Besluit aanwijzing ambtenaren horen belanghebbenden onteigeningswet 2006

[Regeling vervallen per 04-06-2008.]
Geldend van 02-04-2006 t/m 03-06-2008

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 maart 2006, nr. DJZ2006239028, Directie Juridische Zaken, Afdeling Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met het horen van belanghebbenden, als bedoeld in Titel IV van de onteigeningswet (Besluit aanwijzing ambtenaren horen belanghebbenden onteigeningswet 2006)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 86, tweede lid, en 87, vierde lid, van de onteigeningswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-06-2008]

De onderzoekers onteigening, werkzaam bij de Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, danwel een door de directeur Juridische Zaken aangewezen senior jurist, zijn belast met het horen van:

Artikel 2

[Vervallen per 04-06-2008]

Het besluit van 7 september 1994, nr. MJZ07994029, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 04-06-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het zal worden geplaatst, en werkt terug tot en met 16 januari 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 04-06-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ambtenaren horen belanghebbenden onteigeningswet 2006.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2006

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina