Successiewet 1956, schenking door oprichters stichting

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 24-03-2006 t/m 31-12-2009

Successiewet 1956, schenking door oprichters stichting

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 21 augustus 1986, nr. 285-12949 en bevat een goedkeuring voor een situatie waarin meerdere personen een stichting oprichten.

Oprichting van een stichting door meerdere personen

[Vervallen per 01-01-2010]

Een stichting kan door meerdere personen worden opgericht. Voor de berekening van het schenkingsrecht worden deze oprichters als één persoon aangemerkt. Zie artikel 17, tweede lid van de SW. Deze regeling beoogt te voorkomen dat schenkingsrecht wordt ontgaan door het aan de stichting bij de oprichting te schenken bedrag te verdelen over meerdere oprichters.

Goedkeuring

[Vervallen per 01-01-2010]

In een aantal situaties acht ik een strikte wetstoepassing gelet op de strekking van de regeling niet wenselijk. Ik keur daarom het volgende goed. Artikel 17, tweede lid, van de SW blijft buiten toepassing als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Iedere oprichter doet een schenking die lager is dan de in artikel 33, eerste lid, onderdeel 7, van de SW genoemde vrijstelling.

  • De stichting maakt aan de inspecteur aannemelijk dat ontgaan van schenkingsrecht niet is beoogd.

Ingetrokken regeling

[Vervallen per 01-01-2010]

Het volgende besluit is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:

– 285-12949

Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 maart 2006

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze:
de

directeur-generaal Belastingdienst

,

J. Thunnissen

Terug naar begin van de pagina