Mandaatregeling kinderopvang

[Regeling vervallen per 08-08-2007 met terugwerkende kracht tot en met 22-02-2007.]
Geldend van 23-03-2006 t/m 21-02-2007

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 15 maart 2006, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/A&Z/2006/21975, houdende doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan de directeur van het Agentschap SZW in verband met de uitvoering van de Subsidieregeling kinderopvang (Mandaatregeling kinderopvang)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 22, eerste en derde lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2004;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-08-2007]

Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de uitvoering van de Subsidieregeling kinderopvang, waaronder begrepen:

  • a. het verlenen en vaststellen van subsidies;

  • b. beslissingen in bezwaar- en beroepsprocedures, met uitzondering van de beslissing op een beroepschrift.

Artikel 2

[Vervallen per 08-08-2007]

De directeur van het Agentschap SZW kan de bevoegdheid, bedoeld in artikel 1, onder a, in een door hem te bepalen omvang doorverlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 08-08-2007]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 maart 2006.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling kinderopvang.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 maart 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur-generaal

Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen,

T.W. Langejan

Terug naar begin van de pagina