Ontheffing verbod permethrin 2006

[Regeling vervallen per 04-08-2006.]
Geldend van 06-04-2006 t/m 03-08-2006

Ontheffing ex artikel 16a van verbod op permethrin

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

In overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gezien het verzoek van het Ministerie van Defensie van 17 oktober 2005, kenmerk P/2006 00 4718 tot ontheffing van het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof permethrin ten behoeve van het impregneren van klamboes en uniformen;

Gelet op artikel 16a, eerste lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-08-2006]

In verband met de uitzending van Nederlandse militairen naar het buitenland, wordt aan de Minister van Defensie ontheffing verleend van:

van bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof permethrin ten behoeve van het impregneren van uniformen en klamboes.

Artikel 2

[Vervallen per 04-08-2006]

Aan de ontheffing, bedoeld in artikel 1, worden de beperkingen en voorschriften zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit verbonden.

Artikel 4

[Vervallen per 04-08-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Ontheffing verbod permethrin 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage

[Vervallen per 04-08-2006]

Bijlage bij het besluit van 22 maart 2006, houdende ontheffing als bedoeld in artikel 16a, eerste lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van de verboden van de artikelen 2, eerste lid, en 10, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 ten aanzien van bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof permethrin.

Bestrijdingsmiddelen:

[Vervallen per 04-08-2006]

 • 1. ten behoeve van het impregneren in een industriële omgeving: gebruik van permethrin voor het impregneren van textiel;

 • 2. ten behoeve van het impregneren door personen van enkele stuks uniform met behulp van:

  • a. Individual Dynamic Absorption Kit 40% (IDA-Kit)

  • b. Aerosol spray 0,5%

Voorschriften voor gebruik:

[Vervallen per 04-08-2006]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als bestrijdingsmiddel voor het impregneren van kleding en klamboes ter bescherming tegen insecten, in het bijzonder muggen, mits daarbij geen lozing van de werkzame stof naar het oppervlaktewater optreedt.

Het afvalwater wordt tijdens en na het industriële impregneren verwijderd via voorzuivering.

Impregnering door personen van enkele stuks uniform is niet toegestaan in of bij gebouwen die voor bewoning zijn bestemd. Tevens vindt impregnering uitsluitend plaats in een geventileerde en beschutte omgeving onder naleving van de veiligheidsaanbevelingen. Indien er geen beschutte omgeving is wordt geïmpregneerd op ruime afstand van water in de omgeving.

Verder wordt er als voorwaarde gesteld dat:

 • (afval van de) klamboes (wordt) worden mee teruggebracht naar Nederland ter verwerking van de alhier geldende regels;

 • de middelen dienen te worden gebruikt in Nederland onder de in Nederland geldende ARBO-regels.

Individual Dynamic Absorption (IDA) kit

[Vervallen per 04-08-2006]

Gevaarsymbool:

Xn

N

Gevaarszinnen: Ontvlambaar.

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

Irriterend voor de ogen en de huid.

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen: Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

Draag de bijgeleverde handschoenen tijdens het toevoegen van het middel aan het water, het toevoegen van de te behandelen kleding, het hanteren van (vochtige) behandelde kleding en het afvoeren/verwijderen van de gebruikte IDA kit.

Damp niet inademen.

Uitsluitend toepassen in goed geventileerde ruimte of buiten.

Droog de geïmpregneerde uniformen in een goed ventilerende ruimte of buiten.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Bij aanraking met de huid onmiddellijk met water en zeep wassen en deskundig medisch advies inwinnen.

Bij inslikken niet het braken opwekken; onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Voorkom lozing in het milieu. Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Vraag om speciale instructies en veiligheidskaart.

Samenstelling middel:

 • permethrin (Casnr. 52645-53-1) 40%

 • terpentijn (Casnr. 8006-64-2) 60%

Aerosol spray

[Vervallen per 04-08-2006]

Gevaarssymbool:

Xi

N

Gevaarszinnen: Irriterend voor de ogen en de huid.

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen: Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

Uitsluitend toepassen in goed geventileerde ruimte of buiten.

Droog de geïmpregneerde uniformen in een goed ventilerende ruimte of buiten.

Spuitnevel niet inademen.

Draag geschikte handschoenen tijdens het spuiten van het middel op de kleding en het hanteren van (vochtige) behandelde kleding en het afvoeren/verwijderen van de gebruikte spuitbus.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Bij aanraking met de huid onmiddellijk met water en zeep wassen en deskundig medisch advies inwinnen.

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies en veiligheidskaart.

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Samenstelling middel:

 • permethrin (Casnr. 52645-53-1) 0,5%

 • inerte drijfgassen 99,5%

Terug naar begin van de pagina