Waalre

559

Aalten

Aalten

996

Abbenes

Haarlemmermeer

550

Aerdenhout

Bloemendaal

654

Akkrum

Boarnsterhim

634

Alblasserdam

Alblasserdam

888

Alkmaar

Alkmaar

Alkmaar

7019

7019

Almelo

Almelo

Almelo

7097

7097

Alphen

Alphen a/d Rijn

2267

Amersfoort

Amersfoort

Amersfoort

8558

8558

Amstelveen

Amstelveen

1241

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

196621

196621

Andijk

Andijk

973

Apeldoorn

Apeldoorn

11306

Appingedam

Appingedam

Appingedam

1268

1268

Arnhem

Arnhem

Arnhem

18048

18048

Assen

Assen

Assen

3666

3666

Assendelft

Zaanstad

1019

Asten

Asten

538

Axel

Terneuzen

Axel

904

904

Baarn

Baarn

2935

Barendrecht

Barendrecht

716

Barger-Oosterveen

Emmen

645

Barneveld

Barneveld

920

Bedum

Bedum

678

Beek

Beek L

644

Beerta

Reiderland

549

Bennekom

Ede

761

Bergen

Bergen NH

1053

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

4083

4083

Bergum

Tytsjerksteradiel

846

Berkel

Berkel en Rodenrijs

501

Berlikum

Menaldumadeel

552

Beverwijk

Beverwijk

Beverwijk

2217

2217

Bilthoven

De Bilt

1544

Blaricum

Blaricum

779

Blerick

Venlo

1473

Bloemendaal

Bloemendaal

1171

Bodegraven

Bodegraven

870

Bolnes

Ridderkerk

688

Bolsward

Bolsward

Bolsward

1697

1697

Borculo

Borculo

Borculo

524

524

Borne

Borne

1224

Boskoop

Boskoop

1464

Boven-Hardinxveld

Hardinxveld-Giessendam

725

Bovenkarspel

Stede Broec

596

Boxmeer

Boxmeer

736

Boxtel

Boxtel

1588

Breda

Breda

Breda

9613

9613

Breskens

Sluis

657

Breukelen

Breukelen

764

Brielle

Brielle

Brielle

870

870

Broek op Langedijk

Langedijk

579

Bruinisse

Schouwen-Duiveland

606

Brummen

Brummen

509

Brunnepe

Kampen

1493

Brunssum

Brunssum

1416

Buitenveldert

Amsterdam

546

Bussum (deel)

Bussum

5642

Bussum (deel)

Naarden

529

Coevorden

Coevorden

Coevorden

917

917

Culemborg

Culemborg

Culemborg

1899

1899

De Bilt

De Bilt

1345

Dedemsvaart

Hardenberg

1013

Delft (deel)

Delft

Delft

11645

11645

Delft (deel)

Rijswijk

Delft

259

Delfzijl

Delfzijl

Delfzijl

948

948

Den Burg

Texel

636

Den Helder

Den Helder

7694

Deurne

Deurne

720

Deventer

Deventer

Deventer

8234

8234

Diemerbrug

Diemen

763

Dieren

Rheden

1280

Dinteloord

Steenbergen

582

Dirksland

Dirksland

649

Doesburg

Doesburg

Doesburg

1178

1178

Doetinchem

Doetinchem

Doetinchem

1667

1667

Dokkum

Dongeradeel

Dokkum

1331

1331

Dongen

Dongen

1346

Doorn

Doorn

795

Dordrecht

Dordrecht

Dordrecht

13939

13939

Drachten

Smallingerland

1709

Driebergen

Driebergen-Rijsenburg

1135

Drunen

Heusden

509

Dubbeldam

Dordrecht

581

Echt

Echt-Susteren

Echt

572

572

Edam

Edam-Volendam

Edam

950

950

Ede

Ede

2473

Eerste Valthermond

Borger-Odoorn

858

Egmond aan Zee

Bergen NH

766

Eijgelshoven

Kerkrade

670

Eindhoven

Eindhoven

Eindhoven

18701

18701

Elburg

Elburg

Elburg

579

579

Elst

Overbetuwe

676

Emausbuurt

Vlaardingen

398

Emmen

Emmen

728

Emmer-Compascuum

Emmen

607

Emmer-Erfscheidenveen

Emmen

685

Enkhuizen

Enkhuizen

Enkhuizen

2330

2330

Enschede

Enschede

Enschede

11523

11523

Epe

Epe

604

Erica

Emmen

528

Ermelo

Ermelo

645

Etten

Etten-Leur

542

Farmsum

Delfzijl

631

Franeker

Franekeradeel

Franeker

1787

1787

Geertruidenberg

Geertruidenberg

Geertruidenberg

537

537

Geldersch-Veenendaal

Veenendaal

728

Geldrop

Geldrop-Mierlo

1074

Geleen

Sittard-Geleen

2529

Gemert

Gemert-Bakel

Gemert

663

663

Genemuiden

Zwartewaterland

Genemuiden

686

686

Gennep

Gennep

Gennep

569

569

Giessendam

Hardinxveld-Giessendam

789

Ginneken

Breda

1841

Glanerbrug

Enschede

1361

Goes

Goes

Goes

2371

2371

Goirle

Goirle

891

Goor

Hof van Twente

Goor

968

968

Gorinchem

Gorinchem

Gorinchem

3432

3432

Gorredijk

Opsterland

652

Gouda

Gouda

Gouda

7377

7377

Gravendeel, ’s

Gravendeel, ’s-

887

Gravenhage, ’s-

Den Haag

Gravenhage, ’s-

116262

116262

Gravenzande, ’s-

Westland

Gravenzande, ’s-

1048

1048

Groenlo

Groenlo

Groenlo

718

718

Groesbeek

Groesbeek

538

Groningen

Groningen

Groningen

23468

23468

Grootebroek

Stede Broec

536

Grouw

Boarnsterhim

640

Haarlem

Haarlem

Haarlem

30680

30680

Harderwijk

Harderwijk

Harderwijk

1443

1443

Haren

Haren

638

Harlingen

Harlingen

Harlingen

2541

2541

Hattem

Hattem

Hattem

652

652

Heemskerk

Heemskerk

780

Heemstede

Heemstede

3226

Heer

Maastricht

585

Heerenberg, ’s

Bergh

Heerenberg, ’s

620

620

Heerenveen

Heerenveen

Heerenveen

1600

1600

Heerlen

Heerlen

3095

Heerlerheide

Heerlen

998

Hees

Nijmegen

576

Heike, ’t

Rucphen

637

Heiloo

Heiloo

929

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

636

636

Helmond

Helmond

Helmond

4770

4770

Helpman

Groningen

1072

Hendrik-Ido-Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht

964

Hengelo

Hengelo O.

6759

Hertogenbosch, ’s-

Hertogenbosch, ’s-

Hertogenbosch, ’s-

8390

8390

Hillegersberg

Rotterdam

3494

Hillegom

Hillegom

1874

Hilversum

Hilversum

13746

Hoek van Holland

Rotterdam

866

Hoensbroek

Heerlen

2528

Hoofddorp

Haarlemmermeer

1072

Hoogeveen

Hoogeveen

1516

Hoogezand

Hoogezand-Sappemeer

672

Hoogkerk

Groningen

613

Hoorn

Hoorn

Hoorn

3299

3299

Hoven

Deventer

505

Huizen

Huizen

1923

Huizum

Leeuwarden

2232

Hulst

Hulst

Hulst

874

874

IJmuiden

Velsen

7199

IJsselmonde

Rotterdam

683

IJsselstein

IJsselstein

IJsselstein

703

703

Joure

Skarsterlan

918

Kaatsheuvel

Loon op Zand

1032

Kampen

Kampen

Kampen

3052

3052

Katwijk aan de Rijn

Katwijk

524

Katwijk aan Zee

Katwijk

3428

Kerkrade

Kerkrade

4795

Keten

Capelle a/d IJssel

841

Kinderdijk (deel)

Alblasserdam

579

Kinderdijk (deel)

Nieuw-Lekkerland

331

Klein-Oosterwijk

Leerdam

825

Klundert

Moerdijk

Klundert

525

525

Kollum

Kollumerland c.a.

577

Koog aan de Zaan

Zaanstad

1207

Krimpen aan den IJssel

Krimpen a/d IJssel

925

Krimpen aan den Lek

Nederlek

779

Krommenie

Zaanstad

1307

Lage Zwaluwe

Drimmelen

546

Laren

Laren NH

1634

Leerdam

Leerdam

Leerdam

810

810

Leeuwarden

Leeuwarden

Leeuwarden

12319

12319

Leeuwen

West Maas en Waal

836

Leiden

Leiden

Leiden

17166

17166

Leiderdorp

Leiderdorp

510

Leidschendam

Leidschendam-Voorburg

1016

Lekkerkerk

Nederlek

973

Lemmer

Lemsterland

900

Limmel

Maastricht

844

Lisse

Lisse

1325

Lochem

Lochem

Lochem

1361

1361

Loosduinen

Den Haag

2104

Maarssen

Maarssen

756

Maassluis

Maassluis

Maassluis

2422

2422

Maastricht

Maastricht

Maastricht/Wijk

8163

8163

Made

Drimmelen

691

Makkum

Wunseradiel

524

Medemblik

Medemblik

Medemblik

803

803

Meerssen

Meerssen

589

Meezenbroek

Heerlen

516

Meppel

Meppel

Meppel

2928

2928

Middelburg

Middelburg

Middelburg

4287

4287

Middelharnis

Middelharnis

1022

Millingen

Millingen aan de Rijn

529

Molenberg

Heerlen

617

Monnickendam

Waterland

Monnickendam

568

568

Monster

Westland

909

Muntendam

Menterwolde

603

Musselkanaal

Stadskanaal

1140

Naaldwijk

Westland

1103

Naarden

Naarden

Naarden

651

651

Neder-Hardinxveld

Hardinxveld-Giessendam

801

Neede

Neede

680

Neuzen

Terneuzen

1792

Nieuw-Amsterdam

Emmen

507

Nieuw-Buinen

Borger-Odoorn

819

Nieuwenhagen

Landgraaf

1002

Nieuwe-Pekela

Pekela

840

Nieuw-Helvoet

Hellevoetsluis

575

Nieuw-Lekkerland

Nieuw-Lekkerland

561

Nieuw-Vennep

Haarlemmermeer

820

Nieuw-Weerdinge

Emmen

832

Nijkerk

Nijkerk

Nijkerk

1146

1146

Nijmegen

Nijmegen

Nijmegen

14335

14335

Nijverdal

Hellendoorn

1341

Noordwijk aan Zee

Noordwijk

1075

Noordwijk-Binnen

Noordwijk

1123

Noordwijkerhout

Noordwijkerhout

544

Nunspeet

Nunspeet

579

Oegstgeest

Oegstgeest

1027

Oisterwijk

Oisterwijk

Oisterwijk

1176

1176

Oldenzaal

Oldenzaal

Oldenzaal

2091

2091

Ooltgensplaat

Oostflakkee

529

Oostburg

Sluis

617

Oosterbeek

Renkum

2430

Oosterhout

Oosterhout

Oosterhout

1991

1991

Oost-Souburg

Vlissingen

771

Oostzaan (deel)

Oostzaan

797

Oostzaan (deel)

Amsterdam

235

Oss

Oss

2590

Oud-Beijerland

Oud-Beijerland

1201

Oude Tonge

Oostflakkee

671

Oudebildtdijk

Het Bildt

636

Oudenbosch

Halderberge

Oudenbosch

616

616

Oude-Pekela

Pekela

1262

Ouderkerk aan de IJssel

Ouderkerk

722

Oudewater

Oudewater

Oudewater

707

707

Oud-Gastel

Halderberge

680

Overschie

Rotterdam

1391

Overveen

Bloemendaal

639

Papendrecht

Papendrecht

1239

Pernis

Rotterdam

838

Poeldijk

Westland

574

Prinsenhage

Breda

551

Purmerend

Purmerend

Purmerend

1496

1496

Putten

Putten

704

Puttershoek

Binnenmaas

548

Raalte

Raalte

532

Raamsdonksveer

Geertruidenberg

995

Renkum

Renkum

1634

Rheden

Rheden

840

Rhenen

Rhenen

Rhenen

872

872

Ridderkerk

Ridderkerk

904

Rijnsburg

Rijnsburg

1052

Rijssen

Rijssen

Rijssen

1782

1782

Rijswijk

Rijswijk

3783

Roelofarendsveen

Alkemade

542

Roermond

Roermond

Roermond

2811

2811

Rondom Enschede

Enschede

3079

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

3464

3464

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

143539

143539

Rumpen

Brunssum

1780

Santpoort

Velsen

1227

Sappemeer

Hoogezand-Sappemeer

1308

Sas van Gent

Terneuzen

Sas van Gent

635

635

Sassenheim

Sassenheim

984

Schaesberg

Landgraaf

687

Schagen

Schagen

Schagen

845

845

Scheveningen

Den Haag

11904

Schiebroek

Rotterdam

598

Schiedam

Schiedam

Schiedam

13298

13298

Schijndel

Schijndel

827

Schinveld

Onderbanken

519

Schiphol

Haarlemmermeer

891

Schoonhoven

Schoonhoven

Schoonhoven

1194

1194

Siddeburen

Slochteren

590

Sint Annaland

Tholen

619

Sittard

Sittard-Geleen

Sittard

2297

2297

Sliedrecht

Sliedrecht

3255

Slikkerveer

Ridderkerk

788

Smilde

Midden-Drenthe

1001

Sneek

Sneek

Sneek

3742

3742

Soest

Soest

1241

Soestdijk (deel)

Soest

685

Soestdijk (deel)

Baarn

24

Sommelsdijk

Middelharnis

762

Spakenburg

Bunschoten

717

Spekholzerheide

Kerkrade

1479

St. Anna

Nijmegen

1285

St. Pancras

Langedijk

522

Stad Delden

Hof van Twente

Delden

501

501

Stadskanaal

Stadskanaal

2302

Staphorst

Staphorst

660

Steenbergen

Steenbergen

Steenbergen

747

747

Steenwijk

Steenwijkerland

Steenwijk

1650

1650

Stein

Stein

669

Strijen

Strijen

536

Swalmen

Swalmen

505

Tegelen

Venlo

933

Terwinselen

Kerkrade

562

Tholen

Tholen

Tholen

669

669

Tiel

Tiel

Tiel

2802

2802

Tilburg

Tilburg

Tilburg

16436

16436

Tivoli

Eindhoven

514

Treebeek

Brunssum

671

Tuindorp Oostzaan

Amsterdam

1548

Tweede Exloermond

Borger-Odoorn

569

Twello

Voorst

674

Uden

Uden

550

Uitgeest

Uitgeest

841

Uithuizen

Eemsmond

845

Ulft

Gendringen

518

Urk

Urk

724

Utrecht

Utrecht

Utrecht

37288

37288

Vaals

Vaals

1410

Valkenburg

Valkenburg aan de Geul

Valkenburg

588

588

Valkenswaard

Valkenswaard

1372

Veendam

Veendam

2461

Veenendaal

Veenendaal

1656

Veghel

Veghel

905

Velp

Rheden

2999

Velsen

Velsen

1637

Venhuizen

Venhuizen

596

Venlo

Venlo

Venlo

4755

4755

Venray

Venray

626

Vianen

Vianen

Vianen

590

590

Vlaardingen

Vlaardingen

Vlaardingen

6540

6540

Vlijmen

Heusden

653

Vlissingen

Vlissingen

Vlissingen

5750

5750

Volendam

Edam-Volendam

983

Voorburg

Leidschendam-Voorburg

5031

Voorschoten

Voorschoten

891

Vreeswijk

Nieuwegein

567

Vriezenveen

Twenterand

1038

Vught

Vught

1311

Waalwijk

Waalwijk

1316

Waddinxveen

Waddinxveen

1491

Wageningen

Wageningen

Wageningen

2670

2670

Warmond

Warmond

540

Wassenaar

Wassenaar

1617

Wateringen

Westland

689

Waubach

Landgraaf

886

Weert

Weert

Weert

1312

1312

Weesp

Weesp

Weesp

1741

1741

Werkendam

Werkendam

669

West-IJsselmonde

Rotterdam

677

Westkapelle

Veere

591

West-Terschelling

Terschelling

513

Westzaan

Zaanstad

734

Wijhe

Olst-Wijhe

526

Wijk

Maastricht

Maastricht/Wijk

1974

1974

Wijk aan Duin

Beverwijk

1289

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

591

591

Wijkerveld

Maastricht

644

Wildervank

Veendam

1193

Winschoten

Winschoten

Winschoten

2903

2903

Winterswijk

Winterswijk

2524

Wittevrouweveld

Maastricht

536

Woerden

Woerden

Woerden

1651

1651

Wolvega

Weststellingwerf

1042

Workum

Nijefurd

Workum

811

811

Wormer

Wormerland

886

Wormerveer

Zaanstad

2307

Yerseke

Reimerswaal

822

Zaandam

Zaanstad

Zaandam

8346

8346

Zaandijk

Zaanstad

901

Zaltbommel

Zaltbommel

Zaltbommel

906

906

Zandvoort

Zandvoort

2296

Zeist

Zeist

4932

Zevenbergen

Moerdijk

Zevenbergen

988

988

Zierikzee

Schouwen-Duiveland

Zierikzee

1819

1819

Zuilen

Utrecht

2437

Zutphen

Zutphen

Zutphen

4318

4318

Zwaagwesteinde

Dantumadeel

573

Zwanenburg

Haarlemmermeer

937

Zwartsluis

Zwartewaterland

Zwartsluis

694

694

Zwijndrecht

Zwijndrecht

2450

Zwolle

Zwolle

Zwolle

9313

9313

         

Bijlage 3. Maatstaf stedelijke vernieuwing en overgangsmaatregel 2003–2011 (bijlage bij artikel 23 van de Regeling meet- en rekenregels verdeelmaatstaven gemeentefonds 2004).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Gemeenten

Maatstaf ISV

Overgangsmaatregel ISV

 

2003 t/m 2005

Vanaf 2006

                 
 

ISV (a)

ISV (b)

ISV (a)

ISV (b)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

stadsvernieuwing

herstructurering

stadsvernieuwing

herstructurering

correctiebedrag

correctiebedrag

correctiebedrag

correctiebedrag

correctiebedrag

correctiebedrag

correctiebedrag

correctiebedrag

correctiebedrag

         

VHROSV

VHROSV

VHROSV

VHROSV

VHROSV

VHROSV

VHROSV

VHROSV

VHROSV

 

aandeel

aandeel

aandeel

aandeel

                           

Naam gemeente

ISV (a)

ISV (b)

isv (a)

isv (b)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Aa en Hunze

0,000716383

0,000199198

0,000682597

0,000168510

–24.775,81

–22.022,94

–19.270,07

–16.517,20

–13.764,33

–11.011,46

–8.258,59

–5.505,72

–2.752,85

Aalburg

0,000196835

0,000073327

0,000115755

0,000039150

–13.078,88

–11.625,67

–10.172,46

–8.719,25

–7.266,04

–5.812,83

–4.359,62

–2.906,41

–1.453,20

Aalsmeer

0,000425972

0,000246706

0,000306157

0,000159553

–36.585,98

–32.520,87

–28.455,76

–24.390,65

–20.325,54

–16.260,43

–12.195,32

–8.130,21

–4.065,10

Aalten

0,000806664

0,000285223

0,000643102

0,000199948

–6.567,84

–5.838,08

–5.108,32

–4.378,56

–3.648,80

–2.919,04

–2.189,28

–1.459,52

–729,76

Abcoude

0,000197775

0,000067042

0,000111280

0,000035754

–22.372,82

–19.886,95

–17.401,08

–14.915,21

–12.429,34

–9.943,47

–7.457,60

–4.971,73

–2.485,86

Achtkarspelen

0,000592669

0,000328143

0,000681893

0,000293866

8.488,60

7.545,42

6.602,24

5.659,06

4.715,88

3.772,70

2.829,52

1.886,34

943,16

Alblasserdam

0,000274831

0,000791263

0,000254610

0,000656964

–54.417,34

–48.370,97

–42.324,60

–36.278,23

–30.231,86

–24.185,49

–18.139,12

–12.092,75

–6.046,38

Albrandswaard

0,000108464

0,000305025

0,000092295

0,000229377

–55.761,81

–49.566,05

–43.370,29

–37.174,53

–30.978,77

–24.783,01

–18.587,25

–12.391,49

–6.195,73

Alkemade

0,000131263

0,000106140

0,000103090

0,000070551

–32.852,63

–29.202,34

–25.552,05

–21.901,76

–18.251,47

–14.601,18

–10.950,89

–7.300,60

–3.650,31

Alkmaar

0,004353200

0,005624017

0,004876353

0,005705341

125.429,30

111.492,71

97.556,12

83.619,53

69.682,94

55.746,35

41.809,76

27.873,17

13.936,58

Almelo

0,002809585

0,004635090

0,003750870

0,005364355

54.558,17

48.496,15

42.434,13

36.372,11

30.310,09

24.248,07

18.186,05

12.124,03

6.062,01

Almere

0,000000000

0,000372967

 

0,000203456

–526.467,64

–467.971,24

–409.474,84

–350.978,44

–292.482,04

–233.985,64

–175.489,24

–116.992,84

–58.496,44

Alphen aan den Rijn

0,000841918

0,002989295

0,000800695

0,002091625

–237.236,01

–210.876,45

–184.516,89

–158.157,33

–131.797,77

–105.438,21

–79.078,65

–52.719,09

–26.359,53

Alphen-Chaam

0,000100761

0,000049114

0,000079268

0,000028878

–18.307,20

–16.273,07

–14.238,94

–12.204,81

–10.170,68

–8.136,55

–6.102,42

–4.068,29

–2.034,16

Ambt Montfort

0,000131870

0,000092375

0,000116669

0,000080238

–25.056,93

–22.272,83

–19.488,73

–16.704,63

–13.920,53

–11.136,43

–8.352,33

–5.568,23

–2.784,13

Ameland

0,000176432

0,000027182

0,000237152

0,000023389

6.633,39

5.896,35

5.159,31

4.422,27

3.685,23

2.948,19

2.211,15

1.474,11

737,07

Amersfoort

0,004110140

0,005820724

0,003681535

0,005323322

34.842,39

30.971,01

27.099,63

23.228,25

19.356,87

15.485,49

11.614,11

7.742,73

3.871,35

Amstelveen

0,000944669

0,004219687

0,000839080

0,003606172

–346.656,20

–308.138,84

–269.621,48

–231.104,12

–192.586,76

–154.069,40

–115.552,04

–77.034,68

–38.517,32

Amsterdam

0,289703761

0,207432806

0,207661714

0,144149951

3.256.309,02

2.894.496,91

2.532.684,80

2.170.872,69

1.809.060,58

1.447.248,47

1.085.436,36

723.624,25

361.812,14

Andijk

0,000158797

0,000056677

0,000120444

0,000036007

–4.874,19

–4.332,61

–3.791,03

–3.249,45

–2.707,87

–2.166,29

–1.624,71

–1.083,13

–541,55

Anna Paulowna

0,000289690

0,000123903

0,000204371

0,000077475

–17.322,97

–15.398,20

–13.473,43

–11.548,66

–9.623,89

–7.699,12

–5.774,35

–3.849,58

–1.924,81

Apeldoorn

0,004962846

0,007273931

0,003906450

0,004996682

263.195,59

233.951,64

204.707,69

175.463,74

146.219,79

116.975,84

87.731,89

58.487,94

29.243,99

Appingedam

0,000570716

0,000915166

0,000762772

0,001161757

–15.302,54

–13.602,26

–11.901,98

–10.201,70

–8.501,42

–6.801,14

–5.100,86

–3.400,58

–1.700,30

Arcen en Velden

0,000101946

0,000059882

0,000092909

0,000041578

–14.606,58

–12.983,63

–11.360,68

–9.737,73

–8.114,78

–6.491,83

–4.868,88

–3.245,93

–1.622,98

Arnhem

0,013408249

0,016396257

0,014940026

0,018324908

687.183,70

610.829,96

534.476,22

458.122,48

381.768,74

305.415,00

229.061,26

152.707,52

76.353,78

Assen

0,001064745

0,002921078

0,001139182

0,002864430

–158.821,25

–141.174,44

–123.527,63

–105.880,82

–88.234,01

–70.587,20

–52.940,39

–35.293,58

–17.646,77

Asten

0,000154807

0,000126113

0,000121583

0,000073180

–33.542,53

–29.815,58

–26.088,63

–22.361,68

–18.634,73

–14.907,78

–11.180,83

–7.453,88

–3.726,93

Baarle-Nassau

0,000131456

0,000051219

0,000099223

0,000032014

–15.642,53

–13.904,47

–12.166,41

–10.428,35

–8.690,29

–6.952,23

–5.214,17

–3.476,11

–1.738,05

Baarn

0,000941806

0,000794201

0,000615552

0,000428233

–79.783,74

–70.918,88

–62.054,02

–53.189,16

–44.324,30

–35.459,44

–26.594,58

–17.729,72

–8.864,86

Barendrecht

0,000168224

0,000264679

0,000134437

0,000166699

–89.081,94

–79.183,95

–69.285,96

–59.387,97

–49.489,98

–39.591,99

–29.694,00

–19.796,01

–9.898,02

Barneveld

0,000557815

0,000379107

0,000421707

0,000224858

–78.953,39

–70.180,79

–61.408,19

–52.635,59

–43.862,99

–35.090,39

–26.317,79

–17.545,19

–8.772,59

Bedum

0,000264863

0,000106129

0,000404270

0,000147803

5.526,22

4.912,20

4.298,18

3.684,16

3.070,14

2.456,12

1.842,10

1.228,08

614,06

Beek

0,000267286

0,000373039

0,000292202

0,000364688

–35.833,36

–31.851,88

–27.870,40

–23.888,92

–19.907,44

–15.925,96

–11.944,48

–7.963,00

–3.981,52

Beemster

0,000265110

0,000077207

0,000194545

0,000044789

–6.842,61

–6.082,32

–5.322,03

–4.561,74

–3.801,45

–3.041,16

–2.280,87

–1.520,58

–760,29

Beesel

0,000174965

0,000108563

0,000194379

0,000102334

–23.741,24

–21.103,32

–18.465,40

–15.827,48

–13.189,56

–10.551,64

–7.913,72

–5.275,80

–2.637,88

Bellingwedde

0,000590455

0,000101258

0,000714673

0,000117385

25.253,61

22.447,65

19.641,69

16.835,73

14.029,77

11.223,81

8.417,85

5.611,89

2.805,93

Bennebroek

0,000097920

0,000073828

0,000059870

0,000039123

–17.156,33

–15.250,07

–13.343,81

–11.437,55

–9.531,29

–7.625,03

–5.718,77

–3.812,51

–1.906,25

Bergambacht

0,000167100

0,000104663

0,000148756

0,000080914

–12.602,54

–11.202,26

–9.801,98

–8.401,70

–7.001,42

–5.601,14

–4.200,86

–2.800,58

–1.400,30

Bergeijk

0,000170522

0,000111132

0,000151117

0,000072048

–37.624,38

–33.443,89

–29.263,40

–25.082,91

–20.902,42

–16.721,93

–12.541,44

–8.360,95

–4.180,46

Bergen L

0,000155872

0,000122729

0,000136706

0,000103072

–25.877,00

–23.001,78

–20.126,56

–17.251,34

–14.376,12

–11.500,90

–8.625,68

–5.750,46

–2.875,24

Bergen NH

0,000832981

0,000633914

0,000589585

0,000403905

–86.999,93

–77.333,27

–67.666,61

–57.999,95

–48.333,29

–38.666,63

–28.999,97

–19.333,31

–9.666,65

Bergen op Zoom

0,002291909

0,002921520

0,001826624

0,001953851

–99.875,18

–88.777,94

–77.680,70

–66.583,46

–55.486,22

–44.388,98

–33.291,74

–22.194,50

–11.097,26

Bergschenhoek

0,000086754

0,000066667

0,000059772

0,000038343

–35.378,73

–31.447,76

–27.516,79

–23.585,82

–19.654,85

–15.723,88

–11.792,91

–7.861,94

–3.930,97

Berkel en Rodenrijs

0,000108437

0,000120784

0,000087770

0,000079123

–40.543,27

–36.038,46

–31.533,65

–27.028,84

–22.524,03

–18.019,22

–13.514,41

–9.009,60

–4.504,79

Berkelland

0,001131906

0,000437223

0,000806417

0,000267938

–29.208,47

–25.963,09

–22.717,71

–19.472,33

–16.226,95

–12.981,57

–9.736,19

–6.490,81

–3.245,43

Bernheze

0,000229962

0,000175889

0,000159722

0,000099695

–56.299,57

–50.044,06

–43.788,55

–37.533,04

–31.277,53

–25.022,02

–18.766,51

–12.511,00

–6.255,49

Bernisse

0,000187359

0,000070335

0,000172776

0,000057188

–21.138,65

–18.789,91

–16.441,17

–14.092,43

–11.743,69

–9.394,95

–7.046,21

–4.697,47

–2.348,73

Best

0,000117553

0,000435239

0,000096325

0,000249213

–78.591,45

–69.859,07

–61.126,69

–52.394,31

–43.661,93

–34.929,55

–26.197,17

–17.464,79

–8.732,41

Beuningen

0,000167815

0,000134316

0,000132822

0,000078456

–55.202,29

–49.068,70

–42.935,11

–36.801,52

–30.667,93

–24.534,34

–18.400,75

–12.267,16

–6.133,57

Beverwijk

0,001662808

0,003150652

0,001327266

0,002589820

–88.605,06

–78.760,05

–68.915,04

–59.070,03

–49.225,02

–39.380,01

–29.535,00

–19.689,99

–9.844,98

Binnenmaas

0,000243208

0,000145105

0,000205792

0,000100600

–38.354,41

–34.092,81

–29.831,21

–25.569,61

–21.308,01

–17.046,41

–12.784,81

–8.523,21

–4.261,61

Bladel

0,000148714

0,000165531

0,000141422

0,000092541

–37.753,61

–33.558,76

–29.363,91

–25.169,06

–20.974,21

–16.779,36

–12.584,51

–8.389,66

–4.194,81

Blaricum

0,000178715

0,000119308

0,000117841

0,000052370

–23.319,74

–20.728,66

–18.137,58

–15.546,50

–12.955,42

–10.364,34

–7.773,26

–5.182,18

–2.591,10

Bleiswijk

0,000040746

0,000063239

0,000039546

0,000043456

–26.579,91

–23.626,59

–20.673,27

–17.719,95

–14.766,63

–11.813,31

–8.859,99

–5.906,67

–2.953,35

Bloemendaal

0,000708773

0,000194850

0,000515104

0,000152422

–42.729,71

–37.981,96

–33.234,21

–28.486,46

–23.738,71

–18.990,96

–14.243,21

–9.495,46

–4.747,71

Boarnsterhim

0,000710024

0,000196927

0,000839379

0,000209806

25.260,38

22.453,67

19.646,96

16.840,25

14.033,54

11.226,83

8.420,12

5.613,41

2.806,70

Bodegraven

0,000323700

0,000252347

0,000287125

0,000156923

–36.219,18

–32.194,83

–28.170,48

–24.146,13

–20.121,78

–16.097,43

–12.073,08

–8.048,73

–4.024,38

Boekel

0,000114703

0,000065873

0,000070013

0,000035428

–18.965,18

–16.857,94

–14.750,70

–12.643,46

–10.536,22

–8.428,98

–6.321,74

–4.214,50

–2.107,26

Bolsward

0,000608828

0,000399544

0,000720047

0,000393778

9.803,31

8.714,05

7.624,79

6.535,53

5.446,27

4.357,01

3.267,75

2.178,49

1.089,23

Borger-Odoorn

0,000747760

0,000234967

0,000729698

0,000219869

–10.952,33

–9.735,40

–8.518,47

–7.301,54

–6.084,61

–4.867,68

–3.650,75

–2.433,82

–1.216,89

Borne

0,000377691

0,000215863

0,000295269

0,000151962

–32.711,62

–29.077,00

–25.442,38

–21.807,76

–18.173,14

–14.538,52

–10.903,90

–7.269,28

–3.634,66

Borsele

0,000520736

0,000168811

0,000718056

0,000212291

11.817,42

10.504,37

9.191,32

7.878,27

6.565,22

5.252,17

3.939,12

2.626,07

1.313,02

Boskoop

0,000293123

0,000292889

0,000263590

0,000268543

–29.901,66

–26.579,25

–23.256,84

–19.934,43

–16.612,02

–13.289,61

–9.967,20

–6.644,79

–3.322,38

Boxmeer

0,000368554

0,000307770

0,000271151

0,000152211

–62.261,49

–55.343,55

–48.425,61

–41.507,67

–34.589,73

–27.671,79

–20.753,85

–13.835,91

–6.917,97

Boxtel

0,000510863

0,000763049

0,000397995

0,000444931

–77.352,41

–68.757,70

–60.162,99

–51.568,28

–42.973,57

–34.378,86

–25.784,15

–17.189,44

–8.594,73

Breda

0,006599048

0,009218203

0,006558231

0,008410952

332.635,48

295.675,98

258.716,48

221.756,98

184.797,48

147.837,98

110.878,48

73.918,98

36.959,48

Breukelen

0,000250239

0,000330068

0,000162547

0,000197084

–33.504,78

–29.782,03

–26.059,28

–22.336,53

–18.613,78

–14.891,03

–11.168,28

–7.445,53

–3.722,78

Brielle

0,000468231

0,000225691

0,000411502

0,000167833

–26.515,94

–23.569,72

–20.623,50

–17.677,28

–14.731,06

–11.784,84

–8.838,62

–5.892,40

–2.946,18

Bronckhorst

0,001088396

0,000290373

0,000705402

0,000168150

–28.879,72

–25.670,86

–22.462,00

–19.253,14

–16.044,28

–12.835,42

–9.626,56

–6.417,70

–3.208,84

Brummen

0,000444020

0,000172267

0,000351825

0,000109230

–23.742,85

–21.104,76

–18.466,67

–15.828,58

–13.190,49

–10.552,40

–7.914,31

–5.276,22

–2.638,13

Brunssum

0,001214329

0,002011624

0,001248460

0,001926606

–81.554,00

–72.492,44

–63.430,88

–54.369,32

–45.307,76

–36.246,20

–27.184,64

–18.123,08

–9.061,52

Bunnik

0,000095967

0,000110630

0,000054999

0,000052866

–34.500,90

–30.667,47

–26.834,04

–23.000,61

–19.167,18

–15.333,75

–11.500,32

–7.666,89

–3.833,46

Bunschoten

0,000149119

0,000116565

0,000094185

0,000052234

–37.040,98

–32.925,32

–28.809,66

–24.694,00

–20.578,34

–16.462,68

–12.347,02

–8.231,36

–4.115,70

Buren

0,000615183

0,000145635

0,000403186

0,000084725

12.367,02

10.992,91

9.618,80

8.244,69

6.870,58

5.496,47

4.122,36

2.748,25

1.374,14

Bussum

0,002348484

0,001423593

0,001806496

0,001170209

–70.921,37

–63.041,22

–55.161,07

–47.280,92

–39.400,77

–31.520,62

–23.640,47

–15.760,32

–7.880,17

Capelle aan den IJssel

0,000263361

0,004810319

0,000261582

0,003326522

–331.576,77

–294.734,91

–257.893,05

–221.051,19

–184.209,33

–147.367,47

–110.525,61

–73.683,75

–36.841,89

Castricum

0,000483417

0,000494006

0,000320514

0,000263612

–93.162,41

–82.811,03

–72.459,65

–62.108,27

–51.756,89

–41.405,51

–31.054,13

–20.702,75

–10.351,37

Coevorden

0,000756535

0,000533347

0,000891701

0,000443245

–49.480,46

–43.982,63

–38.484,80

–32.986,97

–27.489,14

–21.991,31

–16.493,48

–10.995,65

–5.497,82

Cranendonck

0,000226166

0,000190862

0,000163739

0,000102117

–43.939,04

–39.056,92

–34.174,80

–29.292,68

–24.410,56

–19.528,44

–14.646,32

–9.764,20

–4.882,08

Cromstrijen

0,000205646

0,000113289

0,000188466

0,000077621

–21.798,61

–19.376,54

–16.954,47

–14.532,40

–12.110,33

–9.688,26

–7.266,19

–4.844,12

–2.422,05

Cuijk

0,000231729

0,000392456

0,000182106

0,000216950

–63.843,10

–56.749,42

–49.655,74

–42.562,06

–35.468,38

–28.374,70

–21.281,02

–14.187,34

–7.093,66

Culemborg

0,000548007

0,000581118

0,000436704

0,000377936

–45.618,86

–40.550,10

–35.481,34

–30.412,58

–25.343,82

–20.275,06

–15.206,30

–10.137,54

–5.068,78

Dalfsen

0,000380632

0,000176770

0,000315828

0,000120154

–23.313,32

–20.722,95

–18.132,58

–15.542,21

–12.951,84

–10.361,47

–7.771,10

–5.180,73

–2.590,36

Dantumadeel

0,000583808

0,000179529

0,000585343

0,000164550

15.796,53

14.041,36

12.286,19

10.531,02

8.775,85

7.020,68

5.265,51

3.510,34

1.755,17

De Bilt

0,001004880

0,001325177

0,000726871

0,000957075

–129.579,78

–115.182,03

–100.784,28

–86.386,53

–71.988,78

–57.591,03

–43.193,28

–28.795,53

–14.397,78

De Marne

0,000614845

0,000128335

0,000851543

0,000158399

32.792,83

29.149,18

25.505,53

21.861,88

18.218,23

14.574,58

10.930,93

7.287,28

3.643,63

De Ronde Venen

0,000276134

0,000317969

0,000168239

0,000164637

–82.411,33

–73.254,52

–64.097,71

–54.940,90

–45.784,09

–36.627,28

–27.470,47

–18.313,66

–9.156,85

De Wolden

0,000611956

0,000148009

0,000633144

0,000136677

–11.122,63

–9.886,78

–8.650,93

–7.415,08

–6.179,23

–4.943,38

–3.707,53

–2.471,68

–1.235,83

Delft

0,007505833

0,010480566

0,007173211

0,009763441

75.230,78

66.871,80

58.512,82

50.153,84

41.794,86

33.435,88

25.076,90

16.717,92

8.358,94

Delfzijl

0,000890097

0,001558966

0,001304692

0,001668764

–43.708,13

–38.851,67

–33.995,21

–29.138,75

–24.282,29

–19.425,83

–14.569,37

–9.712,91

–4.856,45

Den Helder

0,002076513

0,002993622

0,001736908

0,002708303

–61.724,69

–54.866,39

–48.008,09

–41.149,79

–34.291,49

–27.433,19

–20.574,89

–13.716,59

–6.858,29

Deurne

0,000344845

0,000294278

0,000258301

0,000164235

–71.508,96

–63.563,52

–55.618,08

–47.672,64

–39.727,20

–31.781,76

–23.836,32

–15.890,88

–7.945,44

Deventer

0,005115288

0,006058520

0,005741226

0,006864012

409.343,55

363.860,94

318.378,33

272.895,72

227.413,11

181.930,50

136.447,89

90.965,28

45.482,67

Diemen

0,000153592

0,001090988

0,000118931

0,000635214

–109.559,91

–97.386,59

–85.213,27

–73.039,95

–60.866,63

–48.693,31

–36.519,99

–24.346,67

–12.173,35

Dinkelland

0,000379029

0,000200777

0,000276464

0,000135610

–31.808,19

–28.273,95

–24.739,71

–21.205,47

–17.671,23

–14.136,99

–10.602,75

–7.068,51

–3.534,27

Dirksland

0,000222671

0,000083231

0,000182864

0,000056275

–10.335,10

–9.186,76

–8.038,42

–6.890,08

–5.741,74

–4.593,40

–3.445,06

–2.296,72

–1.148,38

Doesburg

0,000434898

0,000255800

0,000307848

0,000180264

–3.006,64

–2.672,57

–2.338,50

–2.004,43

–1.670,36

–1.336,29

–1.002,22

–668,15

–334,08

Doetinchem

0,000916839

0,001606488

0,000747051

0,001098803

–84.076,07

–74.734,28

–65.392,49

–56.050,70

–46.708,91

–37.367,12

–28.025,33

–18.683,54

–9.341,75

Dongen

0,000358923

0,000370923

0,000292134

0,000231695

–56.161,23

–49.921,09

–43.680,95

–37.440,81

–31.200,67

–24.960,53

–18.720,39

–12.480,25

–6.240,11

Dongeradeel

0,001148030

0,000314003

0,001534693

0,000387146

161.527,12

143.579,66

125.632,20

107.684,74

89.737,28

71.789,82

53.842,36

35.894,90

17.947,44

Dordrecht

0,009001574

0,010556368

0,011176351

0,012927908

573.623,50

509.887,56

446.151,62

382.415,68

318.679,74

254.943,80

191.207,86

127.471,92

63.735,98

Drechterland

0,000288079

0,000104557

0,000204759

0,000063563

–23.549,67

–20.933,04

–18.316,41

–15.699,78

–13.083,15

–10.466,52

–7.849,89

–5.233,26

–2.616,63

Drimmelen

0,000408830

0,000218303

0,000269621

0,000114524

–50.068,89

–44.505,68

–38.942,47

–33.379,26

–27.816,05

–22.252,84

–16.689,63

–11.126,42

–5.563,21

Dronten

0,000000000

0,000172695

 

0,000150518

–113.200,66

–100.622,81

–88.044,96

–75.467,11

–62.889,26

–50.311,41

–37.733,56

–25.155,71

–12.577,86

Druten

0,000251233

0,000186177

0,000167471

0,000084706

–29.338,81

–26.078,94

–22.819,07

–19.559,20

–16.299,33

–13.039,46

–9.779,59

–6.519,72

–3.259,85

Duiven

0,000085598

0,000084493

0,000066041

0,000048452

–61.958,98

–55.074,65

–48.190,32

–41.305,99

–34.421,66

–27.537,33

–20.653,00

–13.768,67

–6.884,34

Echt-Susteren

0,000679304

0,000513793

0,000693847

0,000397417

–52.386,05

–46.565,37

–40.744,69

–34.924,01

–29.103,33

–23.282,65

–17.461,97

–11.641,29

–5.820,61

Edam-Volendam

0,000564734

0,000306661

0,000342749

0,000144329

–45.582,27

–40.517,57

–35.452,87

–30.388,17

–25.323,47

–20.258,77

–15.194,07

–10.129,37

–5.064,67

Ede

0,001556560

0,002860971

0,001235710

0,002016096

–225.602,27

–200.535,35

–175.468,43

–150.401,51

–125.334,59

–100.267,67

–75.200,75

–50.133,83

–25.066,91

Eemnes

0,000073813

0,000049402

0,000046254

0,000021850

–21.217,26

–18.859,79

–16.502,32

–14.144,85

–11.787,38

–9.429,91

–7.072,44

–4.714,97

–2.357,50

Eemsmond

0,000940517

0,000203912

0,001381884

0,000255169

55.279,61

49.137,43

42.995,25

36.853,07

30.710,89

24.568,71

18.426,53

12.284,35

6.142,17

Eersel

0,000141841

0,000108882

0,000105327

0,000061372

–40.302,69

–35.824,61

–31.346,53

–26.868,45

–22.390,37

–17.912,29

–13.434,21

–8.956,13

–4.478,05

Eijsden

0,000268792

0,000118395

0,000276087

0,000097334

–6.829,44

–6.070,61

–5.311,78

–4.552,95

–3.794,12

–3.035,29

–2.276,46

–1.517,63

–758,80

Eindhoven

0,008707166

0,014599795

0,008461744

0,013425117

165.568,32

147.171,84

128.775,36

110.378,88

91.982,40

73.585,92

55.189,44

36.792,96

18.396,48

Elburg

0,000464339

0,000166424

0,000325694

0,000109505

–18.336,95

–16.299,51

–14.262,07

–12.224,63

–10.187,19

–8.149,75

–6.112,31

–4.074,87

–2.037,43

Emmen

0,002096991

0,002588972

0,003010269

0,002970845

–111.007,25

–98.673,11

–86.338,97

–74.004,83

–61.670,69

–49.336,55

–37.002,41

–24.668,27

–12.334,13

Enkhuizen

0,001269492

0,000473222

0,000992691

0,000311151

156.038,90

138.701,24

121.363,58

104.025,92

86.688,26

69.350,60

52.012,94

34.675,28

17.337,62

Enschede

0,007177879

0,011346425

0,009433194

0,014236811

725.799,63

645.155,23

564.510,83

483.866,43

403.222,03

322.577,63

241.933,23

161.288,83

80.644,43

Epe

0,000777207

0,000638943

0,000579924

0,000402605

–50.596,16

–44.974,36

–39.352,56

–33.730,76

–28.108,96

–22.487,16

–16.865,36

–11.243,56

–5.621,76

Ermelo

0,000376925

0,000324358

0,000286713

0,000197982

–76.724,28

–68.199,36

–59.674,44

–51.149,52

–42.624,60

–34.099,68

–25.574,76

–17.049,84

–8.524,92

Etten-Leur

0,000214914

0,000461741

0,000194708

0,000274903

–117.587,08

–104.521,85

–91.456,62

–78.391,39

–65.326,16

–52.260,93

–39.195,70

–26.130,47

–13.065,24

Ferwerderadiel

0,000415742

0,000072833

0,000501534

0,000072811

37.897,23

33.686,43

29.475,63

25.264,83

21.054,03

16.843,23

12.632,43

8.421,63

4.210,83

Franekeradeel

0,001197517

0,000363166

0,001491322

0,000363659

41.689,46

37.057,30

32.425,14

27.792,98

23.160,82

18.528,66

13.896,50

9.264,34

4.632,18

Gaasterlan-Sleat

0,000356231

0,000071148

0,000419971

0,000075072

22.139,39

19.679,46

17.219,53

14.759,60

12.299,67

9.839,74

7.379,81

4.919,88

2.459,95

Geertruidenberg

0,000412458

0,000275392

0,000336973

0,000174415

–39.755,85

–35.338,53

–30.921,21

–26.503,89

–22.086,57

–17.669,25

–13.251,93

–8.834,61

–4.417,29

Geldermalsen

0,000504284

0,000174809

0,000418416

0,000124368

–14.714,99

–13.079,99

–11.444,99

–9.809,99

–8.174,99

–6.539,99

–4.904,99

–3.269,99

–1.634,99

Geldrop-Mierlo

0,000398578

0,001208648

0,000321728

0,000679208

–123.094,58

–109.417,40

–95.740,22

–82.063,04

–68.385,86

–54.708,68

–41.031,50

–27.354,32

–13.677,14

Gemert-Bakel

0,000329755

0,000213622

0,000236831

0,000127300

–55.581,08

–49.405,40

–43.229,72

–37.054,04

–30.878,36

–24.702,68

–18.527,00

–12.351,32

–6.175,64

Gennep

0,000276460

0,000283978

0,000270068

0,000221987

–41.274,24

–36.688,21

–32.102,18

–27.516,15

–22.930,12

–18.344,09

–13.758,06

–9.172,03

–4.586,00

Giessenlanden

0,000215804

0,000121002

0,000176550

0,000083643

–16.072,70

–14.286,84

–12.500,98

–10.715,12

–8.929,26

–7.143,40

–5.357,54

–3.571,68

–1.785,82

Gilze en Rijen

0,000247364

0,000169638

0,000224585

0,000120732

–51.396,38

–45.685,67

–39.974,96

–34.264,25

–28.553,54

–22.842,83

–17.132,12

–11.421,41

–5.710,70

Goedereede

0,000267884

0,000062116

0,000242240

0,000051969

–17.399,47

–15.466,20

–13.532,93

–11.599,66

–9.666,39

–7.733,12

–5.799,85

–3.866,58

–1.933,31

Goes

0,001268854

0,001377056

0,001837113

0,001958807

–35.282,91

–31.362,59

–27.442,27

–23.521,95

–19.601,63

–15.681,31

–11.760,99

–7.840,67

–3.920,35

Goirle

0,000158755

0,000201452

0,000127729

0,000106020

–57.455,78

–51.071,80

–44.687,82

–38.303,84

–31.919,86

–25.535,88

–19.151,90

–12.767,92

–6.383,94

Gorinchem

0,001380035

0,002883682

0,001102103

0,002194541

20.074,73

17.844,20

15.613,67

13.383,14

11.152,61

8.922,08

6.691,55

4.461,02

2.230,49

Gouda

0,003140851

0,003828510

0,002922872

0,003218399

28.857,10

25.650,76

22.444,42

19.238,08

16.031,74

12.825,40

9.619,06

6.412,72

3.206,38

Graafstroom

0,000166098

0,000045034

0,000158285

0,000033958

–8.111,99

–7.210,66

–6.309,33

–5.408,00

–4.506,67

–3.605,34

–2.704,01

–1.802,68

–901,35

Graft-De Rijp

0,000174618

0,000053225

0,000112208

0,000028080

–8.938,19

–7.945,06

–6.951,93

–5.958,80

–4.965,67

–3.972,54

–2.979,41

–1.986,28

–993,15

Grave

0,000255326

0,000146308

0,000170922

0,000087526

–26.869,76

–23.884,23

–20.898,70

–17.913,17

–14.927,64

–11.942,11

–8.956,58

–5.971,05

–2.985,52

Groenlo

0,000418249

0,000264017

0,000330657

0,000160669

–45.410,16

–40.364,58

–35.319,00

–30.273,42

–25.227,84

–20.182,26

–15.136,68

–10.091,10

–5.045,52

Groesbeek

0,000268858

0,000223320

0,000161607

0,000141842

–46.413,06

–41.256,05

–36.099,04

–30.942,03

–25.785,02

–20.628,01

–15.471,00

–10.313,99

–5.156,98

Groningen

0,028686768

0,035770207

0,041338768

0,050343361

1.909.223,58

1.697.087,63

1.484.951,68

1.272.815,73

1.060.679,78

848.543,83

636.407,88

424.271,93

212.135,98

Grootegast

0,000388641

0,000080545

0,000453585

0,000086314

29.319,63

26.061,89

22.804,15

19.546,41

16.288,67

13.030,93

9.773,19

6.515,45

3.257,71

Gulpen-Wittem

0,000390013

0,000163280

0,000469363

0,000147338

–6.477,35

–5.757,64

–5.037,93

–4.318,22

–3.598,51

–2.878,80

–2.159,09

–1.439,38

–719,67

Haaksbergen

0,000366447

0,000293024

0,000292665

0,000202862

–45.722,49

–40.642,21

–35.561,93

–30.481,65

–25.401,37

–20.321,09

–15.240,81

–10.160,53

–5.080,25

Haaren

0,000174819

0,000069566

0,000145705

0,000047723

–24.911,40

–22.143,47

–19.375,54

–16.607,61

–13.839,68

–11.071,75

–8.303,82

–5.535,89

–2.767,96

Haarlem

0,023005063

0,014998526

0,023812794

0,015104181

2.265.204,59

2.013.515,19

1.761.825,79

1.510.136,39

1.258.446,99

1.006.757,59

755.068,19

503.378,79

251.689,39

Haarlemmerliede Spaarnw

0,000129549

0,000122700

0,000069435

0,000053796

–10.744,03

–9.550,25

–8.356,47

–7.162,69

–5.968,91

–4.775,13

–3.581,35

–2.387,57

–1.193,79

Haarlemmermeer

0,001076192

0,001444110

0,000770837

0,000808033

–315.479,22

–280.425,97

–245.372,72

–210.319,47

–175.266,22

–140.212,97

–105.159,72

–70.106,47

–35.053,22

Haelen

0,000100782

0,000071866

0,000139759

0,000078735

–22.455,72

–19.960,64

–17.465,56

–14.970,48

–12.475,40

–9.980,32

–7.485,24

–4.990,16

–2.495,08

Halderberge

0,000429489

0,000266544

0,000322675

0,000175521

–57.695,42

–51.284,82

–44.874,22

–38.463,62

–32.053,02

–25.642,42

–19.231,82

–12.821,22

–6.410,62

Hardenberg

0,001124236

0,000635677

0,000921548

0,000455423

–23.794,13

–21.150,34

–18.506,55

–15.862,76

–13.218,97

–10.575,18

–7.931,39

–5.287,60

–2.643,81

Harderwijk

0,000552017

0,000872895

0,000480202

0,000633772

–83.611,61

–74.321,43

–65.031,25

–55.741,07

–46.450,89

–37.160,71

–27.870,53

–18.580,35

–9.290,17

Hardinxveld-Giessendam

0,000387904

0,000399813

0,000334417

0,000253303

–17.561,63

–15.610,34

–13.659,05

–11.707,76

–9.756,47

–7.805,18

–5.853,89

–3.902,60

–1.951,31

Haren

0,000454465

0,000324304

0,000717809

0,000492586

–43.244,23

–38.439,32

–33.634,41

–28.829,50

–24.024,59

–19.219,68

–14.414,77

–9.609,86

–4.804,95

Harenkarspel

0,000245759

0,000078010

0,000161704

0,000039831

–25.708,82

–22.852,28

–19.995,74

–17.139,20

–14.282,66

–11.426,12

–8.569,58

–5.713,04

–2.856,50

Harlingen

0,000949533

0,000434000

0,001483418

0,000675876

134.176,45

119.267,96

104.359,47

89.450,98

74.542,49

59.634,00

44.725,51

29.817,02

14.908,53

Hattem

0,000324527

0,000148656

0,000263913

0,000133751

–12.507,62

–11.117,88

–9.728,14

–8.338,40

–6.948,66

–5.558,92

–4.169,18

–2.779,44

–1.389,70

Heel

0,000189654

0,000084118

0,000131501

0,000047245

–11.982,52

–10.651,13

–9.319,74

–7.988,35

–6.656,96

–5.325,57

–3.994,18

–2.662,79

–1.331,40

Heemskerk

0,000152141

0,001771436

0,000119516

0,001226622

–152.607,05

–135.650,71

–118.694,37

–101.738,03

–84.781,69

–67.825,35

–50.869,01

–33.912,67

–16.956,33

Heemstede

0,001196070

0,000600388

0,000896855

0,000381284

–61.385,95

–54.565,29

–47.744,63

–40.923,97

–34.103,31

–27.282,65

–20.461,99

–13.641,33

–6.820,67

Heerde

0,000443437

0,000170430

0,000334128

0,000118665

–11.636,95

–10.343,96

–9.050,97

–7.757,98

–6.464,99

–5.172,00

–3.879,01

–2.586,02

–1.293,03

Heerenveen

0,001453483

0,001460867

0,001743566

0,001443976

26.696,98

23.730,65

20.764,32

17.797,99

14.831,66

11.865,33

8.899,00

5.932,67

2.966,34

Heerhugowaard

0,000200127

0,000408130

0,000165842

0,000212894

–138.617,09

–123.215,19

–107.813,29

–92.411,39

–77.009,49

–61.607,59

–46.205,69

–30.803,79

–15.401,89

Heerlen

0,004141871

0,008882365

0,006306707

0,012049692

–43.125,89

–38.334,12

–33.542,35

–28.750,58

–23.958,81

–19.167,04

–14.375,27

–9.583,50

–4.791,73

Heeze-Leende

0,000149865

0,000092838

0,000112781

0,000057945

–35.625,17

–31.666,82

–27.708,47

–23.750,12

–19.791,77

–15.833,42

–11.875,07

–7.916,72

–3.958,37

Heiloo

0,000402575

0,000317721

0,000284105

0,000170598

–56.463,09

–50.189,41

–43.915,73

–37.642,05

–31.368,37

–25.094,69

–18.821,01

–12.547,33

–6.273,65

Helden

0,000213626

0,000198902

0,000204180

0,000144932

–37.896,53

–33.685,80

–29.475,07

–25.264,34

–21.053,61

–16.842,88

–12.632,15

–8.421,42

–4.210,69

Hellendoorn

0,000738330

0,000323042

0,000580486

0,000241745

–33.600,68

–29.867,27

–26.133,86

–22.400,45

–18.667,04

–14.933,63

–11.200,22

–7.466,81

–3.733,40

Hellevoetsluis

0,000322276

0,000791429

0,000269594

0,000412027

–135.212,97

–120.189,31

–105.165,65

–90.141,99

–75.118,33

–60.094,67

–45.071,01

–30.047,35

–15.023,69

Helmond

0,001713806

0,002752028

0,001820602

0,002604543

–198.836,15

–176.743,24

–154.650,33

–132.557,42

–110.464,51

–88.371,60

–66.278,69

–44.185,78

–22.092,87

Hendrik-Ido-Ambacht

0,000111527

0,000359479

0,000099487

0,000299047

–59.746,38

–53.107,89

–46.469,40

–39.830,91

–33.192,42

–26.553,93

–19.915,44

–13.276,95

–6.638,46

Hengelo O

0,003051956

0,004787659

0,004248978

0,006586474

87.879,49

78.115,10

68.350,71

58.586,32

48.821,93

39.057,54

29.293,15

19.528,76

9.764,37

Het Bildt

0,000557557

0,000095682

0,000608895

0,000093933

26.902,11

23.912,99

20.923,87

17.934,75

14.945,63

11.956,51

8.967,39

5.978,27

2.989,15

Heumen

0,000099983

0,000067671

0,000091043

0,000046298

–34.509,62

–30.675,22

–26.840,82

–23.006,42

–19.172,02

–15.337,62

–11.503,22

–7.668,82

–3.834,42

Heusden

0,000532254

0,000324088

0,000364369

0,000191174

–83.187,19

–73.944,17

–64.701,15

–55.458,13

–46.215,11

–36.972,09

–27.729,07

–18.486,05

–9.243,03

Heythuysen

0,000128272

0,000091149

0,000117543

0,000058264

–24.601,94

–21.868,39

–19.134,84

–16.401,29

–13.667,74

–10.934,19

–8.200,64

–5.467,09

–2.733,54

Hillegom

0,000536146

0,000514584

0,000474611

0,000373552

–43.869,82

–38.995,40

–34.120,98

–29.246,56

–24.372,14

–19.497,72

–14.623,30

–9.748,88

–4.874,46

Hilvarenbeek

0,000202643

0,000083115

0,000130067

0,000041847

–28.409,55

–25.252,93

–22.096,31

–18.939,69

–15.783,07

–12.626,45

–9.469,83

–6.313,21

–3.156,59

Hilversum

0,007521169

0,005752125

0,005506964

0,004559001

256.702,71

228.180,19

199.657,67

171.135,15

142.612,63

114.090,11

85.567,59

57.045,07

28.522,55

Hof van Twente

0,000819544

0,000406861

0,000660538

0,000287310

–33.832,79

–30.073,59

–26.314,39

–22.555,19

–18.795,99

–15.036,79

–11.277,59

–7.518,39

–3.759,19

Hoogeveen

0,000807805

0,001955698

0,000880450

0,001593957

–121.083,51

–107.629,79

–94.176,07

–80.722,35

–67.268,63

–53.814,91

–40.361,19

–26.907,47

–13.453,75

Hoogezand-Sappemeer

0,001292125

0,002202534

0,001993361

0,002699312

–39.709,37

–35.297,22

–30.885,07

–26.472,92

–22.060,77

–17.648,62

–13.236,47

–8.824,32

–4.412,17

Hoorn

0,001587282

0,001677802

0,001160333

0,000981238

–163.126,12

–145.001,00

–126.875,88

–108.750,76

–90.625,64

–72.500,52

–54.375,40

–36.250,28

–18.125,16

Horst aan de Maas

0,000349898

0,000296358

0,000345068

0,000228792

–56.886,48

–50.565,76

–44.245,04

–37.924,32

–31.603,60

–25.282,88

–18.962,16

–12.641,44

–6.320,72

Houten

0,000109628

0,000064509

0,000090773

0,000034611

–96.149,14

–85.465,90

–74.782,66

–64.099,42

–53.416,18

–42.732,94

–32.049,70

–21.366,46

–10.683,22

Huizen

0,000557342

0,000391766

0,000421765

0,000257302

–128.858,51

–114.540,90

–100.223,29

–85.905,68

–71.588,07

–57.270,46

–42.952,85

–28.635,24

–14.317,63

Hulst

0,000961231

0,000266164

0,001359587

0,000355184

4.630,59

4.116,08

3.601,57

3.087,06

2.572,55

2.058,04

1.543,53

1.029,02

514,51

Hunsel

0,000065268

0,000034475

0,000078956

0,000026050

–10.956,00

–9.738,67

–8.521,34

–7.304,01

–6.086,68

–4.869,35

–3.652,02

–2.434,69

–1.217,36

IJsselstein

0,000253862

0,000886433

0,000161057

0,000435867

–104.383,67

–92.785,48

–81.187,29

–69.589,10

–57.990,91

–46.392,72

–34.794,53

–23.196,34

–11.598,15

Jacobswoude

0,000098985

0,000059204

0,000094628

0,000043069

–18.713,96

–16.634,63

–14.555,30

–12.475,97

–10.396,64

–8.317,31

–6.237,98

–4.158,65

–2.079,32

Kampen

0,002621332

0,002304990

0,002252818

0,002032258

241.028,82

214.247,84

187.466,86

160.685,88

133.904,90

107.123,92

80.342,94

53.561,96

26.780,98

Kapelle

0,000250995

0,000092339

0,000342972

0,000106280

–1.918,24

–1.705,10

–1.491,96

–1.278,82

–1.065,68

–852,54

–639,40

–426,26

–213,12

Katwijk

0,000925986

0,002382774

0,000851442

0,001977394

–166.834,08

–148.296,96

–129.759,84

–111.222,72

–92.685,60

–74.148,48

–55.611,36

–37.074,24

–18.537,12

Kerkrade

0,002107188

0,003984932

0,002477805

0,004111058

–82.050,07

–72.933,40

–63.816,73

–54.700,06

–45.583,39

–36.466,72

–27.350,05

–18.233,38

–9.116,71

Kessel

0,000053168

0,000028977

0,000053628

0,000022025

–8.826,61

–7.845,88

–6.865,15

–5.884,42

–4.903,69

–3.922,96

–2.942,23

–1.961,50

–980,77

Kollumerland en Nwkruisl

0,000427846

0,000131744

0,000470262

0,000127376

18.497,24

16.441,99

14.386,74

12.331,49

10.276,24

8.220,99

6.165,74

4.110,49

2.055,24

Korendijk

0,000184993

0,000068392

0,000156258

0,000048886

–20.693,68

–18.394,38

–16.095,08

–13.795,78

–11.496,48

–9.197,18

–6.897,88

–4.598,58

–2.299,28

Krimpen aan den IJssel

0,000227766

0,000740867

0,000218853

0,000652998

–99.010,16

–88.009,03

–77.007,90

–66.006,77

–55.005,64

–44.004,51

–33.003,38

–22.002,25

–11.001,12

Laarbeek

0,000247972

0,000160767

0,000184985

0,000085704

–38.545,24

–34.262,44

–29.979,64

–25.696,84

–21.414,04

–17.131,24

–12.848,44

–8.565,64

–4.282,84

Landerd

0,000193877

0,000113643

0,000131944

0,000057550

–28.971,10

–25.752,09

–22.533,08

–19.314,07

–16.095,06

–12.876,05

–9.657,04

–6.438,03

–3.219,02

Landgraaf

0,001007934

0,001529836

0,001092608

0,001492878

–109.313,03

–97.167,14

–85.021,25

–72.875,36

–60.729,47

–48.583,58

–36.437,69

–24.291,80

–12.145,91

Landsmeer

0,000123667

0,000108233

0,000085311

0,000080403

–25.626,12

–22.778,77

–19.931,42

–17.084,07

–14.236,72

–11.389,37

–8.542,02

–5.694,67

–2.847,32

Langedijk

0,000356904

0,000201751

0,000278032

0,000100105

–35.695,72

–31.729,53

–27.763,34

–23.797,15

–19.830,96

–15.864,77

–11.898,58

–7.932,39

–3.966,20

Laren

0,000463074

0,000146017

0,000326500

0,000098484

–29.930,83

–26.605,18

–23.279,53

–19.953,88

–16.628,23

–13.302,58

–9.976,93

–6.651,28

–3.325,63

Leek

0,000366781

0,000218418

0,000566806

0,000224328

–15.194,85

–13.506,53

–11.818,21

–10.129,89

–8.441,57

–6.753,25

–5.064,93

–3.376,61

–1.688,29

Leerdam

0,000600650

0,000494028

0,000519901

0,000414999

–40.171,53

–35.708,03

–31.244,53

–26.781,03

–22.317,53

–17.854,03

–13.390,53

–8.927,03

–4.463,53

Leeuwarden

0,008366850

0,010722717

0,012962183

0,016096019

415.461,61

369.299,21

323.136,81

276.974,41

230.812,01

184.649,61

138.487,21

92.324,81

46.162,41

Leeuwarderadeel

0,000153597

0,000047674

0,000221775

0,000056712

–5.652,85

–5.024,76

–4.396,67

–3.768,58

–3.140,49

–2.512,40

–1.884,31

–1.256,22

–628,13

Leiden

0,011687521

0,012293238

0,012964207

0,012078634

855.351,81

760.312,72

665.273,63

570.234,54

475.195,45

380.156,36

285.117,27

190.078,18

95.039,09

Leiderdorp

0,000154640

0,000947886

0,000158478

0,000784150

–104.383,65

–92.785,47

–81.187,29

–69.589,11

–57.990,93

–46.392,75

–34.794,57

–23.196,39

–11.598,21

Leidschendam-Voorburg

0,003813848

0,005556818

0,003529089

0,006155356

–345.560,51

–307.164,90

–268.769,29

–230.373,68

–191.978,07

–153.582,46

–115.186,85

–76.791,24

–38.395,63

Lelystad

0,000000000

0,001004093

 

0,000567474

–262.074,03

–232.954,69

–203.835,35

–174.716,01

–145.596,67

–116.477,33

–87.357,99

–58.238,65

–29.119,31

Lemsterland

0,000273195

0,000172522

0,000333009

0,000162161

–13.345,98

–11.863,09

–10.380,20

–8.897,31

–7.414,42

–5.931,53

–4.448,64

–2.965,75

–1.482,86

Leusden

0,000118289

0,000167742

0,000079666

0,000074611

–80.780,39

–71.804,79

–62.829,19

–53.853,59

–44.877,99

–35.902,39

–26.926,79

–17.951,19

–8.975,59

Liemeer

0,000081785

0,000051276

0,000048941

0,000028315

–16.644,03

–14.794,69

–12.945,35

–11.096,01

–9.246,67

–7.397,33

–5.547,99

–3.698,65

–1.849,31

Liesveld

0,000169341

0,000055816

0,000163239

0,000034895

–5.226,27

–4.645,57

–4.064,87

–3.484,17

–2.903,47

–2.322,77

–1.742,07

–1.161,37

–580,67

Lingewaal

0,000197026

0,000090589

0,000152038

0,000050542

–804,47

–715,08

–625,69

–536,30

–446,91

–357,52

–268,13

–178,74

–89,35

Lingewaard

0,000383188

0,000380400

0,000298219

0,000274497

–91.517,24

–81.348,66

–71.180,08

–61.011,50

–50.842,92

–40.674,34

–30.505,76

–20.337,18

–10.168,60

Lisse

0,000366168

0,000548945

0,000304971

0,000415990

–53.617,66

–47.660,14

–41.702,62

–35.745,10

–29.787,58

–23.830,06

–17.872,54

–11.915,02

–5.957,50

Lith

0,000096925

0,000038606

0,000056194

0,000018962

–11.548,76

–10.265,56

–8.982,36

–7.699,16

–6.415,96

–5.132,76

–3.849,56

–2.566,36

–1.283,16

Littenseradiel

0,000447329

0,000057155

0,000535558

0,000059387

45.602,15

40.535,24

35.468,33

30.401,42

25.334,51

20.267,60

15.200,69

10.133,78

5.066,87

Lochem

0,000932188

0,000292190

0,000642681

0,000194563

–38.117,48

–33.882,21

–29.646,94

–25.411,67

–21.176,40

–16.941,13

–12.705,86

–8.470,59

–4.235,32

Loenen

0,000266768

0,000061294

0,000170113

0,000032242

–15.252,67

–13.557,93

–11.863,19

–10.168,45

–8.473,71

–6.778,97

–5.084,23

–3.389,49

–1.694,75

Loon op Zand

0,000305006

0,000227274

0,000248037

0,000141224

–48.172,53

–42.820,03

–37.467,53

–32.115,03

–26.762,53

–21.410,03

–16.057,53

–10.705,03

–5.352,53

Lopik

0,000198240

0,000069816

0,000118551

0,000031102

–12.330,39

–10.960,35

–9.590,31

–8.220,27

–6.850,23

–5.480,19

–4.110,15

–2.740,11

–1.370,07

Loppersum

0,000591812

0,000089597

0,000929260

0,000116741

49.218,68

43.749,94

38.281,20

32.812,46

27.343,72

21.874,98

16.406,24

10.937,50

5.468,76

Losser

0,000408329

0,000282196

0,000302053

0,000188751

–27.895,61

–24.796,10

–21.696,59

–18.597,08

–15.497,57

–12.398,06

–9.298,55

–6.199,04

–3.099,53

Maarssen

0,000442361

0,000835693

0,000263730

0,000415990

–119.438,10

–106.167,20

–92.896,30

–79.625,40

–66.354,50

–53.083,60

–39.812,70

–26.541,80

–13.270,90

Maasbracht

0,000229047

0,000132312

0,000228000

0,000119869

–23.016,36

–20.458,99

–17.901,62

–15.344,25

–12.786,88

–10.229,51

–7.672,14

–5.114,77

–2.557,40

Maasbree

0,000125221

0,000086935

0,000106921

0,000053796

–22.362,57

–19.877,84

–17.393,11

–14.908,38

–12.423,65

–9.938,92

–7.454,19

–4.969,46

–2.484,73

Maasdonk

0,000059089

0,000071032

0,000038440

0,000042382

–25.172,36

–22.375,43

–19.578,50

–16.781,57

–13.984,64

–11.187,71

–8.390,78

–5.593,85

–2.796,92

Maasdriel

0,000377401

0,000174576

0,000252643

0,000108964

–26.861,81

–23.877,16

–20.892,51

–17.907,86

–14.923,21

–11.938,56

–8.953,91

–5.969,26

–2.984,61

Maassluis

0,000557467

0,003005976

0,000503240

0,002356849

–151.225,91

–134.423,03

–117.620,15

–100.817,27

–84.014,39

–67.211,51

–50.408,63

–33.605,75

–16.802,87

Maastricht

0,007515842

0,009448715

0,007644187

0,009196071

507.534,80

451.142,04

394.749,28

338.356,52

281.963,76

225.571,00

169.178,24

112.785,48

56.392,72

Margraten

0,000312794

0,000105421

0,000302405

0,000086323

–17.440,45

–15.502,62

–13.564,79

–11.626,96

–9.689,13

–7.751,30

–5.813,47

–3.875,64

–1.937,81

Marum

0,000284478

0,000067580

0,000354878

0,000076406

19.803,62

17.603,22

15.402,82

13.202,42

11.002,02

8.801,62

6.601,22

4.400,82

2.200,42

Medemblik

0,000339822

0,000110106

0,000246498

0,000055878

–5.037,24

–4.477,55

–3.917,86

–3.358,17

–2.798,48

–2.238,79

–1.679,10

–1.119,41

–559,72

Meerlo-Wanssum

0,000082666

0,000042172

0,000076105

0,000031380

–12.830,50

–11.404,89

–9.979,28

–8.553,67

–7.128,06

–5.702,45

–4.276,84

–2.851,23

–1.425,62

Meerssen

0,000368645

0,000277754

0,000398566

0,000242732

–33.933,14

–30.162,79

–26.392,44

–22.622,09

–18.851,74

–15.081,39

–11.311,04

–7.540,69

–3.770,34

Meijel

0,000062825

0,000046841

0,000049715

0,000032252

–12.898,62

–11.465,44

–10.032,26

–8.599,08

–7.165,90

–5.732,72

–4.299,54

–2.866,36

–1.433,18

Menaldumadeel

0,000459790

0,000119838

0,000481739

0,000098333

22.934,64

20.386,35

17.838,06

15.289,77

12.741,48

10.193,19

7.644,90

5.096,61

2.548,32

Menterwolde

0,000428804

0,000128261

0,000530253

0,000135186

8.974,96

7.977,74

6.980,52

5.983,30

4.986,08

3.988,86

2.991,64

1.994,42

997,20

Meppel

0,000968862

0,001221310

0,001158100

0,001327168

–37.433,92

–33.274,60

–29.115,28

–24.955,96

–20.796,64

–16.637,32

–12.478,00

–8.318,68

–4.159,36

Middelburg

0,002852046

0,002182751

0,004096406

0,002354450

230.353,69

204.758,84

179.163,99

153.569,14

127.974,29

102.379,44

76.784,59

51.189,74

25.594,89

Middelharnis

0,000734264

0,000208028

0,000596586

0,000168768

–12.554,28

–11.159,36

–9.764,44

–8.369,52

–6.974,60

–5.579,68

–4.184,76

–2.789,84

–1.394,92

Midden Drenthe

0,000686081

0,000262776

0,000688075

0,000246032

–37.550,21

–33.377,96

–29.205,71

–25.033,46

–20.861,21

–16.688,96

–12.516,71

–8.344,46

–4.172,21

Midden-Delfland

0,000185954

0,000084885

0,000161558

0,000060285

–37.654,18

–33.470,38

–29.286,58

–25.102,78

–20.918,98

–16.735,18

–12.551,38

–8.367,58

–4.183,78

Mill en Sint Hubert

0,000188070

0,000084802

0,000120764

0,000046383

–15.784,15

–14.030,36

–12.276,57

–10.522,78

–8.768,99

–7.015,20

–5.261,41

–3.507,62

–1.753,83

Millingen aan de Rijn

0,000105257

0,000052036

0,000085394

0,000034689

–10.707,47

–9.517,75

–8.328,03

–7.138,31

–5.948,59

–4.758,87

–3.569,15

–2.379,43

–1.189,71

Moerdijk

0,000595086

0,000325555

0,000541582

0,000210595

–70.390,41

–62.569,25

–54.748,09

–46.926,93

–39.105,77

–31.284,61

–23.463,45

–15.642,29

–7.821,13

Montferland

0,000624733

0,000406209

0,000464622

0,000238165

–38.352,86

–34.091,43

–29.830,00

–25.568,57

–21.307,14

–17.045,71

–12.784,28

–8.522,85

–4.261,42

Montfoort U

0,000145921

0,000073528

0,000100514

0,000034027

–22.572,01

–20.064,01

–17.556,01

–15.048,01

–12.540,01

–10.032,01

–7.524,01

–5.016,01

–2.508,01

Mook en Middelaar

0,000033284

0,000064948

0,000039062

0,000055159

–21.520,66

–19.129,48

–16.738,30

–14.347,12

–11.955,94

–9.564,76

–7.173,58

–4.782,40

–2.391,22

Moordrecht

0,000077826

0,000113389

0,000060923

0,000080866

–18.622,34

–16.553,19

–14.484,04

–12.414,89

–10.345,74

–8.276,59

–6.207,44

–4.138,29

–2.069,14

Muiden

0,000169983

0,000063264

0,000128776

0,000039641

–12.704,34

–11.292,75

–9.881,16

–8.469,57

–7.057,98

–5.646,39

–4.234,80

–2.823,21

–1.411,62

Naarden

0,000558920

0,000249926

0,000467507

0,000191799

–30.971,52

–27.530,24

–24.088,96

–20.647,68

–17.206,40

–13.765,12

–10.323,84

–6.882,56

–3.441,28

Neder-Betuwe

0,000255079

0,000145576

0,000182112

0,000087499

–16.829,94

–14.959,95

–13.089,96

–11.219,97

–9.349,98

–7.479,99

–5.610,00

–3.740,01

–1.870,02

Nederlek

0,000311805

0,000313692

0,000287403

0,000249137

–24.940,88

–22.169,67

–19.398,46

–16.627,25

–13.856,04

–11.084,83

–8.313,62

–5.542,41

–2.771,20

Nederweert

0,000164321

0,000105708

0,000164000

0,000086070

–28.774,66

–25.577,48

–22.380,30

–19.183,12

–15.985,94

–12.788,76

–9.591,58

–6.394,40

–3.197,22

Neerijnen

0,000297157

0,000073208

0,000191257

0,000043619

1.535,33

1.364,74

1.194,15

1.023,56

852,97

682,38

511,79

341,20

170,61

Niedorp

0,000310340

0,000080980

0,000190254

0,000043421

–3.848,85

–3.421,20

–2.993,55

–2.565,90

–2.138,25

–1.710,60

–1.282,95

–855,30

–427,65

Nieuwegein

0,000284174

0,001764315

0,000181680

0,000667417

–238.629,72

–212.115,31

–185.600,90

–159.086,49

–132.572,08

–106.057,67

–79.543,26

–53.028,85

–26.514,44

Nieuwerkerk a/d IJssel

0,000096444

0,000365411

0,000086497

0,000285962

–61.508,71

–54.674,41

–47.840,11

–41.005,81

–34.171,51

–27.337,21

–20.502,91

–13.668,61

–6.834,31

Nieuwkoop

0,000065976

0,000068593

0,000057217

0,000053635

–24.056,43

–21.383,49

–18.710,55

–16.037,61

–13.364,67

–10.691,73

–8.018,79

–5.345,85

–2.672,91

Nieuw-Lekkerland

0,000126062

0,000058116

0,000113074

0,000047807

–10.549,17

–9.377,04

–8.204,91

–7.032,78

–5.860,65

–4.688,52

–3.516,39

–2.344,26

–1.172,13

Nijefurd

0,000678711

0,000156905

0,000717376

0,000139980

49.133,53

43.674,25

38.214,97

32.755,69

27.296,41

21.837,13

16.377,85

10.918,57

5.459,29

Nijkerk

0,000479102

0,000471467

0,000365441

0,000286249

–62.649,98

–55.688,87

–48.727,76

–41.766,65

–34.805,54

–27.844,43

–20.883,32

–13.922,21

–6.961,10

Nijmegen

0,012299795

0,016020855

0,012198539

0,014788256

802.228,34

713.091,86

623.955,38

534.818,90

445.682,42

356.545,94

267.409,46

178.272,98

89.136,50

Noord-Beveland

0,000367341

0,000080769

0,000534575

0,000100682

–2.672,21

–2.375,30

–2.078,39

–1.781,48

–1.484,57

–1.187,66

–890,75

–593,84

–296,93

Noordenveld

0,000457400

0,000293967

0,000572593

0,000281422

–67.882,55

–60.340,04

–52.797,53

–45.255,02

–37.712,51

–30.170,00

–22.627,49

–15.084,98

–7.542,47

Noorder-Koggenland

0,000248222

0,000070787

0,000168746

0,000038142

–7.331,96

–6.517,30

–5.702,64

–4.887,98

–4.073,32

–3.258,66

–2.444,00

–1.629,34

–814,68

Noordoostpolder

0,000019614

0,000639142

0,000025948

0,000722147

–152.211,40

–135.299,02

–118.386,64

–101.474,26

–84.561,88

–67.649,50

–50.737,12

–33.824,74

–16.912,36

Noordwijk

0,000675557

0,000915782

0,000516286

0,000598361

–83.343,83

–74.083,40

–64.822,97

–55.562,54

–46.302,11

–37.041,68

–27.781,25

–18.520,82

–9.260,39

Noordwijkerhout

0,000241099

0,000250162

0,000217532

0,000169621

–37.530,36

–33.360,32

–29.190,28

–25.020,24

–20.850,20

–16.680,16

–12.510,12

–8.340,08

–4.170,04

Nuenen c.a.

0,000112308

0,000138281

0,000091954

0,000073666

–58.769,43

–52.239,49

–45.709,55

–39.179,61

–32.649,67

–26.119,73

–19.589,79

–13.059,85

–6.529,91

Nunspeet

0,000360536

0,000291591

0,000246728

0,000177299

–48.474,43

–43.088,38

–37.702,33

–32.316,28

–26.930,23

–21.544,18

–16.158,13

–10.772,08

–5.386,03

Nuth

0,000431398

0,000248794

0,000382561

0,000226704

–24.387,46

–21.677,74

–18.968,02

–16.258,30

–13.548,58

–10.838,86

–8.129,14

–5.419,42

–2.709,70

Obdam

0,000083996

0,000044771

0,000050272

0,000018678

–10.935,09

–9.720,08

–8.505,07

–7.290,06

–6.075,05

–4.860,04

–3.645,03

–2.430,02

–1.215,01

Oegstgeest

0,000312872

0,000421143

0,000317577

0,000403689

–71.993,47

–63.994,20

–55.994,93

–47.995,66

–39.996,39

–31.997,12

–23.997,85

–15.998,58

–7.999,31

Oirschot

0,000266134

0,000098104

0,000199082

0,000059816

–32.129,17

–28.559,26

–24.989,35

–21.419,44

–17.849,53

–14.279,62

–10.709,71

–7.139,80

–3.569,89

Oisterwijk

0,000385723

0,000274803

0,000306884

0,000163513

–59.936,84

–53.277,19

–46.617,54

–39.957,89

–33.298,24

–26.638,59

–19.978,94

–13.319,29

–6.659,64

Oldebroek

0,000269732

0,000155515

0,000172006

0,000093402

–27.809,27

–24.719,35

–21.629,43

–18.539,51

–15.449,59

–12.359,67

–9.269,75

–6.179,83

–3.089,91

Oldenzaal

0,000557435

0,000818221

0,000612339

0,000663428

–78.898,36

–70.131,88

–61.365,40

–52.598,92

–43.832,44

–35.065,96

–26.299,48

–17.533,00

–8.766,52

Olst-Wijhe

0,000454088

0,000195325

0,000376834

0,000155109

–718,62

–638,77

–558,92

–479,07

–399,22

–319,37

–239,52

–159,67

–79,82

Ommen

0,000330145

0,000244378

0,000270033

0,000163167

–26.068,49

–23.171,99

–20.275,49

–17.378,99

–14.482,49

–11.585,99

–8.689,49

–5.792,99

–2.896,49

Onderbanken

0,000180404

0,000093884

0,000181170

0,000092818

–9.276,15

–8.245,47

–7.214,79

–6.184,11

–5.153,43

–4.122,75

–3.092,07

–2.061,39

–1.030,71

Oosterhout

0,000527587

0,001338945

0,000447686

0,000945164

–170.484,54

–151.541,81

–132.599,08

–113.656,35

–94.713,62

–75.770,89

–56.828,16

–37.885,43

–18.942,70

Oostflakkee

0,000256476

0,000127029

0,000214695

0,000096011

–15.919,10

–14.150,31

–12.381,52

–10.612,73

–8.843,94

–7.075,15

–5.306,36

–3.537,57

–1.768,78

Ooststellingwerf

0,000693471

0,000292282

0,000766013

0,000259308

–1.994,22

–1.772,64

–1.551,06

–1.329,48

–1.107,90

–886,32

–664,74

–443,16

–221,58

Oostzaan

0,000264317

0,000132076

0,000122403

0,000069071

–21.236,76

–18.877,12

–16.517,48

–14.157,84

–11.798,20

–9.438,56

–7.078,92

–4.719,28

–2.359,64

Opmeer

0,000163631

0,000091969

0,000120715

0,000041180

–12.071,52

–10.730,24

–9.388,96

–8.047,68

–6.706,40

–5.365,12

–4.023,84

–2.682,56

–1.341,28

Opsterland

0,000834080

0,000334990

0,000974336

0,000306991

16.247,26

14.442,01

12.636,76

10.831,51

9.026,26

7.221,01

5.415,76

3.610,51

1.805,26

Oss

0,000953006

0,001887951

0,000704528

0,001093313

–214.866,78

–190.992,69

–167.118,60

–143.244,51

–119.370,42

–95.496,33

–71.622,24

–47.748,15

–23.874,06

Oud-Beijerland

0,000251361

0,000181005

0,000231616

0,000120649

–56.168,31

–49.927,39

–43.686,47

–37.445,55

–31.204,63

–24.963,71

–18.722,79

–12.481,87

–6.240,95

Oude IJsselstreek

0,001001425

0,000453806

0,000803464

0,000300243

–25.756,72

–22.894,86

–20.033,00

–17.171,14

–14.309,28

–11.447,42

–8.585,56

–5.723,70

–2.861,84

Ouder-Amstel

0,000233417

0,000540144

0,000168678

0,000269464

–44.079,34

–39.181,64

–34.283,94

–29.386,24

–24.488,54

–19.590,84

–14.693,14

–9.795,44

–4.897,74

Ouderkerk

0,000164933

0,000066313

0,000125528

0,000036453

–6.649,11

–5.910,32

–5.171,53

–4.432,74

–3.693,95

–2.955,16

–2.216,37

–1.477,58

–738,79

Oudewater

0,000402961

0,000151020

0,000247413

0,000061098

–12.013,66

–10.678,81

–9.343,96

–8.009,11

–6.674,26

–5.339,41

–4.004,56

–2.669,71

–1.334,86

Overbetuwe

0,000481730

0,000338557

0,000350897

0,000218556

–67.601,54

–60.090,26

–52.578,98

–45.067,70

–37.556,42

–30.045,14

–22.533,86

–15.022,58

–7.511,30

Papendrecht

0,000135669

0,000967739

0,000117346

0,000611559

–108.107,73

–96.095,76

–84.083,79

–72.071,82

–60.059,85

–48.047,88

–36.035,91

–24.023,94

–12.011,97

Pekela

0,000532565

0,000280675

0,000820016

0,000401287

27.284,44

24.252,84

21.221,24

18.189,64

15.158,04

12.126,44

9.094,84

6.063,24

3.031,64

Pijnacker-Nootdorp

0,000230004

0,000271020

0,000187220

0,000206393

–77.638,15

–69.011,69

–60.385,23

–51.758,77

–43.132,31

–34.505,85

–25.879,39

–17.252,93

–8.626,47

Purmerend

0,000510081

0,003011242

0,000368669

0,001724802

–319.316,55

–283.836,93

–248.357,31

–212.877,69

–177.398,07

–141.918,45

–106.438,83

–70.959,21

–35.479,59

Putten

0,000319216

0,000190186

0,000259872

0,000137268

–35.759,03

–31.785,80

–27.812,57

–23.839,34

–19.866,11

–15.892,88

–11.919,65

–7.946,42

–3.973,19

Raalte

0,000434384

0,000300483

0,000360879

0,000193270

–56.161,67

–49.921,48

–43.681,29

–37.441,10

–31.200,91

–24.960,72

–18.720,53

–12.480,34

–6.240,15

Reeuwijk

0,000143344

0,000116125

0,000119735

0,000081155

–28.274,66

–25.133,03

–21.991,40

–18.849,77

–15.708,14

–12.566,51

–9.424,88

–6.283,25

–3.141,62

Reiderland

0,000514083

0,000093765

0,000651133

0,000112490

31.108,72

27.652,20

24.195,68

20.739,16

17.282,64

13.826,12

10.369,60

6.913,08

3.456,56

Reimerswaal

0,000465983

0,000195881

0,000664608

0,000253637

2.068,59