Warenwetregeling etikettering Nederlandse vleesproducten

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 05-04-2006 t/m 30-09-2010

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 maart 2006, nr. VGP/VV 2668896, houdende de Warenwetregeling etikettering Nederlandse vleesproducten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 8 van verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (PbEU L 338), alsmede op artikel 10a van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. verordening (EG) 853/2004: verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU L 139 en 226);

 • b. verordening (EG) 2073/2005: verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (PbEU L 338);

 • c. Nederlandse vleesproducten: gehakt vlees, vleesbereidingen of vleesproducten, bestemd voor consumptie na verhitting, bedoeld in de punten 1.5, 1.6 en 1.9 van bijlage I van verordening (EG) 2073/2005, geproduceerd in Nederland.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2010]

In afwijking van artikel 4 juncto bijlage I van verordening (EG) 2073/2005 wordt bij tests van Nederlandse vleesproducten aan de hand van het salmonellacriterium overeenkomstig dat artikel, de uitslag ook als acceptabel beschouwd als één op de vijf deelmonsters positief blijkt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2010]

 • 1 In artikel 2 bedoelde Nederlandse vleesproducten worden behoudens in de gevallen, bedoeld in het derde lid:

  • a. uitsluitend in een verpakking verhandeld; en

  • b. niet buiten Nederlands grondgebied gebracht.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde waren zijn voorzien van:

  • a. de vermelding ‘uitsluitend bestemd voor verkoop in Nederland’; en

  • b. een gebruiksaanwijzing waaruit blijkt dat de waar vóór consumptie door en door moet worden verhit.

 • 3 Het tweede lid is niet van toepassing indien de waar op de plaats van verkoop:

  • a. op verzoek van de koper wordt verpakt; of

  • b. met het oog op de onmiddellijke verkoop wordt voorverpakt;

  onder de voorwaarde dat de koper van de waar door de verkoper wordt geïnformeerd dat de waar vóór consumptie door en door verhit moet worden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop het besluit houdende wijziging van diverse Warenwetbesluiten in verband met verordening (EG) 2073/2005 in werking treedt, en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling etikettering Nederlandse vleesproducten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina