Regeling vaststelling standaarden voor de kwaliteit van de examens van de beroepsopleidingen [...] daarbij behorende normering, alsmede KCE-tarieven 2005/2006

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 01-04-2006 t/m 31-07-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 maart 2006, nr. BVE/Stelsel-2006/2863, houdende vaststelling van standaarden voor de kwaliteit van de examens van de beroepsopleiding en de daarbij behorende normering, alsmede van KCE-tarieven voor het studiejaar 2005/2006 (Regeling vaststelling standaarden voor de kwaliteit van de examens van de beroepsopleidingen en de daarbij behorende normering, alsmede KCE-tarieven 2005/2006)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 7.4.4, 7.4.9g, derde lid, en 7.4.9i, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Opleidingen met een afkeurende of voorwaardelijke verklaring

[Vervallen per 01-08-2006]

Voor opleidingen waarvoor in het studiejaar 2004/2005 een verklaring als bedoeld in artikel 7.4.9h, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs is ontvangen, worden de standaarden voor de kwaliteit van de examens van de beroepsopleidingen en de daarbij behorende normering vastgesteld overeenkomstig de bijlagen 1 en 2 bij deze regeling.

Artikel 2. Experimentele opleidingen

[Vervallen per 01-08-2006]

Voor experimentele opleidingen als bedoeld in artikel 12.1a.1 en artikel 12.1a.2, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs worden de standaarden voor de kwaliteit van de examens vastgesteld overeenkomstig bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 3. Overige opleidingen

[Vervallen per 01-08-2006]

De instelling heeft bij de beoordeling van de kwaliteit van de examens van opleidingen anders dan bedoeld in de artikelen 1 en 2 de keuze tussen de aanpak overeenkomstig de bijlagen 1 en 2 dan wel overeenkomstig bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4. Vergoeding opleidingen met afkeurende of voorwaardelijke verklaring

[Vervallen per 01-08-2006]

De berekeningswijze van de vergoeding voor het onderzoek, bedoeld in artikel 7.4.9g, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt voor opleidingen als bedoeld in artikel 1 vastgesteld overeenkomstig bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 5. Vergoeding experimentele opleidingen

[Vervallen per 01-08-2006]

De berekeningswijze van de vergoeding voor het onderzoek, bedoeld in artikel 7.4.9g, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt voor opleidingen als bedoeld in artikel 2 vastgesteld overeenkomstig bijlage 5 bij deze regeling.

Artikel 6. Vergoeding overige opleidingen

[Vervallen per 01-08-2006]

De berekeningswijze van de vergoeding voor het onderzoek, bedoeld in artikel 7.4.9g, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt voor opleidingen als bedoeld in artikel 3 als volgt vastgesteld:

  • a. bij keuze van de instelling voor onderzoek overeenkomstig de bijlagen 1 en 2, overeenkomstig bijlage 4 bij deze regeling;

  • b. bij keuze van de instelling voor onderzoek overeenkomstig bijlage 3, overeenkomstig bijlage 5 bij deze regeling.

Artikel 7. Tarief afschrift verklaring aan derden

[Vervallen per 01-08-2006]

Het tarief voor een afschrift van een verklaring aan derden als bedoeld in artikel 7.4.9i van de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt vastgesteld op € 3,50 per kwalificatie.

Artikel 9. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2005. Deze regeling wordt ingetrokken met ingang van 1 augustus 2006.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaarden voor de kwaliteit van de examens van de beroepsopleidingen en de daarbij behorende normering, alsmede KCE-tarieven 2005/2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst (met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en bekend worden gemaakt op de internetsite van de Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Bijlage 1

[Vervallen per 01-08-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-08-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-08-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 4

[Vervallen per 01-08-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 5

[Vervallen per 01-08-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina