Instellingsbesluit DR-raad

Geldend van 18-03-2006 t/m heden

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 maart 2006, nr. TRCJZ/2006/769, tot instelling van de DR-Raad

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. DR: Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

 • 1 Er is een DR-Raad.

 • 2 De DR-Raad heeft tot taak de minister te adviseren over:

  • a. de relatie van DR met de opdrachtgever;

  • b. de relatie van DR met de doelgroepen;

  • c. de interne efficiëntie van DR;

  • d. vernieuwingen en ICT-projecten; en

  • e. het imago van DR.

Artikel 3

 • 1 De DR-Raad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twee leden, die telkens voor een periode van vier jaar worden benoemd. Voorzitter en leden zijn na afloop van een periode terstond herbenoembaar.

 • 2 De voorzitter wordt benoemd en ontslagen door de minister.

 • 3 De directeur DR is belast met het secretariaat van de DR-Raad, maar maakt van de Raad geen deel uit.

 • 4 De DR-Raad vergadert zo dikwijls de voorzitter of een lid van de raad het verlangt maar ten minste een maal per jaar.

Artikel 4

Voor de eerste periode worden benoemd:

 • A.W. Bierens, als voorzitter;

 • ir. M.A.E. Calon en J.W.E.M. Roemaat, als lid.

Artikel 5

 • 1 Aan de voorzitter en de leden van de DR-Raad wordt voor hun werkzaamheden in die hoedanigheid een door de minister vast te stellen jaarlijkse vergoeding toegekend.

 • 3 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt in enig jaar naar evenredigheid vastgesteld in het geval van tussentijdse benoeming onderscheidenlijk tussentijds ontslag.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2006.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 maart 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:
de

Secretaris-Generaal

,

C.J. Kalden

Terug naar begin van de pagina