Instellingsbesluit commissie Associate degree

[Regeling vervallen per 01-06-2007.]
Geldend van 15-02-2006 t/m 31-05-2007

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 2006, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tot het instellen van een commissie Associate degree

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2007]

Er is een Commissie Associate degree, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2007]

De commissie heeft de volgende taak:

Het beoordelen van aanvragen voor pilots met Associate-degreeprogramma’s, zoals bedoeld in de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna te noemen: de staatssecretaris) aan de hogescholen d.d. 31 december 2005 (PLW/2005/104399), en het uitbrengen van een advies hierover.

Er zijn twee rondes pilots. De eerste ronde pilots start in het studiejaar 2006–2007 en de tweede ronde pilots start in het studiejaar 2007–2008.

De beoordeling door de commissie gebeurt aan de hand van een door de staatssecretaris vastgesteld beoordelingskader. De commissie beoordeelt voor beide rondes de aanvragen voor pilots. Het beoordelingskader voor de eerste ronde pilots is als bijlage bij de hiervoor genoemde brief (PLW/2005/104399) gevoegd. Het beoordelingskader voor de tweede ronde wordt op een later moment door de staatssecretaris vastgesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2007]

Uiterlijk 6 maart 2006 wordt door de commissie een advies gegeven aan de staatssecretaris over de eerste ronde aanvragen voor pilots met Associate-degreeprogramma’s startend in het studiejaar 2006–2007. Het moment waarop het advies voor de tweede ronde pilots moet worden gegeven, wordt op een later moment bepaald.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2007]

 • 1 De commissie bestaat uit drie leden.

 • 2 Als leden van de commissie worden benoemd:

  • Dhr. J.W.A. van Dijk (voorzitter)

  • Dhr. W.A. Houtkoop

  • Dhr. G.N. van Wijk

 • 3 Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de projectdirectie Leren & Werken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2007]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de staatssecretaris. De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting aan de staatssecretaris aan.

 • 2 Onder de in het eerste lid bedoelde kosten worden in ieder geval verstaan:

  • De kosten voor vergaderen en materiële ondersteuning

  • Een vergoeding voor door de leden van de commissie te maken reiskosten

 • 3 De voorzitter en andere leden van de commissie, voor zover geen ambtenaar, ontvangen per vergadering een beloning op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen, waarbij de commissie als algemene commissie in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 wordt aangemerkt.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2007]

De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen en instanties. Indien hieraan kosten zijn verbonden, dient de staatssecretaris daar vooraf goedkeuring aan te geven.

Artikel 7

[Vervallen per 01-06-2007]

De commissie verstrekt aan de staatssecretaris desgevraagd de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-06-2007]

 • 1 De commissie neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die in het kader van dit besluit bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

 • 2 De commissie zorgt ervoor dat door een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de commissie, geheimhouding in acht wordt genomen ten aan zien van alle informatie die in het kader van dit besluit bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

Artikel 9

[Vervallen per 01-06-2007]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de projectdirectie Leren & Werken. De projectdirectie Leren & Werken is een directie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrokkenheid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 10

[Vervallen per 01-06-2007]

Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

 • De leden van de commissie;

 • De President van de Algemene Rekenkamer;

 • De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

 • De HBO-raad;

 • PAEPON;

 • De Bve Raad;

 • Het ISO;

 • De LSVb;

 • De NVAO;

 • VNO-NCW;

 • MKB-Nederland

Artikel 11

[Vervallen per 01-06-2007]

 • Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 februari 2006.

 • Dit besluit vervalt op 1 juni 2007. De werkingsduur van dit besluit kan met ten hoogste vierentwintig maanden worden verlengd.

 • Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina