Instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie

[Regeling vervallen per 01-04-2010.]
Geldend van 09-04-2006 t/m 31-03-2010

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 27 maart 2006 , nr. 6022730, tot instelling van het College Standaardisatie en het Forum Standaardisatie (instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, de Staatssecretaris van Financiën, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. het college: het College Standaardisatie;

 • b. het forum: het Forum Standaardisatie;

 • c. de ministers: de Ministers van Economische Zaken, voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, van Financiën, en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • d. GBO.Overheid: de projectdirectie Gemeenschappelijke Beheer Organisatie voor de elektronische overheid van het directoraat-generaal Management en Openbare Sector van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • e. IG-beraad: platform voor samenwerking van rijksinspectiediensten;

 • f. Manifestgroep: platform voor samenwerking van publieke uitvoeringsorganisaties;

 • g. VNO-NCW: de ondernemersorganisatie Vereniging VNO-NCW;

 • h. MKB-Nederland: de ondernemersorganisatie Koninklijke Vereniging MKB-Nederland.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2010]

Het college heeft tot taak:

 • a. het in kaart laten brengen van en het doen van aanbevelingen aan de ministers over de al dan niet open standaarden die overheden kunnen hanteren voor de elektronische gegevensuitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden, bedrijven en burgers;

 • b. de coördinatie tot stand te brengen om het gebruik van open standaarden in de elektronische gegevensuitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden, bedrijven en burgers te bevorderen;

 • c. de afstemming van het Nederlandse standpunt op het gebied van standaardisatie in internationaal verband tot stand te brengen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2010]

Uiterlijk 1 april 2010 brengt het college verslag uit aan de Minister van Economische Zaken over de doeltreffendheid en de effecten van de werkzaamheden van het college.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2010]

Uiterlijk 31 december 2006 brengt het college verslag uit aan de ministers van zijn bevindingen over de al dan niet open standaarden die per 1 januari 2008 kunnen worden gebruikt door overheden. Het college stelt daarbij een plan op met aanbevelingen voor de uitvoering van het gebruik van al dan niet open standaarden voor de elektronische gegevensuitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden, bedrijven en burgers.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2010]

 • 1 Het college bestaat uit:

  • a. een voorzitter;

  • b. twee leden aan te wijzen door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • c. een lid aan te wijzen door:

   • de Minister van Justitie;

   • de Minister van Financiën;

   • de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

   • de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

   • de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

   • de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

   • de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  • d. een lid aan te wijzen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • e. een lid aan te wijzen door het IG-beraad;

  • f. een lid aan te wijzen door het Interprovinciaal Overleg;

  • g. een lid aan te wijzen door de Unie van Waterschappen;

  • h. een lid aan te wijzen door de Manifestgroep.

 • 2 De voorzitter wordt door de Minister van Economische Zaken in overleg met de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties benoemd.

 • 3 Het college vergadert in ieder geval twee maal per jaar. Bij verhindering dragen de leden zelf zorg voor een doelmatige vervanging.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2010]

 • 1 Het forum heeft tot taak de werkzaamheden van het college voor te bereiden en het college te adviseren over zijn werkzaamheden. De adviserende taak van het forum beperkt zich tot advisering ten aanzien van de uitvoering van beleid op het gebied van interoperabiliteit en standaardisatie.

 • 2 Het forum behartigt deze taak door:

  • a. het doen van voorstellen inzake het gebruik van al dan niet open standaarden;

  • b. het doen van onderzoek naar ontbrekende of achterblijvende standaarden en standaardisatie-activiteiten;

  • c. het aangeven van synergiemogelijkheden binnen en tussen toepassingsgebieden waar door middel van al dan niet open standaarden grote effectiviteitsvoordelen en efficiëntievoordelen te behalen zijn;

  • d. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college op het gebied van interoperabiliteit en standaardisatie;

  • e. het leveren van inbreng ten behoeve van het Nederlandse standpunt ten aanzien van internationale ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie;

  • f. het scheppen van een overzicht van beschikbare en in ontwikkeling zijnde standaarden en deze opnemen in een informatief register;

  • g. het monitoren van het gebruik van al dan niet open standaarden;

  • h. het adviseren over het ontwikkelen en toepassen van een te realiseren Nederlandse Overheids Referentie Architectuur.

 • 3 Het forum kan zich laten adviseren door externe deskundigen en kan daartoe werkgroepen instellen.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2010]

 • 1 Het forum bestaat uit een voorzitter en zeventien leden, waarvan in elk geval;

  • a. een lid voor te dragen door VNO-NCW;

  • b. een lid voor te dragen door MKB-Nederland;

  • c. een lid voor te dragen door de Vereniging Nederlandse Gemeenten;

  • d. een lid voor te dragen door de Academie voor Wetenschappen;

  • e. een vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • f. een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken.

 • 2 De voorzitter en de leden van het forum worden door de Minister van Economische Zaken in overleg met de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties benoemd.

Artikel 10

[Vervallen per 01-04-2010]

 • 1 Het college en het forum worden bijgestaan door een secretariaat.

 • 2 In de personele bezetting van het secretariaat wordt voorzien door de directeur van GBO.Overheid.

Artikel 11

[Vervallen per 01-04-2010]

Het college en het forum brengen jaarlijks voor 1 maart aan de ministers verslag uit van hun werkzaamheden over het afgelopen jaar.

Artikel 12

[Vervallen per 01-04-2010]

Het college en forum stellen na onderlinge afstemming hun eigen werkwijze vast.

Artikel 13

[Vervallen per 01-04-2010]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het college en het forum geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van het college en het forum opgeslagen in het archief van dat ministerie.

Artikel 14

[Vervallen per 01-04-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Het besluit vervalt met ingang van 1 april 2010.

Artikel 15

[Vervallen per 01-04-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 maart 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina