Tijdelijk besluit bijdrage burgemeestersreferendum

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 07-04-2006 t/m 31-12-2007

Besluit van 17 maart 2006, houdende regels voor een uitkering ter stimulering van het organiseren door gemeenteraden van raadplegende referenda in verband met de benoeming van burgemeesters (Tijdelijk besluit bijdrage burgemeestersreferendum)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede namens Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 7 februari 2006, 2006-0000028049, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op artikel 17, derde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

De Raad van State gehoord (advies van 23 februari 2006, nr. W04.06.0034/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede namens Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 9 maart 2006, 2006-0000066924, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 2 De uitkering wordt berekend volgens de formule A × K, met dien verstande dat de uitkomst hiervan ten minste bedraagt B × K + € 20.000,–. In deze formule zijn A en B door Onze Minister op grond van dit besluit vast te stellen bedragen, en is K het aantal personen dat op grond van artikel 61e, onderdeel a, van de Gemeentewet gerechtigd was tot deelname aan het referendum.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Als een referendum is gehouden, dient het college van burgemeester en wethouders bij Onze Minister een aanvraag in tot het toekennen van een uitkering als bedoeld in artikel 2, eerste lid.

  • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een opgave van het aantal personen, bedoeld in onderdeel K van de formule, genoemd in artikel 2, tweede lid.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en vervalt vier jaar na het tijdstip van inwerkingtreding, tenzij voor dat tijdstip een voorstel van wet bij de Staten-Generaal is ingediend waarin de specifieke uitkering wordt geregeld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit bijdrage burgemeestersreferendum.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 maart 2006

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,

J. W. Remkes

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ,

A. Pechtold

Uitgegeven de zesde april 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina