Instellingsbesluit commissie rechtsbescherming non-discriminatiegronden artikel 1 Grondwet

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 17-03-2006 t/m 30-06-2013

Instellingsbesluit commissie rechtsbescherming non-discriminatiegronden artikel 1 Grondwet

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. commissie: de commissie rechtsbescherming non-discriminatiegronden artikel 1 Grondwet;

  • b. minister: de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

De commissie heeft tot taak:

  • a. onderzoek te doen naar de vraag, of er in de juridische praktijk meer materiële rechtsbescherming wordt geboden door non-discriminatiegronden die wel in artikel 1 van de Grondwet worden genoemd dan door gronden die daarin niet worden genoemd;

  • b. het uitbrengen van een rapport waarin gemotiveerd wordt beschreven wat het antwoord op deze vraag naar het oordeel van de commissie is.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2013]

  • 1 De commissie bestaat uit drie leden: de heer E.A. Alkema, de heer J.L.R.A. Huydecoper en de heer M.F. Vermaat.

  • 2 De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2013]

  • 1 De commissie brengt uiterlijk op 15 maart 2006 haar rapport uit aan de minister.

  • 2 Na het uitbrengen van het rapport door de commissie wordt zij opgeheven.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2013]

  • 2 De leden van de commissie ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding van € 200,– per vergadering.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2013]

De archiefbescheiden van de commissie worden na opheffing, of zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 november 2005.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

Terug naar begin van de pagina