Mandaatbesluit LNV directie Landbouw

[Regeling vervallen per 06-05-2009.]
Geldend van 31-03-2006 t/m 05-05-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 maart 2006, nr. TRCJZ/2006/807, houdende verlening van mandaat en machtiging aan ambtenaren van de directie Landbouw (Mandaatbesluit LNV directie Landbouw)

De Minister Van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-05-2009]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de directie Landbouw zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

  • b. het verlenen van opdrachten en het verstrekken van eenmalige subsidies tot een bedrag van ten hoogste € 50.000,–;

  • c. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van zijn dienst betreffende voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 06-05-2009]

De ondertekening, bedoeld in de artikel 1, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR LANDBOUW,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR LANDBOUW,’

Artikel 3

[Vervallen per 06-05-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV directie Landbouw.

Artikel 4

[Vervallen per 06-05-2009]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 november 2001 (Stcrt. 2001, nr. 233), nr. TRCJZ/2001/16439, houdende machtiging aan de directeur Landbouw tot het beslissen en ondertekenen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 06-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 maart 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina