Regeling vaststelling cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2006–2007

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 02-04-2006 t/m 31-07-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2006, nr. SFB/2006/8561, houdende vaststelling van de cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2006–2007

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, tweede en derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2007]

Onder de consumentenprijsindex, bedoeld in artikel 15, derde lid van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, wordt verstaan: de procentuele ontwikkeling die de consumentenprijsindex, reeks ‘alle huishoudens’ heeft ondergaan in het jaar 2005 ten opzichte van het jaar 2004.

Artikel 2. Hoogte cursusgeldtarieven

[Vervallen per 01-08-2007]

De cursusgeldtarieven, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, worden voor het cursusjaar 2006–2007 als volgt vastgesteld:

  • a. voor opleidingen beroepsonderwijs voor zover het betreft de assistent-opleiding en de basisberoepsopleiding: € 199,71 per cursusjaar;

  • b. voor opleidingen beroepsonderwijs voor zover het betreft de vakopleiding, de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding: € 485,60 per cursusjaar;

  • c. voor opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, gericht op het behalen van een diploma als bedoeld in de artikelen 7 tot en met 9 van de Wet op het voortgezet onderwijs, of onderdelen van dat diploma: € 0,62 voor elke 45 minuten onderwijs, berekend op basis van het normatieve aantal minuten onderwijs per jaar van de opleiding waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vindt toepassing met betrekking tot het cursusjaar dat aanvangt op 1 augustus 2006. Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2007.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2006–2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina