Subsidieregeling TTI

[Regeling vervallen per 06-06-2014.]
Geldend van 15-03-2012 t/m 05-06-2014

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 maart 2006, nr. GMT/FBI 2661578, houdende regeling inzake het verstrekken van subsidies voor strategische onderzoeksprogramma’s (Subsidieregeling TTI)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-06-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, die een onderneming in stand houdt;

 • c. publiek gefinancierde kennisinstelling:

  • 1°. een onder a of b van de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek genoemde instelling voor hoger onderwijs en een onder i van de bijlage van die wet bedoeld academisch ziekenhuis;

  • 2°. een andere dan onder 1° bedoelde meerjarig en voor tenminste eenderde door de rijksoverheid gefinancierde onderzoeksinstelling zonder winstoogmerk die activiteiten verricht met als doel de algemene wetenschappelijke en technische kennis uit te breiden;

  • 3°. een openbare instelling voor hoger onderwijs en een daaraan verbonden ziekenhuis gelijkwaardig aan een instelling respectievelijk academisch ziekenhuis als bedoeld onder 1°, welke meerjarig en voor tenminste eenderde wordt gefinancierd door een ander land, of

  • 4°. een onderzoeksinstelling zonder winstoogmerk die activiteiten verricht met als doel de algemene wetenschappelijke en technische kennis uit te breiden, welke meerjarig en voor tenminste eenderde wordt gefinancierd door een ander land;

 • d. een strategisch onderzoeksprogramma: een op innovatie gericht onderzoeksprogramma dat bestaat uit een combinatie van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en/of preconcurrentiële ontwikkeling dat door ondernemers en publiek gefinancierde kennisinstellingen wordt uitgevoerd;

 • e. Technologisch Topinstituut of TTI: een rechtspersoon, die uitsluitend voor de uitvoering van een strategisch onderzoeksprogramma is opgericht door ondernemers en publiek gefinancierde kennisinstellingen, waaronder tenminste drie Nederlandse ondernemers en tenminste drie Nederlandse publiek gefinancierde kennisinstellingen;

 • f. fundamenteel onderzoek: de uitbreiding van de algemene wetenschappelijke en technische kennis, zonder industriële of commerciële doelstellingen;

 • g. industrieel onderzoek: onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis met het doel deze te gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten of om bestaande producten, processen of diensten aanmerkelijk te verbeteren;

 • h. preconcurrentiële ontwikkeling: het omzetten van de resultaten van industrieel onderzoek in plannen, schema’s of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen of diensten;

 • i. innovatie: technologische innovatie, met inbegrip van niet-technologische aspecten voorzover ze dienstbaar zijn aan technologische innovatie;

 • j. TTI-subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 06-06-2014]

De minister kan op aanvraag een subsidie verstrekken aan een technologisch topinstituut dat voor eigen rekening en risico een strategisch onderzoeksprogramma uitvoert.

Artikel 3

[Vervallen per 06-06-2014]

 • 2 In aanvulling op genoemde regeling gelden de volgende bepalingen:

  • a. De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van beleid.

  • b. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de accountant meewerkt aan door of namens de departementale accountantsdienst in te stellen onderzoek naar de door de accountant verrichte (controle-)werkzaamheden. De daarin begrepen kosten worden geacht te zijn begrepen in de subsidie.

  • c. De subsidieontvanger verleent de gevraagde inzage en medewerking indien het onder b bedoelde onderzoek leidt tot een aanvullend onderzoek door de departementale accountantsdienst of daartoe aangewezen personen.

Artikel 5

[Vervallen per 06-06-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina