Regeling GMP

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geldend van 10-03-2006 t/m 30-06-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 februari 2006, nr. WJZ-2662723, inzake goede praktijken bij de bereiding van farmaceutische producten en geneesmiddelen voor onderzoek (Regeling GMP)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op Richtlijn 2003/ 94/EG van de Commissie van 8 oktober 2003 tot vaststelling van de beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken bij de vervaardiging van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor onderzoek voor menselijk gebruik (PbEG L 262) alsmede op artikel 7 van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische producten;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-07-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische producten;

 • b. systeem van farmaceutische kwaliteitsgarantie: het geheel van maatregelen dat tot doel heeft te waarborgen dat de bereide farmaceutische producten of geneesmiddelen voor onderzoek de voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, vereiste kwaliteit bezitten;

 • c. blinderen: het bewust verbergen van de identiteit van een geneesmiddel voor onderzoek overeenkomstig de aanwijzingen van degene die het wetenschappelijke onderzoek verricht in de zin van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;

 • d. blindering opheffen: het bekend maken van de identiteit van een geblindeerd geneesmiddel voor onderzoek.

§ 2. Beginselen inzake goede praktijken bij de bereiding

[Vervallen per 01-07-2007]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 De fabrikant houdt, met het oog op een goede naleving van de voorschriften van deze paragraaf, rekening met de gedetailleerde richtsnoeren, bedoeld in artikel 47, tweede alinea, van Richtlijn 2001/83.

 • 2 De fabrikant zet een systeem van farmaceutische kwaliteitsgarantie op en betrekt het personeel daarbij.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2007]

De importeur voert slechts farmaceutische producten of geneesmiddelen voor onderzoek in die zijn bereid door een producent aan wie in het land van bereiding daartoe de bevoegdheid is verleend.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2007]

De fabrikant evalueert op gezette tijden zijn bereidingsmethoden in het licht van de vooruitgang van de wetenschap of de techniek.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2007]

De fabrikant draagt ervoor zorg dat:

 • a. op elke bereidingslocatie voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is voor het verrichten van de desbetreffende bereidingshandelingen;

 • b. de plichten van de leidinggevende en de toezichthoudende personen, de in artikel 5, eerste en tweede lid, van het besluit bedoelde personen daaronder begrepen, in een taakomschrijving zijn vastgelegd en de hiërarchische verhoudingen van dit personeel in een organisatieschema zijn vastgelegd;

 • c. de personen, bedoeld onder b, over de bevoegdheden beschikken die zij nodig hebben voor een goede uitoefening van hun taken en dat zij en het andere personeel adequaat zijn of worden geschoold in de praktische en theoretische aspecten van de in artikel 1, onder b en c, bedoelde onderwerpen;

 • d. er bedrijfshygiënische programma’s worden vastgesteld en uitgevoerd die zijn afgestemd op de bereidingswerkzaamheden en in elk geval betrekking hebben op de gezondheid, de hygiëne en de kleding van het personeel.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2007]

De fabrikant draagt ervoor zorg dat de lokalen en de uitrusting zodanig zijn ontworpen, gebouwd, geplaatst, ingericht en onderhouden dat de bereidingshandelingen op passende wijze kunnen worden uitgevoerd, het risico van fouten zo klein mogelijk is en schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden doeltreffend kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 De fabrikant beschikt over een documentatiesysteem voor alle uitgevoerde bereidingshandelingen dat is gebaseerd op procedures, protocollen, specificaties en voorschriften voor samenstelling, bereiding en verpakking.

 • 2 De fabrikant draagt ervoor zorg dat:

  • a. de documenten duidelijk en foutloos zijn en worden bijgewerkt;

  • b. uit de documentatie de totstandkoming van elke charge kan worden nagegaan;

  • c. uit de documentatie van de bereiding van een geneesmiddel voor onderzoek de wijzigingen die tijdens de ontwikkeling daarvan zijn aangebracht, kan worden nagegaan.

 • 3 De fabrikant bewaart de documentatie met betrekking tot een charge van een farmaceutisch product tot ten minste een jaar na de uiterste gebruiksdatum van de charge dan wel, indien dat langer is, tot ten minste vijf jaren na de akkoordverklaring, bedoeld in artikel 8, vierde lid, van het besluit. Hij bewaart de documentatie met betrekking tot de bereiding van een charge van een geneesmiddel voor onderzoek tot ten minste vijf jaren na de beëindiging van de laatste klinische proef waarbij de charge is gebruikt.

 • 4 Indien in plaats van de opslag van schriftelijke stukken een ander documentatiesysteem wordt gebruikt, vergewist de fabrikant zich ervan dat de gegevens gedurende de desbetreffende periode, bedoeld in het derde lid, naar behoren kunnen worden opgeslagen. De elektronisch opgeslagen gegevens worden tegen verlies of beschadiging beschermd.

 • 5 De fabrikant draagt ervoor zorg dat de opgeslagen gegevens gemakkelijk in leesbare vorm ter beschikking kunnen worden gesteld aan degenen die bevoegd zijn daarvan kennis te nemen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 De fabrikant draagt ervoor zorg dat de onderscheiden fasen van de bereiding van een farmaceutisch product of een geneesmiddel voor onderzoek worden uitgevoerd aan de hand van tevoren opgestelde instructies en procedures.

 • 2 De fabrikant beschikt over voldoende adequate middelen om tijdens de bereiding controles te kunnen uitoefenen.

 • 3 De fabrikant draagt ervoor zorg dat de afwijkingen van het bereidingsprocédé en de gebreken van het bereide farmaceutische product of het geneesmiddel voor onderzoek, worden onderzocht en apart worden gedocumenteerd.

 • 4 Elk nieuw bereidingsprocédé of ingrijpende wijziging in een bestaand bereidingsprocédé van farmaceutische producten wordt door de fabrikant gevalideerd. De kritische fasen van het bereidingsprocédé worden op gezette tijden opnieuw gevalideerd.

 • 5 De fabrikant draagt ervoor zorg dat alle fasen van het ontwerp en de ontwikkeling van het procédé van de bereiding van geneesmiddelen voor onderzoek worden gedocumenteerd. Voorts wordt het bereidingsprocédé in zijn geheel gevalideerd voor zover dat, gelet op de fase van ontwikkeling waarin een geneesmiddel voor onderzoek zich bevindt, mogelijk is.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 De fabrikant draagt ervoor zorg dat de controle op de kwaliteit van de farmaceutische producten of de geneesmiddelen voor onderzoek wordt uitgevoerd door een organisatie-onderdeel dat onder leiding staat van een persoon als bedoeld in artikel 5, eerste of tweede lid, van het besluit die niet is belast met de leiding over het bereidingsproces.

 • 2 De fabrikant draagt ervoor zorg dat het in het eerste lid bedoelde organisatie-onderdeel, hierna kwaliteitsafdeling genoemd, beschikt over ten minste één laboratorium voor kwaliteitscontrole. Deze is voorzien van voldoende en adequaat opgeleid personeel en is zodanig uitgerust dat de noodzakelijke controles op en de noodzakelijke onderzoeken van grondstoffen, verpakkingsmaterialen en gedeeltelijk en volledig bereide geneesmiddelen kunnen worden uitgevoerd.

 • 4 Alvorens de eindproducten voor verkoop, aflevering of gebruik bij klinische proeven worden afgeleverd, beoordeelt de kwaliteitsafdeling de analyseresultaten, de omstandigheden tijdens de bereiding, de uitkomsten van de tijdens de bereiding uitgevoerde controles en de bereidingsdocumenten alsmede of het eindproduct aan de specificaties voldoet.

 • 5 De fabrikant draagt ervoor zorg dat:

  • a. van elke charge van een farmaceutische product een monster wordt bewaard tot een jaar na afloop van de uiterste gebruiksdatum;

  • b. van elke charge van een geneesmiddel voor onderzoek en van de verpakking van die charge een monster wordt bewaard tot ten minste twee jaren na de formele beëindiging van de laatste klinische proef waarvoor de charge is gebruikt;

  • c. gedurende twee jaren na de vrijgifte van het eindproduct een monster wordt bewaard van de bij de bereiding van geneesmiddelen voor onderzoek gebruikte grondstoffen met uitzondering van oplosmiddelen, gassen en water, met dien verstande dat, indien een grondstof een kortere houdbaarheidsdatum heeft, het monster tot aan die datum wordt bewaard.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Op de gedeeltelijke bereiding van een farmaceutisch product of een geneesmiddel voor onderzoek door een loonfabrikant is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Aan de gedeeltelijke bereiding door een loonfabrikant ligt een schriftelijke overeenkomst met de fabrikant ten grondslag.

 • 3 In de overeenkomst worden de verantwoordelijkheden van beide partijen duidelijk aangeduid.

 • 4 De loonfabrikant schakelt zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant geen andere loonfabrikant in ter uitvoering van de met de fabrikant overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 De fabrikant van farmaceutische producten beschikt over een systeem voor het ontvangen en behandelen van klachten over farmaceutische producten. Hij protocolleert en onderzoekt alle klachten over een gebrek met betrekking tot een farmaceutisch product.

 • 3 De fabrikant onderzoekt alle klachten over gebreken met betrekking tot farmaceutische producten en stelt, indien hij niet de registratiehouder is, deze alsmede de hoofdinspecteur in kennis van een ontvangen klacht die het uit de handel nemen van een farmaceutisch product of een aflevering onder beperkingen als bedoeld in artikel 14, derde lid, van het besluit, tot gevolg zou kunnen hebben, en, voor zover hem bekend, de andere landen waarin het geneesmiddel in de handel is.

 • 4 De fabrikant van geneesmiddelen voor onderzoek en degene die het wetenschappelijke onderzoek verricht in de zin van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, beschikken over een gezamenlijk systeem voor het ontvangen en behandelen van klachten over geneesmiddelen voor onderzoek. De fabrikant registreert en onderzoekt alle klachten over een gebrek met betrekking tot een geneesmiddel voor onderzoek.

 • 5 De fabrikant beschikt voorts over een systeem om een geneesmiddel voor onderzoek dat zich in het distributiekanaal bevindt, op elk tijdstip snel uit dat kanaal te halen.

 • 6 De fabrikant onderzoekt alle klachten over gebreken die betrekking hebben op een geneesmiddel voor onderzoek en stelt de hoofdinspecteur in kennis van een ontvangen klacht en, voor zover hem bekend, de locaties in Nederland en andere landen waar het wetenschappelijke onderzoek plaats vindt. Indien het een geneesmiddel voor onderzoek betreft dat is geregistreerd, stelt de fabrikant, indien hij niet de registratiehouder is, deze in kennis van elk gebrek dat met het desbetreffende geneesmiddel in verband staat.

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2007]

Degene die het wetenschappelijke onderzoek verricht, draagt ervoor zorg dat de blindering van geneesmiddelen voor onderzoek snel wordt opgeheven voor zover dat noodzakelijk is om die middelen snel uit het distributiekanaal te halen dan wel uit de handel te nemen.

Artikel 13

[Vervallen per 01-07-2007]

De fabrikant voert op gezette tijden inspecties uit binnen zijn bedrijf op de naleving door het in zijn fabriek werkzame personeel van de op hem op grond van deze paragraaf rustende verplichtingen en treft zonodig corrigerende maatregelen. De inspecties en de getroffen maatregelen worden geregistreerd.

Artikel 14

[Vervallen per 01-07-2007]

De etikettering van geneesmiddelen voor onderzoek geschiedt zodanig dat de proefpersoon wordt beschermd, de identificatie en de traceerbaarheid van het geneesmiddel voor onderzoek wordt gewaarborgd en een juist gebruik van het geneesmiddel voor onderzoek wordt vergemakkelijkt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina