Instellingsbesluit NCO-T

[Regeling vervallen per 22-12-2007.]
Geldend van 16-03-2006 t/m 21-12-2007

Instellingsbesluit NCO-T

Artikel 1

[Vervallen per 22-12-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. NCO-T: het Nationaal Continuïteitsoverleg Telecommunicatie;

  • b. de minister: de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 22-12-2007]

  • 1 Er is een Nationaal Continuïteitsoverleg Telecommunicatie (NCO-T).

  • 2 Het NCO-T heeft tot taak maatregelen te treffen ter voorbereiding van het verzorgen van elektronisch transport van gegevens in buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 14.2 van de Telecommunicatiewet.

Artikel 3

[Vervallen per 22-12-2007]

  • 1 Het NCO-T bestaat uit een voorzitter, een secretaris en vertegenwoordigers van aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken, openbare telecommunicatiediensten en huurlijnen.

  • 2 De minister wijst ambtenaren werkzaam bij zijn ministerie aan als voorzitter en als secretaris van het NCO-T.

Artikel 5

[Vervallen per 22-12-2007]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het NCO-T geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van het NCO-T opgeslagen in het archief van dat ministerie.

Artikel 6

[Vervallen per 22-12-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 22-12-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit NCO-T.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 maart 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina