Subsidieregeling voor motorrijtuigen met een emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM

[Regeling vervallen per 25-06-2011.]
Geldend van 01-02-2011 t/m 24-06-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 maart 2006, nr. KVI2006249839, Directoraat Generaal Milieubeheer, Directie klimaatverandering en Industrie, houdende regels voor het subsidiëren van motorrijtuigen met een emissiearme dieselmotor, waarvoor recht bestaat op teruggaaf van belasting ingevolge de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 17 van het Besluit milieusubsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 25-06-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992;

 • b. kentekenbewijs: kentekenbewijs als bedoeld in artikel 36 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • c. eerste kentekenhouder: de kentekenhouder van een motorrijtuig aan wie de eerste afgifte van een kentekenbewijs of een deel I B heeft plaatsgevonden, als bedoeld in artikel 25, derde lid, van het Kentekenreglement;

 • d. emissiearme dieselmotor: een motor met compressieontsteking die geen grotere emissie van deeltjes heeft dan 5 mg per kilometer, vastgesteld overeenkomstig bijlage I bij richtlijn nr. 70/220/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de luchtverontreiniging door gassen afkomstig van motoren met elektrische ontsteking in motorrijtuigen (PbEG L 76);

 • e. bestelauto: bedrijfsauto met de voertuigclassificatie N1, bedoeld in de Regeling voertuigen, of met de voertuigclassificatie N2, mits typegoedgekeurd volgens Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PbEU L 171).

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 25-06-2011]

Deze regeling heeft tot doel het verminderen van de emissies van deeltjes in het verkeer door het stimuleren van de aanschaf van motorrijtuigen met een emissiearme dieselmotor, waarvoor recht bestaat op teruggaaf of vrijstelling van belasting ingevolge de wet.

Artikel 3. Voorwaarden voor subsidie

[Vervallen per 25-06-2011]

 • 1 Subsidie kan worden verstrekt aan de eerste kentekenhouder van een motorrijtuig, aan wie voor dat motorrijtuig teruggaaf van belasting is verleend, als bedoeld in de artikelen 15, eerste lid, 15a, eerste lid, of 16, eerste lid, van de wet of aan wie voor dat motorrijtuig vrijstelling van belasting is verleend, als bedoeld in artikel 13a, eerste lid, van de wet, indien het motorrijtuig beschikt over een emissiearme dieselmotor en het kenteken van het motorrijtuig na de inwerkingtreding van deze subsidieregeling en voor 1 oktober 2011 te naam is gesteld.

 • 3 Bij de in het tweede lid bedoelde individuele keuring van het motorrijtuig wordt het goedkeuringsformulier, bedoeld in bijlage X behorende bij richtlijn nr. 70/220/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de luchtverontreiniging door gassen afkomstig van motoren met elektrische ontsteking in motorvoertuigen (PbEG L 76), overgelegd. Uit dit goedkeuringsformulier dient te blijken wat de gemeten emissie van deeltjes is.

 • 4 Indien uit het goedkeuringsformulier, bedoeld in het derde lid, niet blijkt wat de gemeten emissie van deeltjes is, kan het aantonen daarvan geschieden door overlegging van het bij het goedkeuringsformulier behorende testrapport. Het testrapportnummer komt overeen met het nummer dat is vermeld op het goedkeuringsformulier.

Artikel 4. De aanvraag

[Vervallen per 25-06-2011]

 • 1 Een aanvraag tot subsidievaststelling wordt, onverminderd het bepaalde in het derde lid, ingediend bij Agentschap NL, met gebruikmaking van een bij die organisatie verkrijgbaar formulier.

 • 2 Bij een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt met betrekking tot het motorrijtuig waarvoor subsidie wordt gevraagd een kopie overgelegd van de positieve beschikking van de inspecteur ter zake van de teruggaaf van de belasting als bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 15a, vijfde lid, of 16, derde lid, van de wet.

Artikel 5. Beslissing op de aanvraag

[Vervallen per 25-06-2011]

 • 1 De beslissing op een aanvraag als bedoeld in artikel 4, eerste lid, wordt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag gegeven.

Artikel 6. Subsidiebedrag

[Vervallen per 25-06-2011]

 • 1 De subsidie bedraagt € 300,– per bestelauto met een massa ledig gewicht van meer dan 1.180 kg.

 • 2 De subsidie bedraagt € 0,– voor andere motorrijtuigen.

Artikel 7. Wijze van subsidieverstrekking

[Vervallen per 25-06-2011]

De subsidieverstrekking geschiedt in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat, indien de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld als datum van ontvangst van de aanvraag geldt.

Artikel 8

[Vervallen per 25-06-2011]

Het subsidieplafond voor het subsidiëren van voertuigen als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, bedraagt voor de kalenderjaren 2010 en 2011 in totaal € 21.500.000,–.

Artikel 9. Inwerkingtreding en looptijd

[Vervallen per 25-06-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat zij nadien van toepassing blijft op motorrijtuigen waarvoor het kenteken voor 1 oktober 2011 is te naam gesteld.

Artikel 10

[Vervallen per 25-06-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voor motorrijtuigen met een emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 maart 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina