Regeling vaststelling subsidieplafond en tenderperiode tweede tender 2006 Uitvoeringsregeling EOS: Demo

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 17-03-2006 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 maart 2006, nr. WJZ 6016812, tot vaststelling van het subsidieplafond en de tenderperiode voor de tweede tender 2006 van de Uitvoeringsregeling EOS: Demo

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van het Besluit EOS: demo en transitie-experimenten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Als periode na afloop waarvan de aanvragen om subsidie krachtens de Uitvoeringsregeling EOS: demo die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld de periode die aanvangt op de dag dat deze regeling in werking treedt, en loopt tot met 11 mei 2006, 17.00 uur.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 maart 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina