Besluit conversie en actualisering van beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Europafonds 2006)

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 15-03-2006 t/m 31-12-2006

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 9 maart 2006, nr. DVL 0305/2006, tot conversie en actualisering van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Europafonds 2006)

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2007]

Subsidieverlening op grond van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Europafonds geschiedt tot en met 31 december 2006 met inachtneming van het Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 21 december 2005, nr. DVL 3154/05, tot vaststelling van een beleidsvoornemen en een subsidieplafond, zoals luidend voor inwerkingtreding van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, met dien verstande dat:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2006 en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Het besluit van 21 december 2005, nr. DVL 3154/05, zoals dat met inachtneming van dit besluit gelding behoudt, zal tevens op internet (www.minbuza.nl) worden geplaatst en wordt op aanvraag beschikbaar gesteld door de afdeling Publieksvoorlichting van de directie Voorlichting (070-3484184, dvl-pu@minbuza.nl).

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

Directeur-Generaal

Europese Samenwerking,

M. Krop

Terug naar begin van de pagina