Wijzigingswet Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (bepalingen financiële verslaggeving verzekeringsmaatschappijen)

Geldend van 01-06-2006 t/m heden

Wet van 22 maart 2006 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wijziging van bepalingen voor de financiële verslaggeving door verzekeringsmaatschappijen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Burgerlijk Wetboek te wijzigen met het oog op de verbetering van de kwaliteit en de transparantie van de financiële verslaggeving door verzekeringsmaatschappijen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

  • 1 De artikelen van deze wet zijn van toepassing op jaarrekeningen die worden opgesteld over de boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari volgend op de datum van de inwerkingtreding van deze wet.

  • 2 Indien het bij Koninklijke Boodschap van 3 augustus 2004 ingediende voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht) (29 708) tot wet is verheven en in werking is getreden in een boekjaar dat is gelegen na de datum van de inwerkingtreding van deze wet, is in afwijking van het eerste lid artikel I, onderdeel C, vierde lid, van toepassing op jaarrekeningen die worden opgesteld over de boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari volgend op de datum van de inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezicht.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 22 maart 2006

Beatrix

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

De Minister van Financiën ,

G. Zalm

Uitgegeven de vierde april 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina