Mandaatbesluit deskundigheid financiële dienstverlening

[Regeling vervallen per 01-06-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-05-2008

Mandaatbesluit deskundigheid financiële dienstverlening

De Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht en de schriftelijke instemming van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening van 28 februari 2006;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

minister: de Minister van Financiën;

College: het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening;

voorzitter: de voorzitter van het College of diens plaatsvervanger;

het besluit: het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2008]

De voorzitter oefent in naam van de minister de volgende bevoegdheden uit:

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2008]

Het College verschaft de minister desgevraagd schriftelijk informatie over de wijze waarop de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, worden uitgeoefend.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2008]

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit deskundigheid financiële dienstverlening’.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina