Regeling saldering luchtkwaliteit 2005

[Regeling vervallen per 15-11-2007.]
Geldend van 17-03-2006 t/m 14-11-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 maart 2006, nr. LMV 2006241187, houdende nadere regels inzake saldering van luchtkwaliteit (Regeling saldering luchtkwaliteit 2005)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 7, vierde lid, van het Besluit luchtkwaliteit 2005;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 15-11-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 15-11-2007]

 • 2 Onder de uitoefening van een bevoegdheid wordt voor de toepassing van deze regeling mede verstaan de toepassing van een wettelijk voorschrift.

Artikel 2

[Vervallen per 15-11-2007]

Bij uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit, met toepassing van het derde lid, aanhef en onderdeel a of onderdeel b, van dat artikel, worden voor iedere stof afzonderlijk de als gevolg van die uitoefening optredende positieve of negatieve effecten voor de luchtkwaliteit in aanmerking genomen.

§ 2. Gevallen als bedoeld in artikel 7, derde lid, aanhef en onderdeel a, van het Besluit

[Vervallen per 15-11-2007]

Artikel 3

[Vervallen per 15-11-2007]

Bij uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit, met toepassing van het derde lid, aanhef en onderdeel a, van dat artikel, bevat een daaruit voortvloeiend besluit ten minste een beschrijving van:

 • a. de afname of toename van de concentratie van een stof in het plangebied, alsmede de autonome situatie die daarbij als uitgangspunt is genomen, en

 • b. de kwalitatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit in het plangebied van dat besluit.

§ 3. Gevallen als bedoeld in artikel 7, derde lid, aanhef en onderdeel b, van het Besluit

[Vervallen per 15-11-2007]

Artikel 4

[Vervallen per 15-11-2007]

Bij uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit, met toepassing van het derde lid, aanhef en onderdeel b, van dat artikel, onderzoekt het betreffende bestuursorgaan de als gevolg van die uitoefening of een daarmee samenhangende maatregel optredende positieve en negatieve effecten voor de luchtkwaliteit en stelt het vast of, en zo ja welke, daarbij aan te geven maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit getroffen dienen te worden.

Artikel 5

[Vervallen per 15-11-2007]

Bij uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit, met toepassing van het derde lid, aanhef en onderdeel b, van dat artikel:

 • a. heeft het salderingsgebied een functionele of geografische samenhang met het plangebied;

 • b. worden maatregelen ter vermindering van de concentratie van de stof in beginsel niet later dan gelijktijdig met de te compenseren activiteiten uitgevoerd, tenzij een gelijktijdige uitvoering een vermindering van de concentratie van die stof op de langere termijn in de weg staat, of anderszins niet doelmatig is;

 • c. worden waarborgen getroffen opdat de maatregelen ter vermindering van de concentratie van de stof daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Artikel 6

[Vervallen per 15-11-2007]

Bij uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit, met toepassing van het derde lid, aanhef en onderdeel b, van dat artikel, bevat een daaruit voortvloeiend besluit ten minste:

 • a. een beschrijving van de met de betreffende uitoefening van een bevoegdheid beoogde ontwikkeling of activiteit;

 • b. een omschrijving van het plangebied en het salderingsgebied;

 • c. een topografische kaart waarop het plangebied en het salderingsgebied zijn aangegeven;

 • d. een beschrijving van de toename en de vermindering van de concentratie van een stof in het salderingsgebied, alsmede een beschrijving van de autonome situatie die daarbij als uitgangspunt is genomen;

 • e. een beschrijving van de maatregelen waardoor de concentratie van de betreffende stof vermindert, daaronder mede begrepen eventuele maatregelen in het plangebied zelf;

 • f. het tijdstip waarop, of de termijn waarbinnen, de onder e bedoelde maatregelen worden uitgevoerd.

Artikel 7

[Vervallen per 15-11-2007]

Bij uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit, met toepassing van het derde lid, aanhef en onderdeel b, van dat artikel, bevat de motivering van een daaruit voortvloeiend besluit in elk geval overwegingen met betrekking tot:

 • a. in aanmerking genomen mogelijkheden tot het voorkomen of beperken van de toename van de concentratie van een stof in het plangebied;

 • b. de geografische of functionele samenhang tussen het plangebied en het salderingsgebied;

 • c. kwalitatief omschreven gevolgen van zowel de toename als de vermindering van de concentratie van een stof;

 • d. de manier waarop bij de vaststelling van de maatregelen rekening is gehouden met het aantal mensen dat wordt blootgesteld aan een toename of vermindering van de concentratie van een stof;

 • e. het tijdstip waarop, of de termijn waarbinnen, de maatregelen, bedoeld in artikel 6, onderdeel e, worden uitgevoerd;

 • f. de waarborgen die getroffen worden, opdat de maatregelen, bedoeld in artikel 6, onderdeel e, daadwerkelijk worden uitgevoerd.

§ 4. Overige bepalingen

[Vervallen per 15-11-2007]

Artikel 8

[Vervallen per 15-11-2007]

Deze regeling is niet van toepassing op besluiten die zijn voortgevloeid uit de uitoefening van bevoegdheden als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit, met toepassing van het derde lid van dat artikel, noch op de uit die besluiten voortvloeiende rechts- en feitelijke handelingen, voor zover het ontwerp van een dergelijk besluit voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling ter inzage is gelegd of een dergelijk besluit voor dat tijdstip is vastgesteld.

Artikel 9

[Vervallen per 15-11-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 15-11-2007]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling saldering luchtkwaliteit 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 maart 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina